Wybierz lifting twarzy odpowiedni dla Ciebie

Nie­unik­nio­nym pro­ce­sem skóry naszej twa­rzy jest sta­rze­nie się. Wraz z wie­kiem dege­ne­rują się nasze włókna kola­ge­nowe i sprę­ży­ste odpo­wia­da­jące za utrzy­ma­nie ela­stycz­nej skóry bez bruzd. Współ­cze­sna medy­cyna este­tyczna wypo­saża spe­cja­li­stów w narzę­dzia, pozwa­la­jące prze­dłu­żyć młody wygląd skóry, a także zni­we­lo­wać oznaki sta­rze­nia się. Na prze­strzeni lat ten dział medy­cyny roz­wi­nął wiele tech­nik dba­ją­cych o zdrowy wygląd naszej twa­rzy. Skupmy się na zabie­gach dopra­co­wa­nych i naj­efek­tyw­niej­szych.

Pełny lifting twarzy

Jest to tzw. “pod­cią­ga­nie skóry”, pole­ga­jące na usu­nię­ciu nad­miaru skóry oraz tkanki tłusz­czo­wej, dzięki czemu przy­wró­cony zostaje pra­wi­dłowy kształt. Pełny lifting twa­rzy doty­czy rów­nież szyi, która z bie­giem lat rów­nież traci ela­stycz­ność. Jeśli ist­nieje taka koniecz­ność odtwo­rzone zostaje rów­nież pra­wi­dłowe napię­cie tka­nek leżą­cych głę­biej (mię­śni i powięzi). Po 8 dniach od zabiegu zdej­mo­wane są szwy oraz opa­tru­nek. Na pełen efekt zabiegu czeka się ok. 3 mie­siące. Pełny lifting twa­rzy jest szó­stym w kolej­no­ści wyko­ny­wa­nym zabie­giem w chi­rur­gii pla­stycz­nej.

Endotine, czyli lifting czoła

Ten rodzaj liftingu obej­muje jedy­nie skórę czoła. Wyko­ny­wany jest w przy­padku gdy obszar ten jest wyjąt­kowo nara­żony na two­rze­nie się zmarsz­czek mimicz­nych, w postaci obszer­nych, pozio­mych zmarsz­czek. Metoda ta wyko­rzy­stuje wytwo­rze­nie 3 mili­me­tro­wego nacię­cia w gór­nej czę­ści czoła oraz umo­co­wa­nie małego, meta­lo­wego ele­mentu pod­trzy­mu­ją­cego skórę. Implant jest nie­wi­doczny, a skóra czoła zostaje wygła­dzona.

Silhouette soft

Jeżeli oba­wiasz się inwa­zyj­nej pro­ce­dury, zwią­za­nej z ope­ra­cją chi­rur­giczną – ta metoda może być odpo­wied­nia dla Cie­bie. Polega ona na zasto­so­wa­niu spe­cjal­nych nici, któ­rymi pod­wie­szony zostaje nad­miar skóry. Nić zostaje przy­mo­co­wana do skóry dzięki spe­cjal­nym stoż­kom. Są one wchła­nialne, co niwe­luje do zera ryzyko nad­mier­nej reak­cji układu immu­no­lo­gicz­nego na ciało obce – wyja­śniają eks­perci z Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski. Tech­nika sil­ho­uette posiada wiele zalet:

  • brak szwów i ewen­tu­al­nych blizn po nich zosta­wio­nych
  • znie­czu­le­nie miej­scowe, bez­piecz­niej­sze od znie­czu­le­nia ogól­nego
  • wysoka pre­cy­zja – w zależ­no­ści od liczby nici można dokład­nie okre­ślić nowy owal twa­rzy tak, aby wyglą­dała ona natu­ral­nie

Lifting przy pomocy nici wyko­rzy­sty­wany jest głów­nie do korekty fał­dów nosowo- war­go­wych, kształ­to­wa­nia owalu twa­rzy oraz pod­wie­sza­nia policz­ków i szyi. Efekt zabiegu może utrzy­mać się do 2–3 lat, po tym cza­sie można powtó­rzyć lifting.

Silhouette – lifting środkowej części twarzy

Jest to odmiana liftingu z uży­ciem nici ukie­run­ko­wana na środ­kową część twa­rzy. Może sta­no­wić zabieg indy­wi­du­alny lub sko­ja­rzony z pla­styką warg.

Lifting wolumetryczny

Jest to nie­in­wa­zyjny lifting, przy uży­ciu iniek­cji z żelem na bazie kwasu hia­lu­ro­no­wego. Może on być sto­so­wany bez jakie­go­kol­wiek znie­czu­le­nia, ponie­waż sama pro­ce­dura nie jest bole­sna. Pod­czas wstrzyk­nię­cia wypeł­nia­cza można poczuć jedy­nie moment prze­miesz­cza­nia pro­duktu. Żel jest kom­pa­ty­bilny z orga­ni­zmem pacjenta oraz odporny na szybki roz­kład enzy­ma­tyczny czy dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków. Zabieg wyko­ny­wany przez doświad­czo­nego leka­rza jest zupeł­nie bez­pieczny, szybki oraz pro­sty. Dzięki braku ope­ra­cji, pacjent nie jest nara­żony na powi­kła­nia poope­ra­cyjne. Brak tu rów­nież okresu rekon­wa­le­scen­cji, dzięki czemu po wyko­na­niu liftingu wolu­me­trycz­nego można od razu wró­cić do codzien­nych czyn­no­ści.

Wię­cej infor­ma­cji o rodza­jach liftingu twa­rzy znaj­dziesz na: http://chirurgiaplastycznabydgoszcz.pl/zabiegi/chirurgia-plastyczna/twarz