Prof. Paweł Szychta – chirurgia plastyczna

Specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Col­le­gium Medi­cum im. Ludwika Rydy­giera w Byd­gosz­czy UMK w Toru­niu jest spe­cja­li­stą chi­rur­gii pla­stycz­nej, rekon­struk­cyj­nej i este­tycz­nej. W pracy kli­nicz­nej, prof. Paweł Szychta pasjo­nuje się lecze­niem nie­do­sko­na­ło­ści w obrę­bie całego ciała. Zakres jego kom­pe­ten­cji kli­nicz­nych obej­muje pełen zakres nowo­cze­snej chi­rur­gii pla­stycz­nej i este­tycz­nej. Wdraża rów­nież inno­wa­cyjne tech­niki ope­ra­cyjne do codzien­nej prak­tyki lekar­skiej, m.in. okre­ślił wła­sną tech­nikę pod­nie­sie­nia z powięk­sze­niem piersi bez uży­cia implantu, czy wyko­nał pierw­szą w Pol­sce ope­ra­cję „dzie­le­nia” piersi. Każdy pro­blem este­tyczny u Pacjentki/ta wymaga od niego zarówno zasto­so­wa­nia dosto­so­wa­nej indy­wi­du­al­nie wie­dzy lekar­skiej, lecz jest rów­nież wspólną, oso­bi­stą drogą z Czło­wie­kiem, który potrze­buje pomocy.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

W Pol­sce odby­wał szko­le­nie w kli­ni­kach chi­rur­gii pla­stycz­nej w Byd­gosz­czy, War­sza­wie i w Łodzi. Odbył 5 zagra­nicz­nych dłu­go­trwa­łych staży kli­niczno-nauko­wych, pra­cu­jąc w reno­mo­wa­nych uni­wer­sy­tec­kich oddzia­łach chi­rur­gii pla­stycz­nej w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Bel­gii. W powyż­szych jed­nost­kach pogłę­biał umie­jęt­no­ści prak­tyczne o naj­now­szą wie­dzę kli­niczną z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej i rekon­struk­cyj­nej. Do końca 2016r. pra­co­wał jako pro­fe­sor nad­zwy­czajny w Kli­nice Chi­rur­gii Onko­lo­gicz­nej i Cho­rób Piersi Insty­tutu „Cen­trum Zdro­wia Matki Polki” w Łodzi. Obec­nie pra­cuje w Cen­trum Medycz­nym „Bień­kow­ski” w Byd­gosz­czy oraz w Kli­nice Chi­rur­gii Pla­stycz­nej Uni­wer­sy­tec­kiego Szpi­tala w Byd­gosz­czy.

Jed­no­cze­śnie, prof. Paweł Szychta pro­wa­dzi inno­wa­cyjne bada­nia naukowe oraz uczest­ni­czy w popu­la­ry­za­cji wie­dzy medycz­nej w Pol­sce i na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Prze­pro­wa­dził sze­reg badań nauko­wych doty­czą­cych zagad­nień  chi­rur­gii pla­stycz­nej, rekon­struk­cyj­nej i onko­lo­gicz­nej piersi, a także chi­rur­gii pla­stycz­nej nosa, uszu, nowo­two­rów skóry i wad wro­dzo­nych powłok. Roz­prawa dok­tor­ska pt. „Ana­liza uży­tecz­no­ści ska­nera 3D w dobo­rze pro­tez piersi u pacjen­tek po mastek­to­mii” powstała na pod­sta­wie badań dwu­ośrod­ko­wych w Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Łodzi i w Uni­wer­sy­te­cie w Edyn­burgu i została obro­niona z wyróż­nie­niem na Wydziale Lekar­skim Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Łodzi. Sto­pień dok­tora habi­li­to­wa­nego został mu nadany przez Radę Naukową Insty­tutu „Cen­trum Zdro­wia Matki Polki” w Łodzi na pod­sta­wie cyklu publi­ka­cji pt: „Opra­co­wa­nie sche­ma­tów postę­po­wa­nia dia­gno­stycz­nego i tera­peu­tycz­nego w wybra­nych defor­ma­cjach czę­ści ciała istot­nych z punktu widze­nia este­tyki”. Wyniki badań pre­zen­to­wał na 34 kon­fe­ren­cjach, głów­nie mię­dzy­na­ro­do­wych. Jest współ­au­to­rem 45 publi­ka­cji. Posze­rzają one wie­dzę kli­niczną o nowo­cze­sne algo­rytmy postę­po­wa­nia dia­gno­stycz­nego i chi­rur­gicz­nego dla defor­ma­cji wybra­nych czę­ści ciała istot­nych z punktu widze­nia este­tyki. Ponadto, prof. Paweł Szychta jest aktyw­nie zaan­ga­żo­wany w dzia­łal­ność w prze­strzeni publicz­nej poprzez uczest­nic­two w sto­wa­rzy­sze­niach, czy w zespo­łach eks­perc­kich. Uczest­ni­czył w orga­ni­za­cji 6 kon­fe­ren­cji kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Jest człon­kiem Zespołu Redak­cyj­nego 4 cza­so­pism nauko­wych.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Za swoją pracę kli­niczną i naukową otrzy­mał łącz­nie 21 nagród aka­de­mic­kich i sty­pen­diów w kraju i za gra­nicą, w tym: kilka sty­pen­diów Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Łodzi, 3 sty­pen­dia Uni­wer­sy­tetu w Edyn­burgu, 2 sty­pen­dia Mini­stra Zdro­wia, Sty­pen­dium Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego, „Stu­dent Roku 2008” UM w Łodzi w kon­kur­sie “Pri­mus Inter Pares”, 3. Miej­sce w kon­kur­sie „Super­ta­lenty w medy­cy­nie 2015”, Fina­li­sta kon­kursu „Złoty Skal­pel 2016”, 1. Nagroda na Kon­fe­ren­cji Kró­lew­skiego Towa­rzy­stwa Medy­cyny w Lon­dy­nie, 1. Nagroda na Kon­fe­ren­cji Kró­lew­skiego Towa­rzy­stwa Medy­cyny w Edyn­burgu, 1. Nagroda na 2. Kon­gre­sie Rady Nauko­wej Euro­pej­skiego Towa­rzy­stwa Chi­rur­gów Pla­stycz­nych w Tur­cji, Nagroda Pla­stic and Recon­struc­tive Sur­gery Ame­ry­kań­skiego Towa­rzy­stwa Chi­rur­gów Pla­stycz­nych, czy Sty­pen­dium Połu­dniowo-Wschod­niego Ame­ry­kań­skiego Towa­rzy­stwa Chi­rur­gów Pla­stycz­nych i Rekon­struk­cyj­nych.

Wię­cej infor­ma­cji: www.drszychta.pl