Azac peel – Acid Therapy

peeling kwasami

Piękna i zdrowa skóra jest pra­gnie­niem każ­dej osoby. Cza­sami poja­wiają się na niej zmiany, takie jak grudki, krostki, roz­sze­rzone pory i pęk­nięte naczynka krwio­no­śne. Mogą one świad­czyć o prze­wle­kłej, zapal­nej cho­ro­bie skóry twa­rzy, czyli trą­dziku różo­wa­tym lub pospo­li­tym. Zabieg Azac peel to dwu­eta­powy peeling z 16% kwasu aze­la­ino­wego, 10% kwasu mig­da­ło­wego oraz 2% kwasu sali­cy­lo­wego. Opiera się na syner­gi­stycz­nym dzia­ła­niu sta­ran­nie dobra­nych kwa­sów o pro­filu bak­te­rio­sta­tycz­nym, sebo­re­gu­lu­ją­cym, prze­ciw­za­pal­nym, kera­to­pla­stycz­nym i kera­to­li­tycz­nym.

Zabieg jest bez­pieczny i nie powo­duje sil­nego złusz­cza­nia się skóry. Na sie­dem dni przed zabie­giem Pacjent nie powi­nien jed­nak wyko­ny­wać lase­ro­te­ra­pii, IPL‑a, der­ma­bra­zji, innego rodzaju peelin­gów oraz sto­so­wać samo­opa­la­czy. Pano­wie w dniu zabiegu nie powinni golić zaro­stu. Po zabiegu skóra jest zazwy­czaj deli­kat­nie zaczer­wie­niona, mogą też wystą­pić uczu­cia mro­wie­nia, swę­dze­nia lub deli­kat­nego szczy­pa­nia, które mijają naj­póź­niej po godzi­nie od czasu apli­ka­cji pre­pa­ratu.

Cennik

Zabieg Azac Peel – czas trwa­nia 40min Cena
1 zabieg130 zł
4 zabiegi460 zł

Wskazania do zabiegu:

 • skóra naczy­niowa
 • łojo­tok
 • skóra trą­dzi­kowa i/lub tłu­sta
 • roz­sze­rzone ujścia gru­czo­łów łojo­wych

Przeciwwskazania:

 • ciąża i kar­mie­nie pier­sią
 • aktywne stany zapalne skóry
 • bak­te­ryjne, wiru­sowe, grzy­bi­cze, aler­giczne, nowo­two­rowe zmiany skóry
 • prze­byty zabieg chi­rur­giczny w prze­ciągu ostat­nich 14 dni
 • aler­gia na skład­niki peelingu

Substancje aktywne:

Kwas aze­la­inowy

 • działa anty­ok­sy­da­cyj­nie
 • roz­ja­śnia prze­bar­wie­nia
 • działa bak­te­rio­sta­tycz­nie i prze­ciw­za­pal­nie
 • odblo­ko­wuje ujścia gru­czo­łów łojo­wych
 • regu­luje pro­ces rogo­wa­ce­nia
 • hamuje wydzie­la­nie sebum

Aze­lo­gli­cyna

 • niwe­luje zmiany trą­dzi­kowe
 • nawilża
 • wygła­dza i uela­stycz­nia
 • działa prze­ciw­za­pal­nie
 • działa sebo­re­gu­lu­jąco

Kwas mig­da­łowy

 • działa złusz­cza­jąco
 • kon­tro­luje florę bak­te­ryjną
 • regu­luje wydzie­la­nie sebum
 • zwięk­sza jędr­ność i ela­stycz­ność skóry

Kwas sali­cy­lowy

 • działa prze­ciw­za­pal­nie
 • grzy­bo­bój­czo i bak­te­rio­bój­czo
 • regu­luje poziom sebum

Nia­cy­na­mid (wit.B3)

 • przy­spie­sza goje­nie i rege­ne­ra­cję skóry
 • zmniej­sza podraż­nie­nia i zaczer­wie­nie­nia
 • niwe­luje zmiany trą­dzi­kowe

Najczęściej zadawane pytania

Czy po zabiegu mogę wyjść na słońce?

Po zabiegu należy uni­kać eks­po­zy­cji na dzia­ła­nie pro­mieni UV i chro­nić skórę pre­pa­ra­tami z SPF50.

Jak będzie wyglą­dała moja twarz po zabiegu?

Skóra może być deli­kat­nie zaczer­wie­niona i swę­dząca przez kil­ka­na­ście minut po zabiegu. Peeling daje efekt oczysz­cza­jący, dla­tego może spo­wo­do­wać po 2–3 dniach wystą­pie­nie drob­nych kro­stek lub gru­dek, które samo­czyn­nie ustę­pują.

Jaki jest czas trwa­nia zabiegu?

Zabieg trwa od 30–45 min.

Czy po zabiegu mogę nało­żyć maki­jaż?

Bez­po­śred­nio po zabiegu nie można nało­żyć maki­jażu, ponie­waż peeling nało­żony w gabi­ne­cie musi zostać na twa­rzy przez około 6–8 godzin i po tym cza­sie samo­dziel­nie zmyty wodą w domu. Jest to moż­liwe dopiero następ­nego dnia. Zaleca się zasto­so­wa­nie deli­kat­nego BB-kremu zamiast tra­dy­cyj­nego pod­kładu, przez okres 3–4 dni.

Czy zabieg jest bole­sny?

Zabieg nie powo­duje bólu.

Ile zabie­gów potrzeba, aby efekt był satys­fak­cjo­nu­jący?

Zaleca się jeden zabieg w mie­siącu w serii 4–6, w zależ­no­ści od stanu począt­ko­wego skóry.

Czy bez­po­śred­nio po zabiegu mogę upra­wiać sport?

Po wyko­na­niu zabiegu zaleca się uni­ka­nie inten­syw­nego wysiłku, basenu oraz sauny przez okres 24 godzin.