Twarz jak z okładki czasopisma? Całkowita plastyka nosa

Korek­cja nosa to nie tylko próby upodob­nie­nia się do gwiazd show biz­nesu. Pla­styka tej czę­ści ciała daje moż­li­wość sko­ry­go­wa­nia man­ka­men­tów urody, pozby­cia się kom­plek­sów z powodu nosa nie pasu­ją­cego wiel­ko­ścią lub kształ­tem do twa­rzy. Dzięki zabie­gowi nie tylko możemy popra­wić wygląd nosa, ale też jego funk­cjo­no­wa­nie. W zależ­no­ści od ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tów korek­cji pod­daje się część chrzestną lub kostną, a nie­kiedy obie czę­ści, co wów­czas okre­śla się mia­nem cał­ko­wi­tej pla­styki nosa.

Czym jest całkowita plastyka nosa?

Ope­ra­cje nosa wyko­ny­wane w celu uzy­ska­nia satys­fak­cjo­nu­ją­cych efek­tów este­tycz­nych nie­mal zawsze koń­czą się suk­ce­sem, co jest zauwa­żalne w wyglą­dzie osoby pod­da­ją­cej się takiemu zabie­gowi. Pla­styka nosa to ope­ra­cja, która naj­czę­ściej wyko­ny­wana jest w znie­czu­le­niu ogól­nym. Przy drob­nych korek­cjach wyma­gane może być znie­czu­le­nie miej­scowe, po któ­rym nie ma koniecz­no­ści pozo­sta­nia na obser­wa­cji w cza­sie kolej­nej doby. Cał­ko­wita pla­styka nosa odbywa się jed­nak pod nar­kozą i wymaga pozo­sta­nia na oddziale dobę lub dwie po prze­pro­wa­dzo­nej ope­ra­cji, gdyż korek­cji pod­daje się zarówno część chrzęstną nosa jak i kostną.

Jakie są wskazania do wykonania zabiegu korekcji nosa?

Korek­cja nosa to zabieg pozwa­la­jący uzy­skać nastę­pu­jące rezul­taty:

  • usu­nię­cie garbka,
  • zmniej­sze­nie noz­drzy,
  • zmniej­sze­nie, wypro­sto­wa­nie nosa,
  • korek­cję czubka nosa.

W przy­padku krzy­wego lub gar­ba­tego nosa korek­cji pod­daje się część kostną, jeśli zaś nos pacjenta jest zbyt sze­roki, wysta­jący lub nie­sy­me­tryczny, są to wska­za­nia do wyko­na­nia pla­styki czę­ści chrzęst­nej. Czę­sto zabiegi te są łączone, a gdy osoba cierpi z powodu nie­droż­no­ści nosa, wów­czas wyko­nuje się rów­nież zabieg pro­sto­wa­nia prze­grody.

Przed przystąpieniem do zabiegu korekcji nosa

Zapy­ta­li­śmy eks­per­tów z Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski – jakie są zale­ce­nia dla pacjen­tów decy­du­ją­cych się na pla­stykę korek­cyjną nosa? Do zabiegu korek­cji nosa mogą przy­stą­pić osoby w każ­dym wieku, zarówno te u któ­rych nie zakoń­czył się jesz­cze pro­ces wzro­stu i doj­rze­wa­nia, tj. kobiety w wieku 16 lat oraz męż­czyźni w wieku lat 18, ale rów­nież osoby doj­rzałe. Przed przy­stą­pie­niem do ope­ra­cji konieczne jest prze­pro­wa­dze­nie badań labo­ra­to­ryj­nych. Oprócz tego pacjenci muszą odzna­czać się dobrym sta­nem zdro­wia. Na dwa tygo­dnie przed wyko­na­niem zabiegu zaleca się odsta­wie­nie leków zawie­ra­ją­cych kwas ace­ty­lo­sa­li­cy­lowy (m.in. Aspi­ryna), który może utrud­niać krzep­nię­cie krwi. W przy­padku zacho­ro­wa­nia na grypę, prze­zię­bie­nie lub wystą­pie­nia opryszczki, zabieg zostaje prze­su­nięty na inny ter­min.

Po zabiegu korekcyjnej plastyki nosa

Po prze­pro­wa­dzo­nym zabiegu nos jest unie­ru­cha­miany za pomocą zewnętrz­nego opa­trunku gip­so­wego, a pierw­szą noc po ope­ra­cji pacjent ma obo­wią­zek spę­dzić na oddziale. Kolej­nego dnia z nosa pacjenta usu­wane są setony (waciki z gazy tamu­jące krew). Obrzęk poope­ra­cyjny utrzy­muje się około pię­ciu dni, a po dwóch lub trzech tygo­dniach zdej­muje się opa­tru­nek gip­sowy. W ciągu naj­bliż­szych dwóch tygo­dni od wyko­na­nia pla­styki nosa należy uni­kać wysiłku i gwał­tow­nych ruchów, a także ogra­ni­czyć aktyw­ność fizyczną. Choć ope­ro­wany nos swój osta­teczny kształt uzy­skuje dopiero po roku, z pew­no­ścią warto cze­kać na efekty.

Wię­cej infor­ma­cji: Cał­ko­wita pla­styka nosa – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski