Skóra bez znamion, głowa bez zmartwień. Dlaczego warto usuwać znamiona skórne?

Więk­szość z nas ma na ciele jakąś bro­dawkę czy też drobne włók­niaki. Na co dzień nie myślimy o nich i nie trosz­czymy się zbyt­nio. Są nie­od­łączną czę­ścią naszego ciała i póki nic złego się z nimi nie dzieje, nie zawra­camy sobie głowy ich obec­no­ścią. Warto jed­nak zmie­nić spo­sób myśle­nia i wyprze­dzić nieco zda­rze­nia mogące nastą­pić. Lepiej zapo­bie­gać niż leczyć, dla­tego wszel­kie zmiany skórne należy skon­sul­to­wać ze spe­cja­li­stą, aby ewen­tu­al­nie pozbyć się kło­potu. W pro­sty i szybki spo­sób możemy usu­nąć zna­miona, włók­niaki czy tłusz­czaki, dba­jąc o este­tykę naszej skóry, ale przede wszyst­kim zdro­wie.

Czym są znamiona skórne?

Zna­mio­nami są wszel­kie zmiany w postaci bro­da­wek, czyli stward­nia­łych guz­ków wywo­ła­nych bro­daw­cza­kiem ludz­kim, włók­nia­ków, tłusz­cza­ków czy też zna­mion barw­ni­ko­wych. Więk­szość tych zmian ma zazwy­czaj cha­rak­ter łagodny, ale mogą sta­no­wić pro­blem este­tyczny, powo­do­wać ból, gdy znaj­dują się w new­ral­gicz­nym punk­cie ciała lub po pro­stu stwa­rzać zagro­że­nie na przy­szłość.

Włókniaki – czym są i czy je usuwać?

Włók­niaki to łagodne zmiany nowo­two­rowe, które nie zło­śli­wieją, ale mogą sta­no­wić pro­blem este­tyczny. Włók­niaki dzielą się na mięk­kie i twarde. Powstają z tkanki łącz­nej włók­ni­stej i mogą być zmia­nami wro­dzo­nymi lub naby­tymi. Mięk­kie należą do pierw­szej kate­go­rii, twarde powstają zwy­kle na sku­tek urazu, zra­nie­nia czy uką­sze­nia. Nie towa­rzy­szą im żadne dole­gli­wo­ści, jak ból czy świąd i mogą wystą­pić u obu płci w zasa­dzie w każ­dym wieku. Naj­czę­ściej usuwa się je ze wzglę­dów este­tycz­nych i kosme­tycz­nych.

Co to są tłuszczaki?

Tłusz­czaki powstają z doj­rza­łej tkanki tłusz­czo­wej, nie wyka­zu­jąc ten­den­cji do zło­śli­wie­nia. Mogą jed­nak uro­snąć do spo­rych roz­mia­rów, dla­tego zaleca się ich chi­rur­giczne usu­nię­cie. Tłusz­czaki są mięk­kie i naj­czę­ściej poja­wiają się na tuło­wiu, karku, poślad­kach czy ramio­nach. W zależ­no­ści od usy­tu­owa­nia mogą utrud­niać nor­malne funk­cjo­no­wa­nie. Naj­częst­szą metodą usu­wa­nia tłusz­czaka jest zabieg chi­rur­giczny, pod­czas któ­rego tkanki zostają nacięte, a zmiana wraz z torebką łącz­not­kan­kową zostaje usu­nięta. Zabieg prze­pro­wa­dza się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym.

Brodawki – usuwać czy nie?

Innym rodza­jem zna­mion skór­nych są bro­dawki, poja­wia­jące się na sku­tek zara­że­nia wiru­sem bro­daw­czaka ludz­kiego. Bro­dawki przy­bie­rają różne kolory, od bia­łego poprzez cie­li­sty, aż po brą­zowe lub z czar­nymi dro­bin­kami w środku. Gdy zaj­mują powierzch­nię stopy, mogą powo­do­wać ból pod­czas cho­dze­nia. Ist­nieje wiele spo­so­bów na usu­wa­nie bro­da­wek: kremy, maści, wymra­ża­nie, laser, a w końcu chi­rur­giczne usu­nię­cie zmian. Zda­rza się także, że zni­kają samo­czyn­nie, nie wyma­ga­jąc od nas podej­mo­wa­nia żad­nych kro­ków.

Jak wygląda chirurgiczne usuwanie znamion skórnych?

Przed zabie­giem usu­nię­cia zna­mion skór­nych lekarz obej­rzy je dokład­nie, aby mieć pew­ność, z jakim zna­mie­niem ma do czy­nie­nia i czy wyci­na­nie jest wska­zane w danym przy­padku. Zabieg wyko­ny­wany jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, jest też krótki, ponie­waż cała pro­ce­dura trwa około 20–30 minut. Pacjent nie odczuwa żad­nego bólu, może rów­nież wró­cić do codzien­nych czyn­no­ści zaraz po zabiegu. Cza­sem pozo­staje nie­wielka bli­zna, jak w przy­padku roz­ro­śnię­tych tłusz­cza­ków. Usu­nięty mate­riał zazwy­czaj pod­dany jest bada­niu histo­pa­to­lo­gicz­nemu.

Jeśli mar­twisz się, czym są zmiany na Twoim ciele lub chcesz usu­nąć je ze wzglę­dów este­tycz­nych, umów się na wizytę w naszym Cen­trum Medycz­nym. Nasi spe­cja­li­ści pomogą Ci pozbyć się szpe­cą­cych zna­mion skór­nych.