osocze bogatoplytkowe

Zdrowie masz w sobie! Nowatorskie metody leczenia osoczem bogatopłytkowym

Jeśli jesz­cze nie wpadł Ci w uszy ter­min ,,oso­cze boga­to­płyt­kowe” lub ,,tera­pia PRP”, pora przyj­rzeć się nowa­tor­skiej meto­dzie, która nie tylko pomaga w lecze­niu pew­nych scho­rzeń, lecz także umoż­li­wia popra­wie­nie man­ka­men­tów uro­do­wych. To dzięki niej możemy zwal­czać bli­zny, roz­stępy, eli­mi­no­wać zmarszczki, odży­wiać i rege­ne­ro­wać skórę. Jed­nak oso­cze boga­to­płyt­kowe z powo­dze­niem sto­so­wane jest w lecze­niu scho­rzeń zwią­za­nych z ukła­dem ruchu, jak skrę­ce­nia, zła­ma­nia, zapa­le­nia sta­wów czy ścię­gien. Co cie­kawe, oso­cze pozy­ski­wane jest z krwi pacjenta, śmiało możemy więc twier­dzić, że swoje zdro­wie każdy nosi w sobie!

Jak uzyskujemy osocze bogatopłytkowe?

Oso­cze boga­to­płyt­kowe, zwane rów­nież PRP (Pla­te­let Rich Pla­sma), to kon­cen­trat pły­tek krwi w sto­sun­kowo nie­wiel­kiej ilo­ści oso­cza. Krew pobie­rana jest od pacjenta przed samym zabie­giem w nie­wiel­kiej ilo­ści około 20–40 ml, a następ­nie zostaje umiesz­czona w wirówce labo­ra­to­ryj­nej. Tam płytki krwi zostają oddzie­lone od pozo­sta­łych skład­ni­ków, aby po zmie­sza­niu z czyn­ni­kiem akty­wu­ją­cym, np. trom­biną, stwo­rzyć pre­pa­rat gotowy do wstrzyk­nię­cia pacjen­towi.

Czemu osocze bogatopłytkowe ma tak cudowne właściwości?

Oso­cze boga­to­płyt­kowe zwane jest także czyn­ni­kiem wzro­stu. To wła­śnie płytki krwi odpo­wie­dzialne są za pro­cesy goje­nia w orga­ni­zmie. Trom­bo­cyty, czyli płytki krwi, uwal­niają sie­dem pod­sta­wo­wych czyn­ni­ków wzro­stu, z któ­rych naj­waż­niej­sze sty­mu­lują wzrost naczyń krwio­no­śnych, pro­duk­cję kola­genu i ela­styny czy migra­cję komó­rek macie­rzy­stych. Decy­du­jąc się na zabieg z PRP, nie musisz oba­wiać się żad­nych kom­pli­ka­cji, ponie­waż nie ist­nieje ryzyko reak­cji aler­gicz­nej lub powi­kłań. Otrzy­mu­jesz pre­pa­rat, który powstał z Two­jej wła­snej krwi.

Na co pomaga terapia osoczem bogatopłytkowym?

Od kilku lat zabiegi z uży­ciem oso­cza boga­to­płyt­ko­wego z powo­dze­niem sto­so­wane są w orto­pe­dii, sto­ma­to­lo­gii, chi­rur­gii szczę­ko­wej, implan­to­lo­gii, a także medy­cy­nie este­tycz­nej. W zależ­no­ści od pro­blemu, z któ­rym zgło­sisz się do spe­cja­li­sty, nieco ina­czej będzie wyglą­dał zabieg PRP. Jeśli pro­blem doty­czy narządu ruchu, naj­czę­ściej oso­cze boga­to­płyt­kowe podane zosta­nie pod kon­trolą USG w uszko­dzone miej­sce (mię­sień, ścię­gno, wię­za­dło). W sto­ma­to­lo­gii sto­suje się tech­nikę poda­nia oso­cza w rany poza­bie­gowe, co ma przy­spie­szyć pro­ces goje­nia tka­nek, czy two­rze­nia kości. W medy­cy­nie este­tycz­nej sto­suje się nakłu­wa­nie, czyli ina­czej mówiąc, ostrzy­ki­wa­nie oso­czem. Czę­sto wypeł­nia się też tkanki wzdłuż bruzd czy zmarsz­czek. Oso­cze boga­to­płyt­kowe pozwala zapa­no­wać nad takimi dole­gli­wo­ściami i przy­pa­dło­ściami, jak:

 • zmarszczki, bruzdy, roz­stępy,
 • skóra pozba­wiona jędr­no­ści i sprę­ży­sto­ści, wyma­ga­jąca rewi­ta­li­za­cji,
 • zerwa­nie wię­za­deł,
 • zapa­le­nia, uszko­dze­nia ścię­gien i sta­wów,
 • bóle mię­śni, sta­wów,
 • zła­ma­nia, opóź­nie­nia zro­stu kości,
 • łokieć teni­si­sty, gol­fi­sty.

Po zabiegu PRP

Jeśli oba­wiasz się, że zabieg z uży­ciem oso­cza boga­to­płyt­ko­wego nie­sie za sobą ryzyko skut­ków ubocz­nych, pamię­taj, że podany mate­riał jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny, bo pocho­dzi od Cie­bie. Musisz tylko mieć świa­do­mość, że jak każdy inny zabieg, musi go poprze­dzać kon­sul­ta­cja lekar­ska. Nie każdy może pod­dać się tera­pii PRP. I tak, prze­ciw­wska­za­niami do zabiegu są:

 • cho­roby krwi,
 • cho­roby skóry: wiru­sowe, bak­te­ryjne, grzy­bi­cze,
 • nowo­twory,
 • cho­roby wiru­sowe, jak żół­taczka lub HIV,
 • cza­sowo rów­nież ciąża, kar­mie­nie pier­sią czy men­stru­acja.

Jedy­nymi skut­kami ubocz­nymi po prze­pro­wa­dzo­nej tera­pii mogą być szybko prze­mi­ja­jące obrzęki, zaczer­wie­nie­nia, siniaki, deli­katny ból i tkli­wość. Wszyst­kie ,,pozo­sta­ło­ści” po zabiegu ustę­pują samo­ist­nie po kilku dniach.

Jeśli potrze­bu­jesz wię­cej infor­ma­cji o zabiegu z uży­ciem oso­cza boga­to­płyt­ko­wego, umów się na kon­sul­ta­cję do naszego Cen­trum Medycz­nego. Cze­kamy na Cie­bie!