Zgrabne uda i ramiona, czyli piękna sylwetka tej jesieni!

Czy zbyt obszerne uda czy ramiona prze­szka­dzają Ci i nie pozwa­lają cie­szyć się piękną złotą jesie­nią? Kom­plek­sów możesz pozbyć się, wybie­ra­jąc zabieg lipo­suk­cji. To dosko­nały spo­sób na pozby­cie się zbęd­nego tłusz­czu nagro­ma­dzo­nego w takich miej­scach, jak uda czy ramiona. Przy tym metoda jest zupeł­nie bez­pieczna i mało inwa­zyjna.

Jak wygląda zabieg liposukcji ud i ramion?

Lipo­suk­cja to ina­czej odsy­sa­nie tłusz­czu. Dzięki tej meto­dzie możesz poże­gnać nagro­ma­dzony w oko­licy ud, ramion, brzu­cha, poślad­ków nie­chciany tłuszcz. Możesz też wybrać spo­sób, w jaki zosta­nie prze­pro­wa­dzona lipo­suk­cja. Naj­czę­ściej sto­so­wa­nymi meto­dami jest:

 • lipo­suk­cja wibra­cyjna,
 • lase­rowa,
 • falami radio­wymi,
 • nowo­cze­sna lipo­suk­cja stru­mie­niem wod­nym,
 • ultra­dź­wię­kowa.

Zabieg prze­pro­wa­dzany jest zazwy­czaj w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, po uprzed­nim oczysz­cze­niu i zde­zyn­fe­ko­wa­niu miejsc prze­zna­czo­nych do zabiegu. Lekarz zazna­cza też punkty, z któ­rych usu­nięta zosta­nie tkanka tłusz­czowa. Kolej­nym eta­pem zabiegu jest wyko­na­nie nacięć, poprzez które wpro­wa­dzona zosta­nie spe­cjalna kaniula. To dzięki tej cien­kiej, pla­sti­ko­wej rurce złogi  tłusz­czowe zostaną roz­bite i usu­nięte z orga­ni­zmu. Bli­zny po lipo­suk­cji są nie­zau­wa­żalne.

Jak postępować po liposukcji?

Zasta­na­wiasz się pew­nie, czy po zabiegu musisz prze­strze­gać jakichś spe­cjal­nych zale­ceń i czy wystą­pią skutki uboczne? Oczy­wi­ście, jak po każ­dej inter­wen­cji chi­rur­gicz­nej może poja­wić się ból, opu­chli­zna czy uczu­cie zesztyw­nie­nia. Wszyst­kie te objawy mijają samo­ist­nie wraz z upły­wem okresu goje­nia. Po zabiegu odsy­sa­nia tłusz­czu z ud zaleca się nosze­nie spe­cjal­nego uci­sko­wego ubra­nia, które pomoże zła­go­dzić dole­gli­wo­ści bólowe, zmniej­szy opu­chli­znę i wymo­de­luje syl­wetkę. Po zabiegu warto też ogra­ni­czyć wysi­łek fizyczny i dać sobie czas na krótką rekon­wa­le­scen­cję.

Modelowanie ramion

Dodat­ko­wym pro­ble­mem w przy­padku ramion jest, obok nad­mier­nej ilo­ści tkanki tłusz­czo­wej, zwi­sa­jąca luźno skóra, która poja­wia się wraz z wie­kiem. Lipo­suk­cja może więc zostać połą­czona z korektą ramion, czyli usu­nię­ciem nad­miaru skóry. Pozwoli to osią­gnąć efekt szczu­płych i wymo­de­lo­wa­nych ramion. Po zabiegu zakła­dane są szwy, dla­tego należy liczyć się z powsta­niem w tym miej­scu blizn. Jed­nak po około 3 tygo­dniach możesz śmiało nosić ubra­nia bez ręka­wów!

Kto musi zrezygnować z liposukcji ud i ramion?

Ist­nieje grupa osób, która musi zre­zy­gno­wać z zabiegu lipo­suk­cji. Naj­częst­szymi powo­dami są:

 • cukrzyca,
 • epi­lep­sja,
 • zaka­że­nia skóry,
 • infek­cje układu odde­cho­wego,
 • cho­roby układu odde­cho­wego,
 • cho­roby układu krwio­no­śnego,
 • nad­czyn­ność tar­czycy,
 • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści,
 • złe wyniki badań.

Przed zabie­giem lipo­suk­cji prze­pro­wa­dzana jest kon­sul­ta­cja lekar­ska, pod­czas któ­rej lekarz zbiera wywiad i zleca prze­pro­wa­dze­nie nie­zbęd­nych badań. Pra­wi­dłowa kwa­li­fi­ka­cja pacjenta pozwala na bez­pieczne i efek­tywne prze­pro­wa­dze­nie zabiegu.

Zawalcz o ide­alną syl­wetkę nie tylko na lato, lecz także na lata! Dowiedz się, jak pomoże Ci lipo­suk­cja. Przyjdź do Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski!