Lek.med. Łukasz Banasiak – chirurgia plastyczna i estetyczna

Lek. med. Specjalista chirurgii plastycznej i estetycznej

Absol­went Wydziału Lekar­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Pozna­niu – 2010 r. Spe­cja­li­za­cję z chi­rur­gii pla­stycz­nej roz­po­czął w 2011 r. w Kli­nice Chi­rur­gii Pla­stycz­nej Szpi­tala im. W. Orłow­skiego w War­sza­wie i kon­ty­nu­ował od 2014 r. w Kli­nice Chi­rur­gii Pla­stycz­nej, Rekon­struk­cyj­nej i Este­tycz­nej Szpi­tala Uni­wer­sy­tec­kiego im. A. Jura­sza w Byd­gosz­czy. Inte­re­suje się zagad­nie­niami zwią­za­nymi z chi­rur­gią pla­styczną i medy­cyną este­tyczną. Swoje kwa­li­fi­ka­cje pod­wyż­sza, bio­rąc udział w licz­nych kon­fe­ren­cjach nauko­wych, kon­gre­sach oraz kur­sach z chi­rur­gii pla­stycz­nej oraz medy­cyny este­tycz­nej w Pol­sce i za gra­nicą. O byciu chi­rur­giem pla­stycz­nym marzył na długo wcze­śniej nim został leka­rzem. Obec­nie tej dzie­dzi­nie oddaje się bez reszty i pod­kre­śla, iż chi­rur­gia pla­styczna jest wszyst­kim co kocha! Pomaga mu w tym pro­pa­go­wa­nie zdro­wego stylu życia i aktywne zwią­za­nie ze spor­tem. Pasjo­nuje się medy­cyną anti-age­ning i przy­wra­ca­niem mło­dego wyglądu oraz żywot­no­ści oso­bom, które tego potrze­bują. Jako jeden z pio­nie­rów nowo­cze­snej podo­lo­gii w Pol­sce jest lide­rem odno­szą­cego suk­cesy, pierw­szego zespołu podo­lo­gicz­nego. Od 2016 r. dosko­nali swoje umie­jęt­no­ści i pra­cuje w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy.

Pasjonat chirurgii plastycznej

Lek. med. Łukasz Bana­siak kon­sul­tuje pacjen­tów w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski oraz prze­pro­wa­dza zabiegi z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej (mię­dzy innymi: korek­cja powiek gór­nych, korek­cja uszu, lifting twa­rzy, powięk­sza­nie piersi – endo­pro­tezy i lipo­fi­ling, odsy­sa­nie tkanki tłusz­czo­wej, gine­ko­ma­stia, usu­wa­nie zmian skór­nych), medy­cyny este­tycz­nej (wygła­dza­nie zmarsz­czek – botoks, wypeł­nia­nie zmarsz­czek, nie­ope­ra­cyjna korek­cja nosa, PRP, nici) i medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej (PRP-oso­czowe czyn­niki wzro­stu, prze­szczep komó­rek macie­rzy­stych z pobra­nej tkanki tłusz­czo­wej – sys­tem LIPOGEMS lub Q-graft).