odmladzanie twarzy - zabiegi

Znajdź wypełniacz dla siebie i odzyskaj młody wygląd!

Czas mija, a upływ lat nie jest korzystny dla Two­jej urody? Można się oczy­wi­ście z tym pogo­dzić, ale czy trzeba, zwłasz­cza jeśli nie­wielka korekta pozwoli Ci poczuć się znów piękną i młodą? Medy­cyna este­tyczna ofe­ruje wiele zabie­gów z uży­ciem tzw. wypeł­nia­czy. Naj­po­pu­lar­niej­szymi na rynku są tzw. wypeł­nia­cze wchła­nialne, któ­rych zasto­so­wa­nie jest pro­ce­sem odwra­cal­nym, gdyż pre­pa­raty utrzy­mują się w orga­ni­zmie do dwóch lat. Pro­dukty wchła­nialne natych­mia­stowo popra­wiają wygląd skóry, odmła­dzają, a nawet pozwa­lają Ci uzy­skać mło­dzień­czy owal twa­rzy. Wybierz ten rodzaj kura­cji, ponie­waż zasłu­gu­jesz na to, aby być piękna, a nasi spe­cja­li­ści mogą Ci w tym pomóc!

Czy ten zabieg jest bezpieczny?

Nie oba­wiaj się wypeł­nia­czy. Tera­pia z ich wyko­rzy­sta­niem jest mini­mal­nie inwa­zyjna i  bez­pieczna. Co ważne, wypeł­nia­cze dają odwra­calne w skut­kach efekty, a pre­pa­raty poda­wane są pod­skór­nie w miej­sce, które naj­bar­dziej potrze­buje zmian. Spe­cja­li­ści prze­pro­wa­dza­jący zabiegi mogą Ci zapro­po­no­wać pre­pa­raty o róż­nych gęsto­ściach.  Pro­dukty o naj­wyż­szej gęsto­ści wstrzy­ki­wane są głę­boko do skóry wła­ści­wej i likwi­dują szcze­gól­nie widoczne zmarszczki oraz bruzdy. Wszystko jed­nak zależy od Two­jego pro­blemu i ocze­ki­wań. Jeżeli dotyka Cię jeden z tych pro­ble­mów:

 • kurze łapki,
 • cie­nie pod oczami,
 • nie­za­do­wa­la­jący kształt nosa,
 • koniecz­ność wypeł­nie­nia obszaru kości policz­ko­wej i policz­ków,
 • bruzdy nosowo-war­gowe,
 • zmarszczki pala­cza,
 • powięk­sze­nie ust,
 • zbyt małe usta, koniecz­ność poprawy koloru i kon­turu,
 • utrata mło­dzień­czego owalu twa­rzy,
 • linia mario­netki,
 • zmarszczki na szyi,
 • zwiot­cze­nie skóry dekoltu i dłoni.

Rodzaje wypełniaczy, czyli co zaproponuje Ci lekarz?

Naj­po­pu­lar­niej­szymi wypeł­nia­czami we współ­cze­snej medy­cy­nie este­tycz­nej są: kwas hia­lu­ro­nowy, wła­sna tkanka tłusz­czowa, kola­gen oraz tok­syna botu­li­nowa. To pre­pa­raty orga­niczne, które nie uczy­nią szkody Two­jemu orga­ni­zmowi. Kwas hia­lu­ro­nowy to sub­stan­cja, która wystę­puje w skó­rze czło­wieka, a głów­nym zada­niem jest odpo­wied­nie wypeł­nie­nie tkanki i utrzy­ma­nie poziomu nawil­że­nia skóry. Zwy­kle używa się go do mode­lo­wa­nia owalu twa­rzy, kory­go­wa­nia kształtu ust i policz­ków, niwe­lo­wa­nia drob­nych zmarsz­czek i odmło­dze­nia szyi. Kolej­nym wypeł­nia­czem, nad któ­rym powinnaś/eś się zasta­no­wić, jest tkanka tłusz­czowa, którą  naj­pierw trzeba odse­pa­ro­wać z innych par­tii ciała, zwy­kle oko­lic brzu­cha. Lipo­trans­fer jest wyjąt­kowo bez­pieczną metodą wypeł­nia­nia ubyt­ków. Tkanka tłusz­czowa  sto­so­wana jest naj­czę­ściej przy powięk­sza­niu piersi, ale rów­nież reduk­cji zmarsz­czek i popra­wie kon­turu twa­rzy. Trze­cim roz­wią­za­niem może być botoks, naj­czę­ściej sto­so­wany przy wypeł­nia­niu głę­bo­kich bruzd i zmarsz­czek. Jego dzia­ła­nie opiera się na zmniej­sze­niu napię­cia w mię­śniach odpo­wie­dzial­nych za two­rze­nie się zmarsz­czek mimicz­nych.

Wypełniacze – kiedy i dla kogo?

Przed zaapli­ko­wa­niem pre­pa­ratu lekarz prze­pro­wa­dzi  z Tobą wywiad i wyklu­czy sytu­acje, w któ­rych nie można pod­jąć tera­pii. Są nimi:

 • nie­które cho­roby auto­im­mu­no­lo­giczne,
 • cho­roby nowo­two­rowe,
 • ciąża i lak­ta­cja,
 • zły stan zdro­wia (np. prze­zię­bie­nie),
 • opryszczka, stany zapalne skóry,
 • mie­siączka,
 • infek­cje.

Efekty kura­cji widoczne są nie­mal natych­miast, jed­nak na praw­dzi­wie satys­fak­cjo­nu­jący wynik musisz pocze­kać kilka dni. Jeśli chesz wie­dzieć wię­cej, nie zwle­kaj – umów się już dziś na wizytę.