Symulacja efektów zabiegu w trzech wymiarach? Tak działa system Crisalix 3D!

Cri­sa­lix 3D to nowa­tor­ski sys­tem kom­pu­te­rowy, który pozwala na symu­la­cję efek­tów ope­ra­cji pla­stycz­nej. Jest nie­zwy­kle przy­datny zarówno dla leka­rzy jak i pacjen­tów. Spo­dzie­wany rezul­tat zabiegu, np. kształt i roz­miar powięk­szo­nych piersi można obej­rzeć pod każ­dym kątem. Spe­cja­li­ści prze­wi­dują, że ten pro­gram to począ­tek rewo­lu­cji w chi­rur­gii pla­stycz­nej!

Crisalix 3D – zasada działania

Pro­gram Cri­sa­lix 3D powstał w 2009 roku i od tam­tej pory zdo­bywa coraz więk­szą popu­lar­ność i uzna­nie wśród spe­cja­li­stów medy­cyny este­tycz­nej.  Sys­tem bazuje na zdję­ciach sylwetki/partii ciała i wyko­na­nych w 2D i prze­twa­rza je na trój­wy­mia­rowe symu­la­cje. Dzięki temu, zarówno lekarz jak i pacjent widzi spo­dzie­wany rezul­tat zabiegu jesz­cze przed jego roz­po­czę­ciem. Pozwala to na korektę wcze­śniej­szych zało­żeń i dopa­so­wa­nie para­me­trów zabiegu do potrzeb pacjenta. Dzięki pro­gra­mowi, pacjenci mogą pod­jąć bar­dziej świa­domą decy­zję doty­czącą, np. roz­miaru implantu  czy też kształtu nosa. Włą­cze­nie sys­temu Cri­sa­lix 3D do pro­ce­dury przed­za­bie­go­wej sku­tecz­nie mini­ma­li­zuje ryzyko nie­za­do­wo­le­nia  z rezul­tatu prze­pro­wa­dzo­nego zabiegu/operacji.

Do jakich zabiegów można wykorzystać symulację 3D?

Moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia pro­gramu Cri­sa­lix 3D są w zasa­dzie nie­ogra­ni­czone. Począt­kowo, sys­tem służy głów­nie do wizu­ali­za­cji powięk­sza­nia piersi, ale obec­nie sto­suje się go rów­nież  w innych zabie­gach takich jak:

 • powiększanie/poniejszanie biu­stu
 • powiększanie/ pod­no­sze­nie poślad­ków
 • korekta nosa
 • lifting twa­rzy i ciała
 • lipo­suk­cja
 • reduk­cja blizn
 • lipo­trans­fer (prze­szczep tłusz­czu)
 • abdo­mi­no­pla­styka
 • gine­ko­ma­stia
 • wypeł­nia­nie ust

Wizualizacja efektów w 3D – krok po kroku

Na przy­kła­dzie powięk­sza­nie piersi, można opi­sać prze­bieg wyko­na­nia symu­la­cji w trzech pro­stych kro­kach:

 1. Zakła­dasz konto w sys­te­mie Cri­sa­lix 3D i prze­sy­łasz trzy zdję­cia 2D klatki pier­sio­wej do ana­lizy.
 2. Symu­la­tor ana­li­zuje prze­słane obrazy i poka­zuje dostępne opcje powięk­sza­nia piersi. Możesz wybrać m.in. roz­miar, rodzaj implantu czy kształt miseczki. Możesz rów­nież zoba­czyć jak jej biust będzie się pre­zen­to­wał zarówno w bikini, jak i bez.
 3. Po wybra­niu ocze­ki­wa­nego efektu, zabie­rasz symu­la­cję do gabi­netu leka­rza, aby wie­dział dokład­nie jakie są Twoje ocze­ki­wa­nia.

Chcesz zoba­czyć swoje odmie­nione ciało jesz­cze przed zabie­giem?  Klik­nij w poniż­szy link i wyko­naj swoją wła­sną symu­la­cję! To zaj­mie tylko chwilę.