Stań się posiadaczem pięknych, kształtnych uszu w niespełna 2 godziny!

Pro­blem odsta­ją­cych, a także zbyt dużych czy nie­kształt­nych uszu doty­czy zarówno kobiet, jak i męż­czyzn. Odsta­jące uszy są na pewno jed­nym z punk­tów new­ral­gicz­nych, zwłasz­cza, jeśli w pamięci pozo­stały przy­kre wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa. To prze­cież z odsta­ją­cych uszu kpiono i śmiano się naj­gło­śniej, wypę­dza­jąc ich posia­da­cza w kom­pleksy. Dziś możesz zapo­mnieć o przy­krych przy­ty­kach i kry­tycz­nych spoj­rze­niach. Nie musisz także cho­wać uszu pod roz­pusz­czo­nymi wło­sami, możesz za to śmiało pod­dać się szyb­kiemu zabie­gowi ich korek­cji.

Dla kogo plastyka uszu?

Jeśli chcesz popra­wić wygląd swo­ich uszu, pod­nieść samo­ocenę i po pro­stu poczuć się lepiej, umów się na kon­sul­ta­cję z naszym spe­cja­li­stą, aby zapla­no­wać zabieg korek­cji uszu. Pla­styka uszu jest także wyko­ny­wana u dzieci, jed­nak nie wcze­śniej niż przed ukoń­cze­niem 4. roku życia. Naj­lep­szy moment to wej­ście w wiek szkolny, czyli około 6–7. roku życia. Prze­pro­wa­dze­nie ope­ra­cji na tym eta­pie życia może dziecku zaosz­czę­dzić wielu cier­pień i przy­krych sytu­acji w kon­tak­tach z rówie­śni­kami. Zabieg korek­cji uszu jest ope­ra­cją krótką, zazwy­czaj prze­pro­wa­dzaną w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, a w przy­padku dzieci, w ogól­nym. Uzy­skany efekt jest trwały, a pocze­kać na niego trzeba około 3 mie­siące.

Jak wygląda zabieg korekcji odstających uszu?

Oto­pla­styka to bar­dzo popu­larny, krótki i przy­no­szący pożą­dane efekty zabieg z dzie­dziny chi­rur­gii pla­stycz­nej. Pod­czas zabiegu lekarz doko­nuje kilku nacięć na tyl­nej powierzchni ucha. Miej­sca nacię­cia są tak dobrane, aby powstałe bli­zny były jak naj­mniej widoczne. Następ­nie odsło­nięta zostaje chrząstka ucha, którą lekarz zagina w odpo­wiedni spo­sób, nada­jąc tym samym pra­wi­dłowe poło­że­nie uszom. Na koniec zało­żone zostają szwy, które utrzy­mują mał­żo­winy w nowym poło­że­niu. Po zabiegu zakła­dany jest opa­tru­nek oraz spe­cjalna opa­ska uci­skowa, z którą nie powinno się roz­sta­wać przez następne tygo­dnie. Szwy zdej­mo­wane są po około 2 tygo­dniach.

Jak postępować po zabiegu korekcji odstających uszu?

Przez 5 dni po zabiegu musisz nosić opa­tru­nek, a przez kolejne tygo­dnie spe­cjalną opa­skę uci­skową, począt­kowo w dzień i w nocy, póź­niej jedy­nie w nocy. Obo­wiąz­kowo musisz poja­wiać się na umó­wione wizyty kon­tro­lne, a jeśli to konieczne, możesz się­gać po środki prze­ciw­bó­lowe. Bez­po­śred­nio po zabiegu możesz odczu­wać pewne dole­gli­wo­ści bólowe. Bar­dzo ważne jest chro­nie­nie ,,nowych uszu” przez jakiś czas, co ozna­cza spa­nie na wznak, uni­ka­nie wysiłku fizycz­nego, sauny, sola­rium czy basenu. Aby rana goiła się szyb­ciej, warto na kilka dni odsta­wić kawę, alko­hol czy papie­rosy.

Przeciwwskazania do zabiegu otoplastyki

Zanim zde­cy­du­jesz się na zabieg korek­cji uszu, skon­sul­tuj się z naszym spe­cja­li­stą, który po wni­kli­wym wywia­dzie i prze­pro­wa­dzo­nych bada­niach będzie mógł pra­wi­dłowo zakwa­li­fi­ko­wać Cię do zabiegu. Nie zawsze będzie to moż­liwe. Z ope­ra­cji pla­stycz­nej uszu muszą zre­zy­gno­wać osoby, które:

  • cho­rują na cukrzycę,
  • mają nie­ure­gu­lo­wane nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze,
  • mają kło­poty z krze­pli­wo­ścią krwi,
  • bory­kają się z infek­cjami skór­nymi,
  • zma­gają się z cięż­szymi cho­ro­bami ogól­no­ustro­jo­wymi.

Rów­nież kobiety w ciąży muszą pocze­kać z decy­zją o ope­ra­cji pla­stycz­nej uszu.

Nie martw się odsta­ją­cymi uszami, prze­stań cho­wać je za zasłonką z wło­sów! Umów się z naszym spe­cja­li­stą i zapy­taj o zabieg korek­cji odsta­ją­cych uszu.