PRP – osoczowe czynniki wzrostu

terapia stawów prp

Tera­pia PRP sto­so­wana jest w łagod­nej i umiar­ko­wa­nej postaci cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów oraz w typo­wych ura­zach spor­to­wych. Do typo­wych obja­wów wcze­snego sta­dium cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów zali­cza się ból i poranna sztyw­ność w sta­wie. Kolej­nym cha­rak­te­ry­stycz­nym obja­wem są dole­gli­wo­ści bólowe po dłuż­szym braku aktyw­no­ści, ustę­pu­jące np. po krót­kim spa­ce­rze. Objawy te wyni­kają ze zuży­cia i uszko­dze­nia chrząstki sta­wo­wej. Tera­pia PRP jest szansą na szyb­szy powrót do aktyw­no­ści poprzez wspar­cie pro­cesu lecze­nia. W typo­wych ura­zach spor­to­wych może dojść do ura­zów wię­za­dła, ścię­gna lub mię­śnia. Na pro­ces goje­nia się ura­zów lub sta­nów zapal­nych tka­nek składa się zło­żony ciąg natu­ral­nych mecha­ni­zmów zacho­dzą­cych wewnątrz orga­ni­zmu, który jest pre­cy­zyjne regu­lo­wany. Klu­czową rolę w tym pro­ce­sie odgry­wają trom­bo­cyty czyli płytki krwi. Uwal­niają one w miej­scu urazu białka, takie jak czyn­niki wzro­stu, które ini­cjują odbu­dowę uszko­dzo­nej tkanki i hamują bole­sne stany zapalne. Dzięki wyso­kiemu stę­że­niu czyn­ni­ków wzro­stu – PRP wspo­maga pro­cesy samo­le­cze­nia orga­ni­zmu, w łagod­nej i umiar­ko­wa­nej postaci cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów oraz w wielu ura­zach spor­to­wych. 

Bada­nia potwier­dziły sku­tecz­ność tera­pii PRP w zapa­le­niu nad­kłyk­cia bocz­nego kości ramie­nio­wej (łokieć tenisisty)1., ten­di­no­pa­tii wię­za­dła wła­ści­wego rzepki (kolano skoczka)2. oraz zapa­le­nia powięzi pode­szwy stopy (ostrogi piętowe)3.

  1. Ford RD et al.: Arw­tro­spec­tive com­pa­ri­son of the manag­ment of recal­ci­trant late­ral  elbow ten­di­no­sis: pla­te­let-rich pla­sma injec­tions ver­sus sur­gery. Hand (N Y). 2015; 10(2); 285–91
  2. Zayni R et al:Platelet-rich pla­sma as a tre­at­ment for chro­nic pate­liar ten­di­no­pa­thy: com­pa­ri­son of a sin­gle ver­sus two con­se­cu­tive injec­tions. Musc­les Liga­ments Ten­dons Jour­nal 2015; 5(2);92–8
  3. Chew KT et al: Com­pa­ri­son of auto­lo­gous con­di­tio­ned pla­sma injec­tion, extra­cor­po­real shoc­kwave the­rapy, and conven­tio­nal tre­at­ment for plan­tar fascil­tis: a ran­do­mi­zed trial. PM&R. 2013; 5(12); 1035–48

Cennik

Nazwa zabieguCena
1 staw PRPod 800 zł
2 stawy PRPod 1600 zł

Czym różni się osocze bogatopłytkowe-PRP od komórek macierzystych-SC?

PRP oso­cze boga­to­płyt­koweSC (stem cells) komórki macie­rzy­ste
Lecze­nie oso­czem boga­to­płyt­ko­wym (Pla­net Rich Pla­sma) w zabie­gach orto­pe­dycz­nych sto­so­wane jest jako wspo­ma­ga­nie i przy­spie­sze­nie pro­cesu goje­nia, ale nie powsta­nie tej samej struk­tu­ral­nie tkanki. PRP jest odwi­ro­wy­wane z krwi pacjenta. Lekarz w postaci zastrzyku podaje Pacjen­towi czyn­niki wzro­stu w miej­sce nade­rwa­nej lub zmie­nio­nej struk­tu­ral­nie tkanki, co powo­duje wzmo­żony pro­ces napraw­czy.W tera­pii sta­wów z uży­ciem komó­rek macie­rzy­stych (Steam Cells) docho­dzi do samo­re­ge­ne­ra­cji uszko­dzo­nej tkanki. Pod­czas zabiegu lekarz pobiera auto­genną tkankę tłusz­czową z któ­rej dzięki sys­te­mowi Q‑graft pozy­skuje dużą liczbę żywych komó­rek macie­rzy­stych. Następ­nie umiesz­cza je na bło­nie kola­ge­no­wej, co powo­duje uzu­peł­nie­nie ubytku chrząstki sta­wo­wej, a w rezul­ta­cie powsta­nie cho­dro­cy­tów, czyli komó­rek chrzęst­nych o takiej samej budo­wie i funk­cji jak te komórki, które zostały wcze­śniej uszko­dzone w pro­ce­sie cho­ro­bo­wym.

Przewagi konkurencyjne

Ulga w bólu

Zabieg w krót­kim cza­sie może zmniej­szyć lub cał­ko­wi­cie zni­we­lo­wać dole­gli­wo­ści bólowe danego stawu.

Bezpieczeństwo i mała inwazyjność iniekcji

Zabieg trwa krótko i jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny, bez dłu­giego pobytu w szpi­talu, bez znie­czu­le­nia ogól­nego.

Szybszy powrót do formy

Dzięki czyn­ni­kom wzro­stu zawar­tym w oso­czu, wszyst­kie pro­cesy napraw­cze w miej­scu poda­nia nastę­pują dużo szyb­ciej.

Obszary zasto­so­wań

1
2
3
4
5
6
1

Staw łok­ciowy

2

Staw kola­nowy

3

Staw ramienny

4

Staw bio­drowy

5

Staw nad­garst­kowy

6

Staw sko­kowy

Gale­ria