Wiecznie młoda. Cztery sposoby, aby czas stanął w miejscu

Dla jed­nych z nas czas jest bar­dziej łaskawy, dla innych mniej. Fak­tem jest jed­nak, że jak byśmy o sie­bie nie dbali i nie sta­rali się, wcze­śniej czy póź­niej poja­wią się na naszym ciele pierw­sze oznaki sta­rze­nia. Co prze­raża nas naj­bar­dziej i nie daje spo­koju? Może twarz poorana zmarszcz­kami, luźno zwi­sa­jąca skóra, a może nad­miar tłusz­czu. Panie czę­sto nie chcą pogo­dzić się z kon­dy­cją piersi, które tracą jędr­ność i znacz­nie się obni­żają. Brzuch po ciąży nie zawsze wygląda ide­al­nie, a liczne roz­stępy czy cel­lu­lit nie dodają ciału uroku. Pano­wie wraz z upły­wem czasu czę­sto stają się wła­ści­cie­lami obfi­tych brzu­chów i rzed­ną­cych inten­syw­nie fry­zur. Brzmi smutno i prze­ra­ża­jąco? Jed­nak nie jeste­śmy cał­kiem bez­silni, gdyż z pomocą przy­cho­dzi medy­cyna este­tyczna, pro­po­nu­jąc sze­reg zabie­gów, dzięki któ­rym możemy dłu­żej cie­szyć się mło­dym i pięk­nym wyglą­dem. Jak to moż­liwe? Co zro­bić, aby tak się stało? Poznaj 4 świetne metody na zatrzy­ma­nie czasu.

Zmarszczki, zmarszczki i po zmarszczkach

Naj­czę­ściej poja­wiają się naj­pierw w oko­licy oczu, czoła, pomię­dzy nosem a ustami. Pierw­sze zauwa­żyć można już po 25. roku życia. Nie dodają nam uroku i dość wcze­śnie roz­po­czy­namy z nimi walkę. Oczy­wi­ście, nie­ba­ga­telne zna­cze­nie ma styl życia, jakie wie­dziemy, a w tym ilość snu i dieta. Ważne są też kosme­tyki, któ­rych uży­wamy, a ostat­nio bar­dzo cie­kawą formą prze­ciw­dzia­ła­niu zamrszcz­kom jest yoga twa­rzy. Spe­cjalne ćwi­cze­nia poma­gają zacho­wać jędr­ność skóry, popra­wiają krą­że­nie krwi, eli­mi­nują tok­syny. Ze zmarszcz­kami, które już zago­ściły na naszej twa­rzy, dekol­dzie i szyi możesz roz­pra­wić się, wybie­ra­jąc jeden z licz­nych zabie­gów medy­cyny este­tycz­nej:

  • wypeł­nia­nie zmarsz­czek kwa­sem hia­lu­ro­no­wym,
  • eli­mi­no­wa­nie zmarsz­czek przy pomocy trans­feru tłusz­czu,
  • wygła­dza­nie zmarsz­czek przy pomocy tok­syny botu­li­no­wej (botoks),
  • eli­mi­no­wa­nie zmarsz­czek przy pomocy nici bio­re­wi­ta­li­zu­ją­cych,
  • lifting twa­rzy Jett Pla­sma,
  • tra­dy­cyjny lifting twa­rzy, tzw. pod­cią­ga­nie,
  • wam­pi­rzy lifting, czyli kura­cja oso­czem boga­to­płyt­ko­wym.

Metod na pozby­cie się zmarsz­czek jest wiele, dla­tego z pew­no­ścią wybie­rzesz coś, co pozwoli Ci zatrzy­mać mło­dość i piękny wygląd na dłu­żej.

Kobiecość ukryta w piersiach

Piersi to nie­za­prze­czal­nie jeden z naj­waż­niej­szych atry­bu­tów kobie­co­ści. Pra­gniemy, aby były piękne, jędrne, zgrabne i zachwy­cały jak naj­dłu­żej. Jed­nak także one sta­rzeją się, tra­cąc sprę­ży­stość i obni­ża­jąc się. Czę­sto tracą swój krą­gły kształt na sku­tek ciąży i dłu­giego kar­mie­nia. Każda kobieta, cier­piąca z powodu nie­do­sko­na­ło­ści swego biu­stu, może spró­bo­wać przy­wró­cić mu mło­dzień­czy wygląd, decy­du­jąc się na zabiegi upięk­sza­jące. Co możesz zro­bić, aby Twe piersi wciąż przy­cią­gały wzrok i budziły zachwyt? Oto kilka przy­kła­do­wych zabie­gów:

  • pod­cią­ga­nie piersi – rodzaj ope­ra­cji pla­stycz­nej, którą można prze­pro­wa­dzić na dwa spo­soby: wsz­cze­pie­nie implan­tów, usu­nię­cie nad­miaru skóry i pod­szy­cie gru­czołu,
  • powięk­sze­nie i wymo­de­lo­wa­nie piersi za pomocą wła­snej tkanki tłusz­czo­wej.

Sto­su­jąc odpo­wiedni zabieg, możesz znacz­nie popra­wić kon­dy­cję piersi, spra­wia­jąc, że będą wyglą­dać młodo i pięk­nie.

Ginekologia estetyczna dla dłuższej młodości

Także kobiece obszary intymne sta­rzeją się, przez co z wie­kiem przy­bywa pro­ble­mów, tj. nie­trzy­ma­nie moczu czy choćby znacz­nie obni­żona satys­fak­cja z życia sek­su­al­nego. Dole­gli­wość zwana luźną pochwą wpływa na jakość współ­ży­cia, ale także powo­duje wzrost czę­sto­tli­wo­ści zaka­żeń oko­lic intym­nych. W takiej sytu­acji z pomocą przy­cho­dzi gine­ko­lo­gia este­tyczna ze swymi zabie­gami. Dzięki nim możesz odmło­dzić narządy intymne i wró­cić do życia sek­su­al­nego dają­cego radość i satys­fak­cję.

Modelowanie sylwetki – liposukcja

Dosko­na­łym zabie­giem odmła­dza­ją­cym jest lipo­suk­cja wodna BODY JET EVO. Pozwala na ode­ssa­nie nad­miaru zgro­ma­dzo­nej tkanki tłusz­czo­wej, a przez to wymo­de­lo­wa­nie syl­wetki. Dzięki zabie­gowi możesz zli­kwi­do­wać nie­po­żą­dane fałdki, odzy­skać zgrabną syl­wetkę, a dodat­kowo pobrany tłuszcz może zostać wyko­rzy­stany do mode­lo­wa­nia  innych miejsc.

Medy­cyna este­tyczna ma w swej ofer­cie wiele zabie­gów, dzięki któ­rym możesz cie­szyć się mło­do­ścią przez kolejne lata. Zaj­rzyj do naszego Cen­trum Medycz­nego i zobacz, co możemy dla Cie­bie zro­bić.