usuwanie zmarszczek - cena

Piękna i młoda twarz, czyli o liftingu, blefaroplastyce i innych sposobach usuwania zmarszczek!

Marze­nie o wiecz­nej mło­do­ści towa­rzy­szy ludziom od wie­ków. Nie­stety, elik­sir mło­do­ści, dzia­ła­jący cuda, znany cho­ciażby z pro­duk­cji fil­mo­wych, takich jak ,,Ze śmier­cią jej do twa­rzy”, to wciąż jesz­cze ele­ment fan­ta­styki. Możemy jed­nak znacz­nie odmło­dzić twarz, jeżeli w odpo­wied­nim momen­cie zawrzemy przy­jaźń z medy­cyną este­tyczną. Nie bójmy się jej, zawalczmy o swój młody wygląd i dobre samo­po­czu­cie. Ponie­waż przed­mio­tem naszych sta­rań jest naj­czę­ściej twarz, warto prze­śle­dzić pod tym kątem ofertę byd­go­skiego Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.

Lifting czoła w walce z czasem i chmurnym spojrzeniem

Czoło i brwi to szcze­gólne miej­sca na naszej twa­rzy – wła­śnie tam bar­dzo czę­sto poja­wiają się głę­bo­kie zmarszczki i bruzdy poprzeczne, które nie ustę­pują, nawet gdy jeste­śmy spo­kojni i roz­luź­nieni. W dodatku zmarszczki pio­nowe i obni­żone brwi czę­sto nadają twa­rzy nie­sym­pa­tyczny wyraz, a chmurne spoj­rze­nie utrud­nia nasze rela­cje z innymi. Zna­ko­mi­tym roz­wią­za­niem tych kło­po­tów jest wła­śnie pla­styka czoła, ponie­waż dzięki niej odmło­dze­niu ulega nie tylko ta część fizjo­no­mii, lecz także cała twarz wygląda dużo mło­dziej oraz pogod­niej.  W byd­go­skim Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski (https://www.wbienkowski.pl)  prze­pro­wa­dzany jest endo­sko­powy lifting czoła i brwi – COAPT, który potrafi zara­dzić pro­ble­mom z bruz­dami na czole.

Zabieg polega na wyko­na­niu dwu- lub trzy­cen­ty­me­tro­wych cięć w obrę­bie owło­sio­nej skóry głowy, dzięki czemu bli­zny są prak­tycz­nie nie­wi­doczne. Następ­nym eta­pem zabiegu jest wybór miej­sca moco­wa­nia, wyko­na­nie otworu mocu­ją­cego, aż wresz­cie apli­ka­cja spe­cjal­nego implantu. Tkanka czoła zostaje pod­cią­gnięta i lekko unie­siona tak, aby brwi zna­la­zły się w pożą­da­nej pozy­cji. W ten spo­sób uzy­sku­jemy napiętą, gładką i pozba­wioną zmarsz­czek skórę. W trak­cie zabiegu chi­rurg wyko­nuje bar­dzo deli­katne nacię­cia, które są umiej­sco­wione przy linii wło­sów, dzięki czemu bli­zny po zabiegu są bar­dzo deli­katne, a cza­sem nawet nie­zau­wa­żalne. Także wcho­dzące w skład implantu pro­dukty, tak sku­teczne w popra­wie urody, są bez­pieczne dla naszego zdro­wia.

Plastyka powiek, czyli przyciągaj uwagę spojrzeniem!

Skoro zadba­li­śmy o czoło, warto zająć się naszymi powie­kami, zwłasz­cza że skóra wokół oczu jest bar­dzo deli­katna i szybko ulega sta­rze­niu. Opa­da­jące, pomarsz­czone powieki dodają nie tylko lat, lecz także utrud­niają zro­bie­nie maki­jażu. Z kolei tzw. worki pod oczami spra­wiają, że wyglą­damy na zmę­czo­nych i smut­nych. Nie­za­wodną metodą na przy­wró­ce­nie mło­dego spoj­rze­nia jest ble­fa­ro­pla­styka, czyli korek­cja powiek gór­nych i dol­nych. Korekta powiek gór­nych polega na wyko­na­niu nacię­cia w fał­dzie powieki – pod­czas zabiegu usuwa się nad­miar skóry, tkankę tłusz­czową, a nawet zmie­nia się ścię­gna i mię­śnie okrężne oka. Nić chi­rur­giczna, uży­wana pod­czas dzia­łań ble­fa­ro­pla­stycz­nych, jest cienka, a bli­zna poza­bie­gowa pra­wie nie­wi­doczna. Zarówno korekta gór­nych, jak i dol­nych powiek to zabieg odby­wa­jący się w znie­czu­le­niu ogól­nym. W przy­padku dol­nej czę­ści oka lekarz wyko­nuje nacię­cie poni­żej brzegu rzę­so­wego, oddziela skórę od dol­nego brzegu oczo­dołu, usuwa jej nad­miar, a także likwi­duje worki tłusz­czowe pod oczami. I w tym przy­padku bli­zna jest nie­wi­doczna, a  po około dwóch tygo­dniach możemy już uwo­dzić pięk­nym spoj­rze­niem.

Pełny lifting – pełnia szczęścia

Cza­sami jed­nak chcemy zde­cy­do­wać się na rady­kalne zmiany. Wów­czas warto zain­te­re­so­wać się ofertą peł­nego liftingu, zna­nego rów­nież jako chi­rur­giczne usu­wa­nie zmarsz­czek. Zazwy­czaj polega na usu­nię­ciu nad­miaru skóry z twa­rzy i szyi, czę­sto powią­zane jest to z odtwo­rze­niem pra­wi­dło­wego napię­cia tka­nek leżą­cych głę­biej, tzn. mię­śni i powięzi twa­rzy.  Zabiegi cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią, choć należy być świa­do­mym faktu, że nawet naj­lep­szy lifting nie zli­kwi­duje mocno utrwa­lo­nych w skó­rze zmarsz­czek. Warto zatem pomy­śleć o zabie­gach i pro­fi­lak­tyce już w młod­szym wieku, aby nie dopu­ścić do powsta­wa­nia głę­bo­kich bruzd.

Zabiegi na twarz – o czym należy pamiętać

Mimo że zabiegi doty­czą tak róż­nych par­tii twa­rzy, trzeba mieć świa­do­mość, że przy­go­to­wa­nie do nich prze­biega podob­nie.  Na początku, pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej, lekarz upew­nia się, czy stan zdro­wia zain­te­re­so­wa­nego umoż­li­wia wyko­na­nie zabiegu oraz jakie są ocze­ki­wa­nia pacjenta. Przed zabie­giem trzeba wyko­nać nie­zbędne bada­nia, do któ­rych należą m.in.: mor­fo­lo­gia i płytki krwi, jono­gram, glu­koza, układ krzep­nię­cia, HBS-anty­gen i HCV-prze­ciw­ciała. Oczy­wi­ście dokładne zale­ce­nia oraz prze­ciw­wska­za­nia do prze­pro­wa­dze­nia tera­pii, zwią­zane z kon­kret­nym zabie­giem, pacjent poznaje pod­czas wstęp­nej roz­mowy ze spe­cja­li­stą. Żeby efekt dzia­łań był dla pacjenta w pełni satys­fak­cjo­nu­jący, po tera­pii nie­zbędne jest dosto­so­wa­nie się rekon­wa­le­scenta do zale­ceń poope­ra­cyj­nych.

Sprawdź na czym polega lifting twa­rzy w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski i skon­sul­tuj się ze spe­cja­li­stą. Nie zwle­kaj, bo czas nie jest Twoim sprzy­mie­rzeń­cem.