Zastosowanie lipotransferu w zabiegu powiększania i rekonstrukcji piersi

Pełne, kobiece kształty sta­no­wią o naszej atrak­cyj­no­ści. Nie­stety nie jest zależne od nas to, w jakim stop­niu matka natura wypo­saży nas w piękne kształty. Zda­rza się, że geny przy­dały nam krą­gło­ści w bio­drach i na poślad­kach, nato­miast piersi są sto­sun­kowo za małe i nie pasują do reszty ciała. W takiej sytu­acji zasad­nym wydaje się sko­rzy­sta­nie z zabiegu powięk­sza­nia piersi, który przy­wróci nam atrak­cyj­ność i pozwoli pozbyć się kom­plek­sów, a wszystko za sprawą auto­lo­gicz­nego prze­szczepu tłusz­czu. Nowo­cze­sna chi­rur­gia pla­styczna wyko­rzy­stu­jąca trans­fer wła­snej tkanki tłusz­czo­wej stwa­rza rów­nież moż­li­wość zmniej­sze­nia lub zre­kon­stru­owa­nia piersi po prze­by­tej mastek­to­mii.

Czym jest autologiczny przeszczep tkanki tłuszczowej?

W zabiegu rekon­struk­cji i powięk­sza­nia piersi wyko­rzy­sty­wany jest trans­fer wła­snej tkanki tłusz­czo­wej pacjenta. Ozna­cza to, że komórki tłusz­czowe wystę­pu­jące w nad­mia­rze w jed­nej par­tii ciała są poda­wane w inny obszar ciała, np. do piersi. Auto­lo­giczny prze­szczep tłusz­czu pozwala wypeł­nić ubytki skórne w postaci blizn, nie­rów­no­ści po lipo­suk­cji i sko­ry­go­wać asy­me­trie. Efekty tej metody powięk­sza­nia piersi są dłu­go­trwałe, a pro­ce­dura w pełni bez­pieczna. Ryzyko odrzu­ce­nia przez orga­nizm komó­rek pocho­dzą­cych od tego samego orga­ni­zmu jest zni­kome.

Wskazania do wykonania zabiegu Beauli

Zabieg BEAULI (augu­men­ta­cja piersi wła­snym tłusz­czem) to pro­ce­dura chi­rur­giczna, po któ­rej piersi wyglą­dają pięk­nie i natu­ral­nie. Wśród wska­zań do wyko­na­nia lipo­mo­de­lingu piersi znaj­dują się:

  • piersi po mastek­to­mii,
  • koniecz­ność usu­nię­cia implan­tów i natu­ral­nej odbu­dowy piersi,
  • piersi nie­wiel­kie lub umiar­ko­wa­nie duże,
  • asy­me­tria lub nie­rów­no­ści piersi.

Suk­ces tego zabiegu zależy od stanu wyj­ścio­wego piersi, czyli ich wyglądu i wiel­ko­ści, dostęp­no­ści tłusz­czu, a także od sprzętu i umie­jęt­no­ści chi­rurga. Przed przy­stą­pie­niem do zabiegu piersi pacjentki są przy­go­to­wy­wane za pomocą sys­temu BRAVA, urzą­dze­nia wyglą­dem przy­po­mi­na­ją­cego biu­sto­nosz z usztyw­nia­nymi misecz­kami. Przez około mie­siąc przed wyko­na­niem zabiegu pacjentka powinna zakła­dać eks­pan­der na noc, gdyż mecha­nizm zasy­sa­nia piersi powo­duje roz­cią­gnię­cie tkanki i poja­wie­nie się miej­sca dla nowej tkanki tłusz­czo­wej. Dzięki zasto­so­wa­niu sys­temu BRAVA sku­tecz­ność zabiegu rośnie nawet do 80%.

Na czym polega zabieg powiększania piersi?

Zabieg BEAULI prze­biega dwu­eta­powo. W pierw­szej fazie z ciała pacjenta pobie­rana jest tkanka tłusz­czowa, którą należy odpo­wied­nio przy­go­to­wać, zanim zosta­nie wsz­cze­piona w piersi. Próbki z tłusz­czem pod­da­wane są wiro­wa­niu i oczysz­cza­niu, po czym osoba prze­pro­wa­dza­jąca zabieg może podać tłuszcz we wska­zane miej­sce – infor­mują spe­cja­li­ści z byd­go­skiego Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski. W prak­tyce wygląda to w ten spo­sób, że z miejsc o dużym nagro­ma­dze­niu tłusz­czu, takich jak fałd brzuszny, boki czy uda, pobie­rana zostaje tkanka tłusz­czowa. Po odwi­ro­wa­niu i przy­go­to­wa­niu odpo­wied­niej jako­ści mate­riału – tłuszcz jest wsz­cze­piany za pomocą kaniuli w miej­sce, w któ­rym powi­nien się zna­leźć.

Efektywność zabiegu

Zabieg BEAULI nie­sie ze sobą wiele korzy­ści, nie tylko bowiem pozby­wamy się nad­miaru tłusz­czu z new­ral­gicz­nych par­tii ciała, ale jed­no­cze­śnie uzy­sku­jemy piękny i jędrny kształt piersi. Zni­kają fałdy na brzu­chu, zni­kają “boczki”, figura odzy­skuje piękne kształty. Jed­no­ra­zowy zabieg przy­nosi efekt w postaci powięk­sze­nia piersi o jeden roz­miar, a rezul­taty są natu­ralne, bo nie wiążą się z wsz­cze­pie­niem implantu pier­sio­wego, a Ty znów możesz poczuć się kom­for­towo i kobieco.

Wię­cej infor­ma­cji: Powięk­sza­nie piersi – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski