Dr Wiesław Bieńkowski – chirurgia plastyczna BydgoszczSpecjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej – dyrektor kliniki.

czy­taj wię­cej

Prof. Paweł Szychta

chirurgia plastycznaSpecjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Col­le­gium Medi­cum im. Ludwika Rydy­giera w Byd­gosz­czy UMK w Toru­niu Paweł Szychta jest spe­cja­li­stą chi­rur­gii pla­stycz­nej, rekon­struk­cyj­nej i este­tycz­nej. W pracy kli­nicz­nej, prof. Paweł Szychta pasjo­nuje się lecze­niem nie­do­sko­na­ło­ści w obrę­bie całego ciała…

czy­taj wię­cej

Dr Łukasz Banasiak

chirurgia plastycznaLek. med. specjalista chirurgii plastycznej i estetycznej

Absol­went Wydziału Lekar­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Pozna­niu – 2010 r. Spe­cja­li­za­cję z chi­rur­gii pla­stycz­nej roz­po­czął w 2011 r. w Kli­nice Chi­rur­gii Pla­stycz­nej Szpi­tala im. W. Orłow­skiego w War­sza­wie i kon­ty­nu­ował od 2014 r. w Kli­nice Chi­rur­gii Pla­stycz­nej, Rekon­struk­cyj­nej i Este­tycz­nej…

czy­taj wię­cej

Dr n. med. Michał Chalcarz

chirurgia plastycznaSpecjalista chirurgii ogólnej i chirurgii estetycznej

Absol­went Wydziału Lekar­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego im. Karola Mar­cin­kow­skiego w Pozna­niu – 2008 r. Staż pody­plo­mowy ukoń­czył w 2009 r. w Wie­lo­spe­cja­li­stycz­nym Szpi­talu Miej­skim z ZOL im. J. Stru­sia w Pozna­niu. Obec­nie jako spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogól­nej od 2016 r. dosko­nali…

czy­taj wię­cej