body tite - liposukcja

Rozbijamy cellulit – poznaj metody i wybierz

Gro­ma­dzący się na brzu­chu, udach, bio­drach, łyd­kach i ramio­nach tłuszcz łączy jedna cecha – nie­na­wi­dzisz go! Gdy­byś miała cza­ro­dziej­ską różdżkę, spra­wi­ła­byś, żeby znik­nął lub spły­nął w miej­sca, gdzie naprawdę by się przy­dał, np. w oko­lice biu­stu. Nie­stety, jest to nie­moż­liwe, bo nie masz cza­ro­dziej­skiej różdżki. Masz nato­miast do dys­po­zy­cji różne rodzaje lipo­suk­cji! Wybierz jeden z nich – kla­syczną, Body Jet lub Body Tite. Wskaż obszar, a lekarz z naszej kli­niki usu­nie z niego nie­chcianą tkankę tłusz­czową raz na zawsze lub prze­szczepi ją w inne miej­sce. Czary – nie, chi­rur­gia este­tyczna! Poznaj jej magiczne moż­li­wo­ści!

Liposukcja – różne typy, jeden cel

Celem zabiegu jest odzy­ska­nie mło­do­ści, gład­ko­ści i sprę­ży­sto­ści skóry, usu­nię­cie tkanki tłusz­czo­wej, wypeł­nie­nie zmarsz­czek i nie­do­sko­na­ło­ści w oko­li­cach klatki pier­sio­wej. Każdy typ lipo­suk­cji polega na ode­ssa­niu tłusz­czu przez igło-rurkę, zwaną kaniulą. Zwy­kle lekarz robi Ci w skó­rze małe nacię­cie, wpro­wa­dza kaniulę i pobiera roz­bity wcze­śniej (czę­sto z pomocą soli fizjo­lo­gicz­nej) mate­riał lipi­dowy. Pod­czas zabiegu, w zależ­no­ści od jego rodzaju, wyko­rzy­sty­wane są ultra­dź­więki, stru­mień wody, laser czy fale radiowe. Ode­ssany mate­riał pod­lega obróbce, a następ­nie zdrowe i wyso­ko­war­to­ściowe komórki macie­rzy­ste tra­fiają w inne, potrze­bu­jące wypeł­nie­nia, miej­sce  Zabiegi wyko­nuje się w znie­czu­le­niu miej­sco­wym lub cało­ścio­wym. Masz do wyboru lipo­suk­cję tra­dy­cyjną (wibra­cje, laser), a także Body Jet lub Body Tite.

Liposukcja – więcej szczegółów

Jeśli jesteś zwo­len­niczką łagod­niej­szych metod, pole­camy Ci wypłu­ki­wa­nie tkanki tłusz­czo­wej spe­cjal­nym roz­two­rem (Body-Jet ®). Zabieg zazwy­czaj prze­pro­wa­dzany jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, metodą tume­scent. Polega na wstrzyk­nię­ciu w pro­ble­ma­tyczne obszary znacz­nej ilo­ści roz­tworu (nawet cztery razy wię­cej niż tłusz­czu), co daje lep­sze wyniki, a w dodatku jest bez­pieczne. Ode­ssane komórki tłusz­czowe mogą zostać pod­dane obróbce i wyko­rzy­stane do trans­plan­ta­cji w inne obszary ciała. Rezul­taty tera­pii zoba­czysz nie­mal od razu. Odczu­jesz, że ubyło Ci sporo ciała i możesz nosić nawet o dwa numery mniej­sze ubra­nia! W ciągu następ­nych kilku mie­sięcy poczu­jesz też, że efekt się utrwala i sta­bi­li­zuje. Z kolei Body Title to lipo­suk­cja wyko­rzy­stu­jąca moc fal radio­wych. Zna­ko­mi­cie spraw­dza się u osób, któ­rych skóra utra­ciła jędr­ność i sprę­ży­stość, a widoczny cel­lu­lit jest przy­czyną znacz­nego dys­kom­fortu. Pod­czas jed­nej sesji pod­dana bio­po­lar­nej ener­gii fal radio­wych tkanka tłusz­czowa zostaje roz­pusz­czona, a następ­nie wyda­lona z orga­ni­zmu. Z uwagi na róż­no­rod­ność gło­wic urzą­dze­nie jest naprawdę wszech­stronne i może być wyko­rzy­sty­wane do zabie­gów nie tylko na ciele, lecz także twa­rzy. Wśród gło­wic szcze­gól­nie pole­camy Ci Cellu Tite, który dosko­nale spraw­dza się w usu­wa­niu cel­lu­litu.

Co po liposukcji – dowiedz się więcej!

Zanim do niej doj­dzie, musisz jed­nak przejść odpo­wied­nią wery­fi­ka­cję. Nie­które stany (ciąża, lak­ta­cja, implanty) i dole­gli­wo­ści (cukrzyca, epi­lep­sja, nie­wy­dol­ność narzą­dów wewnętrz­nych) unie­moż­li­wiają pod­da­nie się zabie­gowi. Jeżeli jed­nak Twój stan zdro­wia okaże się dobry, wkrótce będziesz cie­szyła się zna­ko­mi­tymi wyni­kami tera­pii. Po zabiegu lipo­suk­cji zawsze będziesz nosić spe­cjalny kom­bi­ne­zon lub opa­tru­nek, który pozwoli utrwa­lić wyma­rzony kształt nowej syl­wetki. W naszym Cen­trum cze­kają na Cie­bie wykwa­li­fi­ko­wani spe­cja­li­ści., któ­rzy udzielą Ci infor­ma­cji na temat lipo­suk­cji. Warto się skon­tak­to­wać już dziś tele­fo­nicz­nie: +48 52 361 69 10 lub mailowo kontakt@wbienkowski.pl.