fototerapia - Bydgoszcz

Relaksująca terapia światłem i jej wspaniałe efekty! Jak wykorzystywać światło LED w medycynie estetycznej?

Medy­cyna este­tyczna sięga po wiele roz­wią­zań i spo­so­bów walki z nie­do­sko­na­ło­ściami naszego ciała. Możemy wybie­rać spo­śród inte­re­su­ją­cych zabie­gów, które gwa­ran­tują osią­gnię­cie zaska­ku­ją­cych efek­tów. Jedną z cie­kaw­szych metod rege­ne­ru­ją­cych, odmła­dza­ją­cych i ujędr­nia­ją­cych skórę jest foto­te­ra­pia. Nie od dziś wia­domo, że świa­tło pomaga leczyć różne scho­rze­nia, a w zależ­no­ści od koloru, wyka­zuje inne wła­ści­wo­ści. Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie wyko­rzy­stują ener­gię świa­tła LED. Wydzie­lane świa­tło deli­kat­nie nagrzewa skórę, wnika w jej głąb, ale nie powo­duje prze­grza­nia. Następ­nie jest absor­bo­wane przez komórki, które zaczy­nają się rege­ne­ro­wać.

Działanie światła LED

Ener­gia świa­tła LED działa w skó­rze, wnika głę­boko i powo­duje powsta­nie sze­regu reak­cji che­micz­nych oraz pro­ce­sów bio­lo­gicz­nych: wzrost meta­bo­li­zmu, inten­syw­niej­szą pro­duk­cję włó­kien kola­ge­no­wych i ela­styny, wydzie­la­nie tlenku azotu. Głów­nym zada­niem świa­tła LED jest dostar­cze­nie komór­kom ener­gii, pobu­dze­nie mecha­ni­zmów rege­ne­ra­cji komó­rek, a także zmniej­sza­nie ilo­ści wol­nych rod­ni­ków. Każdy z kolo­rów świa­tła ma inne wła­ści­wo­ści i powi­nien być dobie­rany indy­wi­du­al­nie do potrzeb pacjen­tów. Nie­bie­skie świa­tło spraw­dza się w lecze­niu zmian trą­dzi­ko­wych czy sta­nów zapal­nych skóry, ponie­waż nisz­czy bak­te­rie. Czer­wone świa­tło pozwala upo­rać się ze zmarszcz­kami, zwięk­sza meta­bo­lizm komó­rek oraz ela­stycz­ność skóry. W zależ­no­ści od pro­blemu, lekarz dobie­rze odpo­wied­nie świa­tło z wła­ści­wym natę­że­niem.

Wskazania do wykonania fototerapii

Jak tłu­ma­czą nasi spe­cja­li­ści, świa­tło LED spraw­dza się w lecze­niu wielu scho­rzeń i dole­gli­wo­ści, a także usu­wa­niu man­ka­men­tów uro­do­wych. Naj­le­piej powta­rzać zabieg regu­lar­nie, przez okres mini­mum dwóch tygo­dni, wtedy efekty są naprawdę satys­fak­cjo­nu­jące. Do typo­wych wska­zań wyko­na­nia zabiegu z uży­ciem świa­tła LED należą:

 • zmarszczki, posza­rzała skóra z ozna­kami sta­rze­nia,
 • sińce pod oczami,
 • kurze łapki,
 • trą­dzik,
 • stany zapalne skóry, wypry­ski,
 • opa­rze­nia,
 • reak­cje aler­giczne,
 • bli­zny i roz­stępy,
 • cel­lu­lit,
 • ból,
 • napię­cie, stres i depre­sja,
 • wypa­da­nie wło­sów,
 • rany,
 • zanie­czysz­cze­nia skóry.

Spek­trum dzia­ła­nia świa­tła LED jest zadzi­wia­jąco sze­ro­kie i warto z niego korzy­stać, aby wzmac­niać swój orga­nizm i popra­wiać samo­po­czu­cie. Żeby efekty były jesz­cze lep­sze, spe­cja­li­ści zale­cają sto­so­wa­nie połą­czo­nych zabie­gów. Do foto­te­ra­pii możemy dołą­czyć peeling, mikro­der­ma­bra­zję lub mezo­te­ra­pię igłową.

Lampa LED Dermalux

Nowo­cze­sne urzą­dze­nie, za pomocą któ­rego prze­pro­wa­dzany jest zabieg foto­te­ra­pii świa­tłem LED, uzbro­jone jest w tech­nicz­nie zaawan­so­wane diody, które emi­tują świa­tło nie­bie­skie, czer­wone i bli­skie pod­czer­wieni. Lampa jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­nym sprzę­tem użytku medycz­nego, pozwala na pre­cy­zyjne ste­ro­wa­nie wiązką świa­tła o odpo­wied­nim natę­że­niu i mocy.

Przeciwwskazania do leczenia światłem

Z zabiegu powinny zre­zy­gno­wać osoby uczu­lone na świa­tło i przyj­mu­jące leki ule­ga­jące degra­da­cji pod jego wpły­wem. Rów­nież kobiety w ciąży i osoby cier­piące na padaczkę muszą wybrać zabiegi innego typu. Por­fi­ria i nowo­twory także dys­kwa­li­fi­kują pacjenta.

Wię­cej infor­ma­cji o foto­te­ra­pii świa­tłem LED na stro­nie: Lampa LED – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski.