Dr Wiesław Bieńkowski

CHIRURGIA PLASTYCZNA BYDGOSZCZ

Dyrektor Kliniki – Specjalista Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej.

czy­taj wię­cej

Wiesław Bieńkowski - ZnanyLekarz.pl

Dr n. med. Michał Chalcarz

CHIRURGIA PLASTYCZNA

Specjalista Chirurgii Ogólnej.

Absol­went Wydziału Lekar­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego im. Karola Mar­cin­kow­skiego w Pozna­niu – 2008 r. Staż pody­plo­mowy ukoń­czył w 2009 r. w Wie­lo­spe­cja­li­stycz­nym Szpi­talu Miej­skim z ZOL im. J. Stru­sia w Pozna­niu. Obec­nie jako spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogól­nej od 2016 r. dosko­nali…

czy­taj wię­cej

Michał Chalcarz - ZnanyLekarz.pl

Dr Krzysztof Lang

CHIRURGIA PLASTYCZNA

Specjalista Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Specjalista Chirurgii Ogólnej.

Absol­went Aka­de­mii Medycz­nej we Wro­cła­wiu (2006). Wiele lat szko­le­nia w zakre­sie dwóch spe­cja­li­za­cji chi­rur­gicz­nych i tysiące wyko­na­nych pro­ce­dur – zarówno w lecz­nic­twie szpi­tal­nym jak i w sek­to­rze pry­wat­nym – pozwo­liło dok­to­rowi Krzysz­to­fowi Lan­gowi nabyć umie­jęt­no­ści bar­dzo pre­cy­zyj­nego wyko­ny­wa­nia ope­ra­cji, głów­nie w zakre­sie powłok ciała. 

czy­taj wię­cej