Uwolnij się od kompleksów, zachwyć małym, zgrabnym noskiem! Rhinoplastyka metodą na ładny nos

Wiele osób nie może pogo­dzić się z wyglą­dem swego nosa. To prawda, że ta część twa­rzy wyjąt­kowo rzuca się w oczy, jeśli jest więc zbyt duży, wydatny lub krzywy, cier­pimy z tego powodu. Jeżeli zaś bywa powo­dem kpin, a oto­cze­nie zerka na nas z zain­te­re­so­wa­niem, popa­damy w przy­gnę­bie­nie i naba­wiamy się kom­plek­sów. Chcie­li­by­śmy prze­cież, aby nasz nos był ładny, kształtny, nie za duży ani nie za mały. Aby po pro­stu paso­wał do naszej twa­rzy. I tu z pomocą przy­cho­dzi chi­rur­gia pla­styczna, a kon­kret­nie rhi­no­pla­styka, która zaj­muje się two­rze­niem cał­kiem nowych, zgrab­nych i cie­szą­cych oko nosów. Ope­ra­cja pla­styczna nosa to roz­wią­za­nie w sam raz dla Cie­bie!

Kiedy zdecydować się na operację plastyczną nosa?

Nos wyma­ga­jący korekty to taki, który zupeł­nie lub choćby w jakiejś czę­ści nie pasuje do kształtu i wyglądu twa­rzy. Może być za duży, krzywy, gar­baty, sze­roki. Powo­dem do jego korek­cji może być jed­nak nie tylko kwe­stia este­tyki, lecz także zdro­wia. Zda­rza się, że nie­pra­wi­dło­wo­ści w jego budo­wie utrud­niają swo­bodne oddy­cha­nie, a tym samym kom­pli­kują znacz­nie życie. Pla­styka nosa pozwala więc wyeli­mi­no­wać sze­reg pro­ble­mów zwią­za­nych z wyglą­dem i budową nosa:

  • umoż­li­wia wypro­sto­wa­nie prze­grody noso­wej,
  • pozwala na usu­nię­cie garbu noso­wego,
  • umoż­li­wia zmianę kształtu czubka nosa,
  • daje moż­li­wość skró­ce­nia, zmniej­sze­nia i wypro­sto­wa­nia nosa.

Zanim podej­miesz decy­zję o zmia­nie kształtu nosa, konieczne będzie prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji lekar­skiej. Wspól­nie z naszym spe­cja­li­stą zasta­no­wisz się, jak ma wyglą­dać Twój nowy naby­tek. Wyko­nana symu­la­cja pozwoli dobrać jak naj­le­piej pasu­jący do twa­rzy kształt i wiel­kość nosa.

Jak wygląda zabieg korekcji nosa?

Ope­ra­cja odbywa się w znie­czu­le­niu ogól­nym, a jej czas zależy od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia zabiegu, jed­nak naj­czę­ściej są to 2 godziny. Korek­cie może pod­le­gać część kostna lub chrzęstna nosa. Zazwy­czaj chi­rurg zaj­muje się kom­plek­sową zmianą kształtu/wielkości ope­ro­wa­nej czę­ści twa­rzy. Cała pro­ce­dura polega na wyko­na­niu cięć w wewnętrz­nej czę­ści nosa, a także u jego pod­stawy, w taki spo­sób, aby nadać nowy kształt rusz­to­wa­niu kostno-chrzęst­nemu. Po zakoń­czo­nym zabiegu w nosie umiesz­czane są spe­cjalne płytki oraz setony, czyli tasiemki z gazy. W dru­giej dobie po ope­ra­cji gaziki zostają usu­nięte, gips pozo­staje w nosie do 2 tygo­dni. Zabieg wymaga pobytu na oddziale przez 2 doby.

Jak wygląda czas po zabiegu korekcji nosa?

Czas rekon­wa­le­scen­cji zawsze jest bar­dzo indy­wi­du­alny. Bez­po­śred­nio po zabiegu możesz mieć trud­no­ści ze swo­bod­nym oddy­cha­niem przez nos, mogą poja­wić się zasi­nie­nia i obrzęk. Wszystko to jest nor­mal­nym sta­nem poza­bie­go­wym, który może utrzy­my­wać się od kilku tygo­dni do kilku mie­sięcy. Niczym nie­zwy­kłym nie są też przej­ściowe bóle głowy i uczu­cie zatka­nego nosa. Istotne jest prze­strze­ga­nie zale­ceń lekar­skich oraz przyj­mo­wa­nie prze­pi­sa­nych leków, w tym aero­zolu do nosa czy środ­ków uśmie­rza­ją­cych ból. Przez kilka tygo­dni po zabiegu należy uni­kać inten­syw­nego wysiłku, upra­wia­nia spor­tów, a także kąpieli sło­necz­nych i wizyt na base­nie. Zazwy­czaj po upły­wie dwóch tygo­dni wyj­mo­wane są pod­trzy­mu­jące i zabez­pie­cza­jące płytki. Jest to też moment, w któ­rym można powoli wra­cać do nor­mal­nej aktyw­no­ści, pamię­ta­jąc wciąż o pew­nych ogra­ni­cze­niach i koniecz­no­ści trak­to­wa­nia nosa ze szcze­gólną ostroż­no­ścią. Po kilku mie­sią­cach od ope­ra­cji będziesz cie­szyć się uzy­ska­nymi efek­tami.

Pamię­taj, kształt i wiel­kość nosa możesz zmie­nić. Nie musisz też cier­pieć z powodu trud­no­ści w oddy­cha­niu. Spo­tkaj się z naszym spe­cja­li­stą i poroz­ma­wiaj o pla­styce nosa.