Dr Michał Chalcarz – chirurgia plastyczna

Specjalista chirurgii ogólnej, ekspert medycyny estetycznej

Absol­went Wydziału Lekar­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego im. Karola Mar­cin­kow­skiego w Pozna­niu – 2008 r. Staż pody­plo­mowy ukoń­czył w 2009 r. w Wie­lo­spe­cja­li­stycz­nym Szpi­talu Miej­skim z ZOL im. J. Stru­sia w Pozna­niu. Obec­nie, jako spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogól­nej, zaj­muje się zagad­nie­niami zwią­za­nymi z chi­rur­gią pla­styczną oraz medy­cyną este­tyczną i rege­ne­ra­cyjną. Swoje kwa­li­fi­ka­cje pod­wyż­sza, bio­rąc udział w licz­nych kon­fe­ren­cjach nauko­wych, kon­gre­sach oraz kur­sach z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej oraz medy­cyny este­tycz­nej. Jest tre­ne­rem firmy Neau­via i pro­wa­dzi szko­le­nia dla leka­rzy z tech­nik poda­wa­nia wypeł­nia­czy. Wszystko to po to, aby, jak pod­kre­śla, reali­zo­wać swoje marze­nia i poma­gać odzy­skać pew­ność sie­bie tym, któ­rzy tego potrze­bują. Na co dzień pra­cuje w swoim gabi­ne­cie w Pozna­niu oraz w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy.

Wyko­nuje zabiegi z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej, takie jak: korek­cja odsta­ją­cych uszu, korek­cja powiek gór­nych i dol­nych, powięk­sza­nie piersi za pomocą endo­pro­tez, a także tłusz­czem – lipo­fi­ling, pomniej­sza­nie piersi, korek­cja nosa, odsy­sa­nie tkanki tłusz­czo­wej – lipo­suk­cja, pla­styka powłok brzu­cha – abdo­mi­no­pla­styka, gine­ko­ma­stia, pla­styka warg sro­mo­wych – labio­pla­styka, usu­wa­nie zmian skór­nych oraz zabiegi medy­cyny este­tycz­nej i rege­ne­ra­cyj­nej: wypeł­nia­nie zmarsz­czek przy uży­ciu pre­pa­ra­tów na bazie kwasu hia­lu­ro­no­wego lub tłusz­czem pozy­ska­nym od pacjenta (lipo­fi­ling), nici liftin­gu­jące: wchła­nialne i nie­wchła­nialne, wygła­dza­nie zmarsz­czek za pomocą tok­syny botu­li­no­wej, lecze­nie nad­po­tli­wo­ści oko­licy pach, dłoni i czoła, nie­ope­ra­cyjna korek­cja nosa, powięk­sza­nie punktu G (G Spot), nie­in­wa­zyjne usu­wa­nie tkanki tłusz­czo­wej – lipo­liza iniek­cyjna, oso­cze boga­to­płyt­kowe – PRP, prze­szczep komó­rek macie­rzy­stych.