Zbawienna moc światła. Fototerapia w leczeniu problemów skórnych

Świa­tło potrzebne jest nam do życia. W porze jesien­nej i zimo­wej łatwiej o przy­gnę­bie­nie, smu­tek i stany depre­syjne, głów­nie z powodu nie­do­sta­tecz­nej ilo­ści świa­tła. Od dawna wiemy o tym, że świa­tłem można także leczyć. Wła­śnie dzięki tej wie­dzy roz­wi­nęła się metoda lecze­nia wielu dys­funk­cji i cho­rób zwana foto­te­ra­pią. Wpływa na pra­wi­dłowe funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­zmu, sty­mu­luje pro­cesy rege­ne­ra­cyjne, popra­wia krą­że­nie krwi, wzmac­nia układ odpor­no­ściowy. Dzi­siej­sza medy­cyna wyko­rzy­stuje do lecze­nia wielu cho­rób barwne fil­try, bo każdy kolor świa­tła ina­czej na nas wpływa. Foto­te­ra­pia wyko­rzy­sty­wana jest w lecze­niu depre­sji, nad­ci­śnie­nia, zabu­rzeń snu i wielu pro­ble­mów skór­nych.

Fototerapia światłem LED

Zabiegi foto­te­ra­pii prze­pro­wa­dzamy w naszym Cen­trum Medycz­nym przy pomocy lampy Der­ma­lux LED, która wyko­rzy­stuje ener­gię świa­tła czer­wo­nego, nie­bie­skiego oraz bli­skiego pod­czer­wieni. Wszyst­kie róż­nią się od sie­bie dłu­go­ścią fal, a przez to spo­so­bem oddzia­ły­wa­nia na ludzki orga­nizm. Świa­tło czer­wone sty­mu­luje pro­duk­cję kola­genu i ela­styny, dzięki czemu popra­wia jędr­ność i sprę­ży­stość skóry, przy­wra­ca­jąc jej mło­dość. Kolor nie­bie­ski działa prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­bak­te­ryj­nie, co pomaga w lecze­niu trą­dziku, jed­no­cze­śnie przy­spie­sza wchła­nia­nie się sinia­ków i obrzę­ków. Trzeci rodzaj świa­tła, który emi­tuje lampa Der­ma­lux, przy­spie­sza pro­cesy goje­nia, redu­kuje odczu­cie bólu i odmła­dza skórę.

Jakie problemy ze skórą można leczyć światłem?

Foto­te­ra­pia sto­so­wana jest do lecze­nia wielu pro­ble­mów ze skórą, dla­tego takie zabiegi można zna­leźć w ofer­tach kli­nik medy­cyny este­tycz­nej i gabi­ne­tach kosme­tycz­nych. Potwier­dzony bada­niami dobro­czynny wpływ świa­tła na skórę zna­lazł swe odzwier­cie­dle­nie w ilo­ści leczo­nych scho­rzeń. Sto­su­jąc tera­pię świa­tłem, możemy przede wszyst­kim:

 • sty­mu­lo­wać pro­cesy napraw­cze i rege­ne­ra­cyjne skóry,
 • sty­mu­lo­wać pro­duk­cję kola­genu i ela­styny,
 • wspo­ma­gać pro­cesy goje­nia po innych zabie­gach, np. lipo­li­ftingu twa­rzy czy pla­styce nosa,
 • leczyć trą­dzik pospo­lity i różo­waty,
 • wal­czyć z łusz­czycą,
 • leczyć wypry­ski skórne,
 • leczyć stany zapalne skóry,
 • łago­dzić ból głowy,
 • redu­ko­wać napię­cie, stres,
 • redu­ko­wać pig­men­ta­cję,
 • zmniej­szać pory,
 • pobu­dzać krą­że­nie krwi.

Świa­tło może być więc sto­so­wane w celach kosme­tycz­nych i lecz­ni­czych, w zależ­no­ści od potrzeb.

Co warto wiedzieć o leczeniu lampą Dermalux LED?

Każdy pacjent trak­to­wany jest indy­wi­du­al­nie i tak też ustala się plan tera­pii. Stan­dar­dowo zabieg trwa około pół godziny i powi­nien być powtó­rzony 6–9 razy w odstę­pach kilku dni. Ważna jest także odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja skóry w domu, o czym zawsze dowiemy się od pro­wa­dzą­cego zabieg. Należy poin­for­mo­wać o zaży­wa­nych lekach, a nawet zio­łach, ponie­waż mogą powo­do­wać świa­tło­czu­łość, a tym samym nie­po­żą­dane reak­cje orga­ni­zmu. Sama tera­pia lampą Der­ma­lux LED jest bez­pieczna, ponie­waż nie emi­tuje szko­dli­wych pro­mieni UV, a wręcz prze­ciw­nie, wzmac­nia i rege­ne­ruje skórę znisz­czoną pro­mie­nio­wa­niem sło­necz­nym. Tera­pię z uży­ciem lampy warto połą­czyć z innymi zabie­gami w celu uzy­ska­nia jesz­cze lep­szych efek­tów. Czę­sto koja­rzy się ją z peelin­gami czy mezo­te­ra­pią igłową i mikro­na­kłu­wa­niami.

W czym jeszcze pomoże Dermalux LED?

Tera­pię świa­tłem LED możemy wyko­rzy­stać także w eli­mi­no­wa­niu takich kło­po­tów, jak:

 • worki pod oczami,
 • kurze łapki,
 • rogo­wa­ce­nie naskórka,
 • prze­bar­wie­nia powsta­jące z wie­kiem,
 • lecze­nie roz­stę­pów i cel­lu­litu,
 • lecze­nie opa­rzeń.

Z tera­pii muszą jed­nak zre­zy­gno­wać kobiety w ciąży, osoby cier­piące na nowo­twory, cukrzycy i osoby z aktyw­nymi infek­cjami.

Zapy­taj nasz zespół o tera­pię świa­tłem LED, sko­rzy­staj z jego mocy i popraw kon­dy­cję swo­jej skóry. Przyjdź do nas!