zabiegi na twarz

Wish Pro – poznaj kapsułki na młodą i jędrną skórę!

Codzienna i pra­wi­dłowa pie­lę­gna­cja twa­rzy jest bar­dzo istotna. Aby mogła speł­niać swoje ważne funk­cje, należy ją wspie­rać. Im wię­cej mamy lat, tym bar­dziej spada pro­duk­cja kola­genu, ela­styny, kwasu hia­lu­ro­no­wego, kwasu tłusz­czo­wego i wielu innych, które należy dostar­czać. Zabieg Wish Pro to dosko­nały spo­sób na odmło­dze­nie skóry, jej nawil­że­nie i wygła­dze­nie zmarsz­czek mimicz­nych. Ma dzia­ła­nie prze­ciw­trą­dzi­kowe, przy­spie­sza mikro­krą­że­nie i polep­sza dre­naż lim­fa­tyczny, a dodat­kowo złusz­cza mar­twe komórki skóry.

Co to jest Wish Pro?

Wish Pro to nowo­cze­sny zabieg pie­lę­gna­cyjny z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii infu­zji magne­tycz­nej. Impulsy magne­tyczne prze­kształ­cane są w aktywne pole ener­ge­tyczne, które wytwa­rza świa­tło lub prąd elek­tryczny. Dzięki impul­som w połą­cze­niu z deli­katną wibra­cją w głę­bo­kie war­stwy skóry wtła­czane są skład­niki o sil­nym dzia­ła­niu. Wsku­tek tego skóra jest roz­ja­śniona i dotle­niona, a mię­śnie twa­rzy napi­nają się i wzmac­niają.

Składniki aktywne w kapsułkach

Urzą­dze­nie Wish Pro jest wypo­sa­żone w skom­pu­te­ry­zo­waną rączkę, połą­czoną z jedną z czte­rech gło­wic tech­no­lo­gicz­nych. Każda z gło­wic ma różne zasto­so­wa­nie. Do tego dobie­rane są jed­no­ra­zowe kap­sułki, odpo­wied­nie dla potrzeb i kon­dy­cji skóry. Kap­sułki zawie­rają spe­cjal­nie opra­co­wane skład­niki sub­stan­cji aktyw­nych, takich jak: kwas hia­lu­ro­nowy, wita­mina E, ole­jek jojoba oraz masło shea. Spe­cja­li­ści naszego Cen­trum dobie­ra­jąc odpo­wied­nią gło­wicę oraz kap­sułkę, ide­al­nie dopa­so­wują zabieg do pro­blemu skóry. Jeden zabieg pie­lę­gna­cyjny stan­dar­dowo prze­pro­wa­dza się z zasto­so­wa­niem 2 kap­su­łek. Pierw­sza z nich to kap­sułka przy­go­to­wu­jąca do zabiegu Peel Exfo­lia­tor, która zawiera drobne sili­ko­nowe gra­nulki, złusz­cza mar­twy naskó­rek, przy­spie­sza mikro­krą­że­nie i popra­wia dre­naż lim­fa­tyczny.

Druga kap­sułka jest dobie­rana w zależ­no­ści od potrzeb, może to być:

 • BTX Infu­sion – odmła­dza i wypeł­nia zmarszczki, działa jak nie­in­wa­zyjny odpo­wied­nik botoksu,
 • Reju­ve­na­tion – ujędr­nia, uela­stycz­nia i nawilża, odbu­do­wuje płaszcz ochronny skóry, widocz­nie spłyca i redu­kuje zmarszczki,
 • Col­la­gen Infu­sion – prze­ciw­działa wysu­sze­niu, dzięki zawar­to­ści beta­ka­ro­tenu zapew­nia zdrow­szy i pro­mienny wygląd,
 • Cal­ming Milk – dosko­nała do podraż­nio­nej skóry z pro­ble­mami, takimi jak trą­dzik czy łusz­czyca,
 • Hyalu­ro­nic Infu­sion  z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, zapew­nia­ją­cym sprę­ży­stość i głę­bo­kie nawil­że­nie skóry,
 • Whi­te­ning Peel – ma silne dzia­ła­nie roz­ja­śnia­jące i złusz­cza­jące, skład­niki aktywne zmniej­szają prze­bar­wie­nia i wyrów­nują kolo­ryt,
 • Anti Aging serum – skład­ni­kiem jest 100% czy­sty ole­jek z jojoby, two­rzy war­stwę ochronną skóry, działa sil­nie nawil­ża­jąco i odżyw­czo, natych­miast wygła­dza drobne i głę­bo­kie zmarszczki.

Zale­cana jest seria 46 zabie­gów, każdy co 24 tygo­dnie, w zależ­no­ści od stanu skóry.

Przeciwwskazania do zabiegu:

 • ciąża
 • roz­rusz­nik serca,
 • nowo­twory,
 • bli­znowce,
 • przyj­mo­wa­nie Roac­cu­tanu,
 • wstrzyk­nię­cie botoksu (do 2 tyg przed zabie­giem),
 • cho­roby auto­im­mu­no­lo­giczne.

Ochrona i pielęgnacja skóry

Skóra codzien­nie jest nara­żona na wiele nie­przy­jem­nych dzia­łań. Dla­tego szcze­gól­nie należy pamię­tać o ochro­nie prze­ciw­sło­necz­nej i sto­so­wa­niu kre­mów z fil­trami UV oraz odpo­wied­nim nawad­nia­niu. Warto się­gać po sku­teczne zabiegi pie­lę­gna­cyjne. Takie dzia­ła­nia sku­tecz­nie opóź­niają pro­cesy sta­rze­nia skóry. Magne­tyczny face­li­fting, reduk­cja zmarsz­czek, oczysz­cza­nie, nawil­ża­nie, usu­nię­cie prze­bar­wień – to wszystko w jed­nym urzą­dze­niu Wish Pro. Natych­mia­stowy efekt kosme­tyczny, cał­ko­wi­cie bez­pieczny. Dzięki Wish Pro skóra będzie wyglą­dała zdro­wiej i mło­dziej.

 

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: Wish Pro – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski.