Dr Wiesław Bieńkowski – chirurgia plastyczna Bydgoszcz

Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej – dyrektor kliniki.

czy­taj wię­cej

Prof. Paweł Szychta – chirurgia plastyczna

Specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Col­le­gium Medi­cum im. Ludwika Rydy­giera w Byd­gosz­czy UMK w Toru­niu Paweł Szychta jest spe­cja­li­stą chi­rur­gii pla­stycz­nej, rekon­struk­cyj­nej i este­tycz­nej. W pracy kli­nicz­nej, prof. Paweł Szychta pasjo­nuje się lecze­niem nie­do­sko­na­ło­ści w obrę­bie całego ciała…

czy­taj wię­cej

Dr Łukasz Banasiak – chirurgia plastyczna

Lek.med. specjalista chirurgii plastycznej i estetycznej

Absol­went Wydziału Lekar­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego w Pozna­niu – 2010 r. Lek. med. Łukasz Bana­siak kon­sul­tuje pacjen­tów w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski oraz prze­pro­wa­dza zabiegi z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej…
czy­taj wię­cej

Dr Michał Chalcarz – chirurgia plastyczna

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii estetycznej

Absol­went Wydziału Lekar­skiego Uni­wer­sy­tetu Medycz­nego im. Karola Mar­cin­kow­skiego w Pozna­niu – 2008 r.  Obec­nie jako spe­cja­li­sta chi­rur­gii ogól­nej …

czy­taj wię­cej