operacja na zylaki - bydgoszcz

Żylaki kończyn dolnych – co należy wiedzieć?

Zaczyna się cał­kiem zwy­czaj­nie. Odczu­wane jest zmę­cze­nie nóg, naj­czę­ściej po całym dniu pracy, potem poja­wiają się pajączki, do tego docho­dzi obrzęk wokół kostek. Koń­co­wym eta­pem są żylaki – nie­bie­sko­sine wybrzu­sze­nia na nogach. Pro­fe­sjo­nalne podej­ście i bogate doświad­cze­nie w usu­wa­niu żyla­ków koń­czyn dol­nych gwa­ran­tuje nasze Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy.

Jakie czynniki wpływają na rozwój żylaków?

Na pewno należą do nich skłon­no­ści dzie­dziczne, poza tym sie­dzący tryb życia, nad­waga, zabu­rze­nia hor­mo­nalne, pale­nie tyto­niu i prze­byte ciąże.

Żylaki koń­czyn dol­nych to prze­wle­kła cho­roba i należy ją bez­względ­nie leczyć. Poza defek­tem kosme­tycz­nym i dole­gli­wo­ściami bólo­wymi, mogą pro­wa­dzić do groź­nych powi­kłań:

  • zwięk­szają ryzyko zakrze­picy żyl­nej i owrzo­dze­nia pod­udzi,
  • pro­wa­dzą do obrzę­ków oraz bru­nat­nych prze­bar­wień,
  • osła­biają skórę.

Wizyta u spe­cja­li­sty, który ustali plan lecze­nia, jest nie­unik­niona. W lecze­niu żyla­ków sto­so­wane są różne metody. Naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to strip­ping (metoda Bab­cocka) oraz krio­chi­rur­gia (zamra­ża­nie). Należy pamię­tać, że przed wyko­na­niem zabiegu nie­zbędna jest kon­sul­ta­cja, pod­czas któ­rej zosta­nie oce­niony stan żył i zdro­wia pacjenta.

Stripping

To chi­rur­giczna ope­ra­cja usu­nię­cia żyły odpisz­cze­lo­wej wraz z żyla­kami, z nacię­ciami w pachwi­nie i powy­żej stopy, a w dal­szym eta­pie prze­cię­cie nie­wy­dol­nych żył prze­szy­wa­ją­cych. Istotą tej metody jest usu­wa­nie żyla­ków przez małe cię­cia. Na nacię­cia nie zakłada się szwów, tylko spe­cjalne pla­stry, które są usu­wane w cza­sie od 7 do 9 dni po zabiegu. Rany goją się prak­tycz­nie bez śladu.Zabieg koń­czy się zało­że­niem uci­sko­wej opa­ski na zope­ro­waną koń­czynę.

Co po zabiegu?

Ope­ra­cja należy do bez­piecz­nych. Nie­za­leż­nie od zasto­so­wa­nego znie­czu­le­nia, w więk­szo­ści przy­pad­ków można wró­cić do domu tego samego dnia. Poja­wia­jące się nie­wiel­kie dole­gli­wo­ści bólowe zni­we­lują leki prze­ciw­bó­lowe. Cho­dze­nie jest moż­liwe już po kilku godzi­nach po ope­ra­cji, a powrót do peł­nej aktyw­no­ści po upły­wie około tygo­dnia. Ponadto należy nosić spe­cjalne poń­czo­chy przez około mie­siąc.

Kriochirurgia

Polega na miej­sco­wym nisz­cze­niu cho­rej tkanki przez jej zamra­ża­nie. Niska tem­pe­ra­tura, blo­ku­jąc drobne naczy­nia tęt­ni­cze i żylne, umoż­li­wia oddzie­le­nie tkanki wymro­żo­nej od zdro­wej. Do naj­waż­niej­szych zalet tej metody należą mała inwa­zyj­ność, moż­li­wość sto­so­wa­nia znie­czu­le­nia miej­sco­wego a także brak potrzeby hospi­ta­li­za­cji, po zabiegu wra­camy do domu.

Zapobieganie żylakom

W cho­ro­bie żyla­ków naj­waż­niej­sza jest pro­fi­lak­tyka. Wzmo­żona aktyw­ność fizyczna (ćwi­cze­nia i upra­wia­nie sportu popra­wiają krą­że­nie i zapo­bie­gają zale­ga­niu krwi w koń­czy­nach dol­nych), zbi­cie nad­wagi, uni­ka­nie dłu­go­trwa­łego sie­dze­nia z nogami spusz­czo­nymi w dół (warto od czasu do czasu dać nogom ode­tchnąć i uło­żyć je tak, aby krew swo­bod­nie prze­pły­wała, np. na poduszce) oraz odpo­wied­nia dieta na pewno popra­wią ogólny stan zdro­wia.

Nie wolno baga­te­li­zo­wać żad­nych zmian poja­wia­ją­cych na nogach. Nie­le­czona cho­roba żylna pro­wa­dzi do poważ­nych powi­kłań. Spe­cja­li­sta zbada stan żył i powie, jak należy o nie dbać. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: Lecze­nie żyla­ków – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski.