Zachwycać młodzieńczym wyglądem brzucha, czyli kilka słów o tajemniczej abdominoplastyce

Choć na co dzień nie eks­po­nu­jemy tej czę­ści ciała, zda­rza się, że jej wygląd nie budzi naszego zachwytu. Sto­jąc przed lustrem, krzy­wimy się na widok obwi­słej skóry, licz­nych roz­stę­pów, które upstrzyły nasz brzuch. Zasta­na­wiamy się, jak tu wyjść na plażę, zapre­zen­to­wać się w kostiu­mie kąpie­lo­wym? I wiemy już, że musimy wybrać ten, który zakryje nasze nie­do­sko­na­ło­ści. Z żalem odda­lamy się od półek z pięk­nymi, dwu­czę­ścio­wymi hitami tego lata. Nie­stety, po kilku cią­żach trzeba zapo­mnieć o zgrab­nym brzu­chu – tłu­ma­czymy sobie po cichu. Ale czy na pewno? Czy jeste­śmy ska­zane na jed­no­czę­ściowy kostium już na zawsze? Może jed­nak da się coś zro­bić z tym naszym mało ide­al­nym brzu­chem?

Co to jest abdominoplastyka?

Wszyst­kich cier­pią­cych z powodu złego wyglądu brzu­cha ucie­szy zapewne wia­do­mość, że jest metoda na jego ,,reani­mo­wa­nie”. Tajem­ni­czo brzmiąca nazwa ,,abdo­mi­no­pla­styka” ozna­cza zabieg, który pozwoli sko­ry­go­wać powstałe z róż­nych przy­czyn defor­ma­cje powłok brzusz­nych. Na nie­este­tyczny wygląd tej wła­śnie czę­ści ciała skarżą się naj­czę­ściej panie po prze­by­tych cią­żach. Obok roz­stę­pów to chyba naj­częst­sza pamiątka po dzie­wię­ciu mie­sią­cach tru­dów. Skala pro­blemu jest naprawdę sze­roka, od zbyt dużej ilo­ści tkanki tłusz­czo­wej, przez zwi­sa­jący luźno nad­miar skóry, aż po roz­luź­nie­nie mię­śni. W zależ­no­ści od tego, która sytu­acja Cię doty­czy, innej inge­ren­cji będzie wyma­gał Twój brzuch. Przy zbyt dużej ilo­ści tłusz­czu może wystar­czyć sama lipo­suk­cja, jeśli jed­nak uszko­dze­nia struk­tur są więk­sze, ura­tuje Cię pla­styka brzu­cha, czyli chi­rur­giczna korekta.

Jak wygląda zabieg korekty powłok brzusznych?

Przede wszyst­kim pamię­taj o kon­sul­ta­cji lekar­skiej. Tylko roz­mowa ze spe­cja­li­stą pozwoli Ci na pod­ję­cie odpo­wied­niej decy­zji. Lekarz oceni stan zdro­wia, spraw­dzi, jakich dzia­łań potrze­buje Twój brzuch i odpo­wie na wszyst­kie pyta­nia doty­czące prze­biegu ope­ra­cji i postę­po­wa­nia po zabiegu.

Zabieg wyko­nuje się w znie­czu­le­niu ogól­nym, a trwa kilka godzin, w zależ­no­ści od tego, ile pracy i ilu popra­wek wymaga Twoje ciało. Ope­ra­cja powinna zakoń­czyć się po 2–4 godzi­nach, a Ty wyj­dziesz do domu po dwóch dobach. Pod­czas zabiegu lekarz usu­nie nad­miar tkanki tłusz­czo­wej, nacią­gnie skórę i wytnie jej nad­miar, a także zszyje roz­luź­nione mię­śnie. Śla­dem po inge­ren­cji będzie bli­zna w dole brzu­cha. Co cie­kawe, jeśli masz już jedną po cię­ciu cesar­skim, ta druga może powstać dokład­nie w tym samym miej­scu.
Jak wygląda sche­mat zabiegu i czego możesz się spo­dzie­wać?

  • Pierw­szym eta­pem jest odse­pa­ro­wa­nie płata skóry. Jest to dość duży obszar, ponie­waż sięga aż po łuk żeber.
  • Mię­śnie powłok brzusz­nych zostają zbli­żone i zszyte. Ta pro­ce­dura pozwala na uzy­ska­nie popra­wio­nego wyglądu brzu­cha oraz zwę­że­nia w talii.
  • Skóra zostaje nacią­gnięta, a jej nad­miar usu­nięty.
  • Jeśli to konieczne, rów­nież pępek zostaje prze­su­nięty w odpo­wied­nie miej­sce.
  • Nastę­puje zszy­cie w dole brzu­cha. Powstała bli­zna z cza­sem staje się pra­wie nie­wi­doczna.

Postępowanie pooperacyjne

Zanim będziesz mogła w pełni cie­szyć się efek­tem ope­ra­cji, musisz przejść krótki okres rekon­wa­le­scen­cji. Pamię­taj, że abdo­mi­no­pla­styka to inge­ren­cja chi­rur­giczna i jako taka wymaga odpo­wied­niego postę­po­wa­nia poza­bie­go­wego. Przez dwie doby będziesz pod opieką naszych spe­cja­li­stów, któ­rzy zadbają o wszystko. Przez kolejne tygo­dnie będziesz nosić spe­cjalny uci­skowy strój zarówno w dzień, jak i w nocy. Musisz też uni­kać nad­mier­nego wysiłku, nie upra­wiać spor­tów i zgła­szać się na wizyty kon­tro­lne. Warto też mieć pod ręką deli­katne środki prze­ciw­bó­lowe, któ­rymi wes­przesz się w razie odczu­wa­nia jakie­go­kol­wiek dys­kom­fortu w ope­ro­wa­nych oko­li­cach.

Powikłania pooperacyjne

Jak po każ­dym zabiegu, tak i w przy­padku korekty powłok brzusz­nych, może poja­wić się ból, obrzmie­nie, zasi­nie­nie. Nie jest to niczym nie­zwy­kłym i zazwy­czaj ustę­puje samo­ist­nie po 2–3 tygo­dniach. Poważ­niej­sze powi­kła­nia zda­rzają się nie­zwy­kle rzadko, bo ope­ra­cja pla­styczna brzu­cha nie jest obar­czona więk­szym ryzy­kiem niż jaka­kol­wiek inna inge­ren­cja chi­rur­giczna. Jeśli zosta­łaś pra­wi­dłowo zakwa­li­fi­ko­wana do zabiegu i zna­la­złaś się w spraw­nych rękach spe­cja­li­stów, nie masz powo­dów do obaw.

Chcesz popra­wić wygląd swo­jego brzu­cha, cie­szyć się w pełni latem na plaży? Zapisz się jak naj­szyb­ciej na kon­sul­ta­cję w naszym Cen­trum!