Żylaki kończyn, żylaki odbytu. Jak pozbyć się uciążliwych dolegliwości?

Skłon­ność do żyla­ków dzie­dzi­czymy po naszych przod­kach, ale także ,,wypra­co­wu­jemy” je sami. Za mało się ruszamy, nie upra­wiamy spor­tów, nie dbamy o dietę. W pew­nym momen­cie zauwa­żamy, że coś zaczyna się dziać z naszymi nogami, cza­sem czu­jemy ból, pie­cze­nie i świąd w oko­licy odbytu. Wszyst­kie te dole­gli­wo­ści mogą świad­czyć o żyla­kach nóg lub hemo­ro­idach. Te spra­wiają, że nasze nogi zaczy­nają wyglą­dać nie­este­tycz­nie, bolą, poja­wiają się skur­cze. Żylaki odbytu zaś mogą powo­do­wać poważny dys­kom­fort i utrud­niać nor­malne funk­cjo­no­wa­nie. Małe żylaki w począt­ko­wym sta­dium nie są groźne, jeśli jed­nak dopu­ścimy do ich roz­woju, mogą sta­no­wić poważne zagro­że­nie dla naszego zdro­wia i życia. Jeśli zauwa­żysz u sie­bie pierw­sze oznaki, nie zwle­kaj, zacznij wal­czyć z poja­wia­ją­cymi się żyla­kami.

Jak walczyć z żylakami nóg?

Uczu­cie cięż­kich nóg, nawra­ca­jące skur­cze, ból oraz obrzęk to obok oczy­wi­stych widocz­nych zmian pod­skór­nych, pierw­sze objawy two­rzą­cych się żyla­ków. Aby potwier­dzić ich powsta­nie, warto skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą i wyko­nać bada­nie USG Dop­plera, które da pełny obraz zmian. Naj­czę­ściej sto­so­wa­nymi meto­dami lecze­nia żyla­ków jest inge­ren­cja chi­rur­giczna oraz metoda zamra­ża­nia, czyli krio­chi­rur­gia.

  • Ope­ra­cyjne usu­wa­nie żyla­ków polega na usu­nię­ciu żyły odpisz­cze­lo­wej i żyla­ków oraz prze­cię­ciu nie­wy­dol­nych żył, czyli tzw. metodą Bab­cocka.
  • Metoda zamra­ża­nia polega na usu­nię­ciu żyły oraz żyla­ków po ich wcze­śniej­szym zamro­że­niu.

Jak wygląda zabieg chirurgiczny usuwania żylaków?

Pierw­szym eta­pem lecze­nia żyla­ków koń­czyn dol­nych jest pra­wi­dłowe zakwa­li­fi­ko­wa­nie pacjenta do zabiegu oraz prze­pro­wa­dze­nie nie­zbęd­nych badań. Ope­ra­cję prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu ogól­nym. Naj­pierw lekarz wyko­nuje nacię­cie w pachwi­nie, ponie­waż tam żyła odpisz­cze­lowa ucho­dzi do żył głę­bo­kich. Dru­gie nacię­cie wyko­nuje się ponad żyłą, w oko­licy kolana lub kostki, gdzie wpro­wa­dzona zostaje sonda. Przy jej pomocy wycina się żyłę, aby następ­nie usu­nąć kolejno wszyst­kie żylaki. Rana zostaje zszyta, a po zabiegu zakła­dany jest spe­cjalny uci­skowy opa­tru­nek – poń­czo­cha, który należy nosić aż do zdję­cia szwów i przez następ­nych kilka mie­sięcy.

Hemoroidy i ich leczenie

Bar­dzo przy­krą dole­gli­wo­ścią są żylaki odbytu, które ata­kują nie­za­leż­nie od płci. Pierw­szym nie­po­ko­ją­cym obja­wem może być świąd, pie­cze­nie, a nawet ból w oko­licy odbytu. W miarę roz­woju hemo­ro­idów dole­gli­wo­ści nasi­lają się, poja­wia się krwa­wie­nie. Nie­le­czone żylaki odbytu mogą pro­wa­dzić do poważ­nych zabu­rzeń i nie­pra­wi­dło­wo­ści, dla­tego warto reago­wać przy pierw­szych sygna­łach. Wizyta u prok­to­loga i wyko­na­nie zle­co­nych badań powinno roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści i dać jasną odpo­wiedź, czy cier­pisz na żylaki odbytu. Lecze­nie hemo­ro­idów roz­po­czyna się od pro­stych spo­so­bów, jak nasia­dówki, kremy, maści i leki doustne. Nie­zbędna staje się zmiana diety i nawy­ków życio­wych. W zaawan­so­wa­nych sta­diach cho­roby konieczne są metody bar­dziej rady­kalne, jak choćby sto­so­wana w naszym Cen­trum Medycz­nym metoda gum­ko­wa­nia, zwana ina­czej metodą Bar­rona. Zabieg jest krótki, a dodat­kowo zasto­so­wana krio­te­ra­pia pozwala od razu poczuć ulgę i uwol­nić się od dole­gli­wo­ści bólo­wych.

Żylaki musisz leczyć!

Choć wstępna faza two­rze­nia się żyla­ków nie nie­sie ze sobą poważ­nych dole­gli­wo­ści, już w tym momen­cie należy zwró­cić się o pomoc do spe­cja­li­sty. Wcze­śnie zdia­gno­zo­wany i wykryty pro­blem pozwala na szybką inter­wen­cję, a tym samym unik­nię­cie poważ­nych kło­po­tów. Zarówno żylaki koń­czyn dol­nych, jak i hemo­ro­idy wyma­gają lecze­nia i powstrzy­ma­nia dal­szego roz­woju. To nie tylko pro­blem kosme­tyczny czy też dokucz­liwy świąd. To cho­roba, którą musisz leczyć.

Przyjdź do nas i zapy­taj o tera­pię żyla­ków. Nie zwle­kaj! Im wcze­śniej zaj­miemy się Two­imi żyla­kami, tym szyb­ciej pozbę­dziesz się pro­blemu.