Dr Wiesław Bieńkowski – dyrektor centrum

Wie­sław Bień­kow­ski – ZnanyLekarz.pl

Specjalista chirurgii ogólnej, plastycznej, rekonstrukcyjnej

  • Absol­went Woj­sko­wej Aka­de­mii Medycz­nej rocz­nik 1976.
  • Tytuł spe­cja­li­sty z Chi­rur­gii Ogól­nej uzy­skany w 1985r
  • Tytuł spe­cja­li­sty z Chi­rur­gii Pla­stycz­nej pod kie­row­nic­twem Prof. dr hab. med. Jerzego Stru­żyny w roku 1990 w Kli­nicz­nym Oddziale
  • Chi­rur­gii Pla­stycz­nej i Lecze­nia Opa­rzeń CSK WAM w War­sza­wie.
  • Do 1992 roku pra­co­wał w Kli­nicz­nym Oddziale Opa­rze­niowo-Pla­stycz­nym 10 Woj­sko­wego Szpi­tala Kli­nicz­nego w Byd­gosz­czy.

Prak­ty­ko­wał w wielu kli­ni­kach w kraju i za gra­nicą, jak rów­nież uczest­ni­czył w licz­nych Kon­gre­sach i Kur­sach Pol­skiego i Mię­dzy­na­ro­do­wych Towa­rzystw Chi­rur­gii Pla­stycz­nej m. in. w Pola­nicy Zdroju, Paryżu, Ber­li­nie, Lon­dy­nie, Anti­bes, Yoko­ha­mie, Can­nes, Buenos Aires, Wied­niu, Rzy­mie, Lugano, Ate­nach i innych. Nabyte umie­jęt­no­ści i doświad­cze­nie są skru­pu­lat­nie wyko­rzy­sty­wane w codzien­nej dzia­łal­no­ści od 1992 roku.

Chirurgia plastyczna na światowym poziomie

Tempo w jakim doko­nuje się postęp w dzie­dzi­nie chi­rur­gii pla­stycz­nej wymaga od chi­rurga uczest­ni­cze­nia przy­naj­mniej dwa razy w roku w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­gre­sach i kur­sach dosko­na­lą­cych pro­wa­dzo­nych przez wybit­nych spe­cja­li­stów w tej dzie­dzi­nie. Pozwala to sto­so­wać naj­no­wo­cze­śniej­sze metody ope­ra­cyjne szcze­gól­nie w zakre­sie chi­rur­gii pla­stycz­nej.

Cen­trum medyczne Bień­kow­ski ofe­ruje usługi medyczne na naj­wyż­szym pozio­mie, począw­szy od takich zabie­gów jak lifting twa­rzy, powięk­sza­nie piersi, czy gine­ko­ma­stia, a koń­cząc na pla­styce powłok brzu­cha. Ofe­ro­wane chi­rur­gia pla­styczna ceny są wprost pro­por­cjo­nalne do jako­ści. Zapra­szam do kon­taktu z recep­cją i umó­wie­nia się na pierw­szą kon­sul­ta­cję!