Zadbaj o swoje nogi – operacyjne usuwanie żylaków

Żylaki koń­czyn dol­nych są bar­dzo poważ­nym pro­ble­mem i naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cym scho­rze­niem w Pol­sce i na świe­cie. Po pierw­sze wyglą­dają nie­este­tycz­nie, a po dru­gie nie­ko­rzyst­nie wpły­wają na nasze zdro­wie. W związku z poja­wie­niem się pierw­szych obja­wów tej cho­roby, warto udać się do leka­rza spe­cja­li­sty.

Czym są żylaki?

Żyla­kami nazy­wane są żyły, które ule­gły nie­od­wra­cal­nemu roz­sze­rze­niu i skrę­ca­niu. Eks­perci z kli­niki chi­rur­gii pla­stycz­nej Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski tłu­ma­czą, że żylaki naj­czę­ściej wystę­pują u osób doro­słych i zwy­kle obej­mują żyły powierz­chowne (umiej­sco­wione tuż pod skórą) oraz żyły łączące (naczy­nia żylne bie­gnące pomię­dzy żyłami powierz­chow­nymi a ukła­dem żył głę­bo­kich).

Objawy

 • bole­sne skur­cze mię­śni,
 • ból stóp i pod­udzi,
 • obrzęki poja­wia­jące się naj­czę­ściej wie­czo­rem,
 • pajączki naczy­niowe.

Jak powstają żylaki kończyn dolnych?

Wszyst­kie żyły, znaj­du­jące się w koń­czy­nach dol­nych, zaopa­trzone są w zastawki. Unie­moż­li­wiają one cofa­nie się krwi w dół, zapew­nia­jąc pra­wi­dłowy kie­ru­nek jej prze­pływu. Gdy zastawki prze­stają dzia­łać pra­wi­dłowo, krew zaczyna spły­wać w dół pod wpły­wem gra­wi­ta­cji, przez co zaczyna zale­gać w żyłach koń­czyn dol­nych. Do uszko­dze­nia zasta­wek docho­dzi naj­czę­ściej w przy­padku wcze­śniej­szych cho­rób żył, dłu­go­trwa­łego sta­nia lub w wyniku pod­wyż­szo­nego ciśnie­nia w żyłach koń­czyn dol­nych.

Przeciwwskazania

 • czynny pro­ces zakrze­powy żył głę­bo­kich,
 • nie­droż­ność żył głę­bo­kich,
 • ciąża,
 • ostre cho­roby infek­cyjne,
 • znaczne nie­do­krwie­nie tęt­ni­cze koń­czyn dol­nych,
 • skaza krwo­toczna,
 • nasi­lony obrzęk lim­fa­tyczny.

Przed zabiegiem usuwania żylaków

Przed zabie­giem nie­zbędna jest wizyta u leka­rza spe­cja­li­sty, który zazwy­czaj zleca bada­nie obra­zowe – USG – Dop­pler. Umoż­li­wia to pre­cy­zyjny ogląd żył i posta­wie­nie odpo­wied­niej dia­gnozy.

Jak wygląda zabieg?

Jego celem jest ope­ra­cyjne usu­nię­cie żyla­ków oraz uzy­ska­nie jak naj­lep­szego efektu kosme­tycz­nego. To jedne z naj­sku­tecz­niej­szych zabie­gów usu­nię­cia żyla­ków dol­nych, ponie­waż sku­tecz­nie je likwi­duje i zabez­pie­cza przed nawro­tem cho­roby.

Ope­ra­cja polega na odsło­nię­ciu w pachwi­nie koń­co­wego odcinka żyły odpisz­cze­lo­wej i pod­wią­za­niu jej w miej­scu, gdzie ucho­dzi do żyły udo­wej. Następ­nym kro­kiem jest odszu­ka­nie początku żyły odpisz­cze­lo­wej, aby do jej środka wpro­wa­dzić sondę (cienki drut zakoń­czony główką). Następ­nie zostaje usu­nięta cała żyła wraz z sondą, jed­nak nie zawsze jest to konieczne. Wszystko zależy od tego, czy zastawki w oko­li­cach kolan są pra­wi­dłowe.

Kolejną metodą usu­wa­nia żyla­ków jest zamra­ża­nie, czyli krio­chi­rur­gia. Ope­ra­cja różni się od kla­sycz­nej tym, że zamiast zwy­kłej sondy, sto­suje się taką, któ­rej główkę można ochło­dzić. Po zamro­że­niu, usuwa się poszcze­gólne żylaki.

Warto wiedzieć

Nie­stety lecze­nie chi­rur­giczne nie usuwa przy­czyn cho­roby żyla­ków koń­czyn dol­nych, tylko jej następ­stwa. Nawet po popraw­nie wyko­na­nej ope­ra­cji mogą ponow­nie poja­wić się żylaki na sku­tek nie­wy­dol­no­ści żył powierz­chow­nych i prze­szy­wa­ją­cych, które w cza­sie ope­ra­cji były pra­wi­dłowe – tłu­ma­czą spe­cja­li­ści z kli­niki chi­rur­gii pla­stycz­nej Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski. Nawrót cho­roby wystę­puje u około 20% osób ope­ro­wa­nych.

Wię­cej infor­ma­cji uzy­skasz na stro­nie: Usu­wa­nie żyla­ków – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski