PRP  – OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Tera­pia PRP sto­so­wana jest w łagod­nej i umiar­ko­wa­nej postaci cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów oraz w typo­wych ura­zach spor­to­wych. Do typo­wych obja­wów wcze­snego sta­dium cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów zali­cza się ból i poranna sztyw­ność w sta­wie. Kolej­nym cha­rak­te­ry­stycz­nym obja­wem są dole­gli­wo­ści bólowe po dłuż­szym braku aktyw­no­ści, ustę­pu­jące np. po krót­kim spa­ce­rze. Objawy te wyni­kają ze zuży­cia i uszko­dze­nia chrząstki sta­wo­wej. Tera­pia PRP jest szansą na szyb­szy powrót do aktyw­no­ści poprzez wspar­cie pro­cesu lecze­nia. W typo­wych ura­zach spor­to­wych może dojść do ura­zów wię­za­dła, ścię­gna lub mię­śnia. Na pro­ces goje­nia się ura­zów lub sta­nów zapal­nych tka­nek składa się zło­żony ciąg natu­ral­nych mecha­ni­zmów zacho­dzą­cych wewnątrz orga­ni­zmu, który jest pre­cy­zyjne regu­lo­wany. Klu­czową rolę w tym pro­ce­sie odgry­wają trom­bo­cyty czyli płytki krwi. Uwal­niają one w miej­scu urazu białka, takie jak czyn­niki wzro­stu, które ini­cjują odbu­dowę uszko­dzo­nej tkanki i hamują bole­sne stany zapalne.

Dzięki wyso­kiemu stę­że­niu czyn­ni­ków wzro­stu – PRP wspo­maga pro­cesy samo­le­cze­nia orga­ni­zmu, w łagod­nej i umiar­ko­wa­nej postaci cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej sta­wów oraz w wielu ura­zach spor­to­wych. Bada­nia potwier­dziły sku­tecz­ność tera­pii PRP w zapa­le­niu nad­kłyk­cia bocz­nego kości ramie­nio­wej (łokieć tenisisty)1., ten­di­no­pa­tii wię­za­dła wła­ści­wego rzepki (kolano skoczka)2. oraz zapa­le­nia powięzi pode­szwy stopy (ostrogi piętowe)3..

 1. Ford RD et al.: Arw­tro­spec­tive com­pa­ri­son of the manag­ment of recal­ci­trant late­ral  elbow ten­di­no­sis: pla­te­let-rich pla­sma injec­tions ver­sus sur­gery. Hand (N Y). 2015; 10(2); 285–91
 2. Zayni R et al:Platelet-rich pla­sma as a tre­at­ment for chro­nic pate­liar ten­di­no­pa­thy: com­pa­ri­son of a sin­gle ver­sus two con­se­cu­tive injec­tions. Musc­les Liga­ments Ten­dons Jour­nal 2015; 5(2);92–8
 3. Chew KT et al: Com­pa­ri­son of auto­lo­gous con­di­tio­ned pla­sma injec­tion, extra­cor­po­real shoc­kwave the­rapy, and conven­tio­nal tre­at­ment for plan­tar fascil­tis: a ran­do­mi­zed trial. PM&R. 2013; 5(12); 1035–48

Cennik

Nazwa zabieguCena
PRP – oso­cze boga­to­płyt­kowe – oko­lice twa­rzy:
1 zestaw PRP – ok 10 ml oso­cza boga­to­pły­ko­wego
od 1500 zł

Czym różni się osocze bogatopłytkowe-PRP od komórek macierzystych-SC?

PRP oso­cze boga­to­płyt­koweSC (stem cells) komórki macie­rzy­ste
Lecze­nie oso­czem boga­to­płyt­ko­wym (Pla­net Rich Pla­sma) w zabie­gach orto­pe­dycz­nych sto­so­wane jest jako wspo­ma­ga­nie i przy­spie­sze­nie pro­cesu goje­nia, ale nie powsta­nie tej samej struk­tu­ral­nie tkanki. PRP jest odwi­ro­wy­wane z krwi pacjenta. Lekarz w postaci zastrzyku podaje Pacjen­towi czyn­niki wzro­stu w miej­sce nade­rwa­nej lub zmie­nio­nej struk­tu­ral­nie tkanki, co powo­duje wzmo­żony pro­ces napraw­czy. W tera­pii sta­wów z uży­ciem komó­rek macierzystych(Steam Cells) docho­dzi do samo rege­ne­ra­cji uszko­dzo­nej tkanki. Pod­czas zabiegu lekarz pobiera auto­genną tkankę tłusz­czową z któ­rej dzięki sys­te­mowi Q‑graft pozy­skuje dużą liczbę żywych komó­rek macie­rzy­stych. Następ­nie umiesz­cza je na bło­nie kola­ge­no­wej co powo­duje uzu­peł­nie­nie ubytku chrząstki sta­wo­wej, a w rezul­ta­cie powsta­nie cho­dro­cy­tów, czyli komó­rek chrzęst­nych o takiej samej budo­wie i funk­cji jak te komórki, które zostały wcze­śniej uszko­dzone w pro­ce­sie cho­ro­bo­wym.

Przewagi konkurencyjne

Ulga w bólu

Zabieg w krót­kim cza­sie może zmniej­szyć lub cał­ko­wi­cie zni­we­lo­wać dole­gli­wo­ści bólowe danego stawu.

Bezpieczeństwo i mała inwazyjność iniekcji

Zabieg trwa krótko i jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny, bez dłu­giego pobytu w szpi­talu, bez znie­czu­le­nia ogól­nego.

Szybszy powrót do formy

Dzięki czyn­ni­kom wzro­stu zawar­tym w oso­czu, wszyst­kie pro­cesy napraw­cze w miej­scu poda­nia nastę­pują dużo szyb­ciej.

Naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia

Jak przy­go­to­wuje się oso­cze boga­to­płyt­kowe?

 • Pobra­nie nie­wiel­kiej ilo­ści krwi żyl­nej pacjenta.
 • Sepa­ra­cja i zagęsz­cze­nie zawie­siny pły­tek w wirówce celem uzy­ska­nia ich stę­że­nia prze­kra­cza­ją­cego kilku do kil­ku­na­sto­krot­nie stę­że­nie pły­tek w krwi obwo­do­wej.
 • Akty­wa­cja pły­tek za pomocą trom­biny lub wap­nia.
 • Poda­nie goto­wego pre­pa­ratu w okre­śloną oko­licę w ilo­ści 5–15 ml pod kon­trolą USG.

Jakie jest zasto­so­wa­nie lecz­ni­cze oso­cza boga­to­płyt­ko­wego PRP?

 • zerwa­nie wię­za­dła,
 • zapa­le­nie i uszko­dze­nie ścię­gien,
 • zapa­le­nie i zwy­rod­nie­nie sta­wów,
 • uszko­dze­nie i ubytki w chrzą­stce,
 • bóle sta­wów i mię­śni,
 • skrę­ce­nie kostki,
 • zła­ma­nia oraz brak zro­stu po zła­ma­niach,
 • stany zapalne kości,
 • ,,łokieć teni­si­sty, gol­fi­sty”,
 • przy­spie­sze­nie pro­cesu goje­nia się tka­nek mięk­kich.

Jak wygląda przy­go­to­wa­nie do zabiegu?

Wyniki badań krwi potrzeb­nych do zabiegu w znie­czu­le­niu miej­sco­wym to:

 1. mor­fo­lo­gia,
 2. płytki krwi,
 3. jono­gram
 4. układ krzep­nię­cia (APTT i INR),
 5. glu­koza
 6. HBS-anty­gen
 7. HCV-prze­ciw­ciała
 • W przy­padku wystę­po­wa­nia poważ­nych cho­rób lub cho­rób o zna­cze­niu ogól­no­ustro­jo­wym wska­zana jest kon­sul­ta­cja spe­cja­li­styczna oraz wyko­na­nie badań zale­co­nych przez chi­rurga lub kon­sul­tu­ją­cego spe­cja­li­stę.
 • Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich – albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com), albo oso­bi­ście do recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.
 • W dniu zabiegu wska­zana jest dieta lek­ko­strawna (np. lekki twa­ro­żek wiej­ski, sucha­rek, bez kawy, bez her­baty), cztery godziny przed zabie­giem pacjent nie powi­nien pić ani jeść.
 • Pro­simy pamię­tać o dokład­nym umy­ciu ope­ro­wa­nej oko­licy.
 • Pacjent powi­nien sta­wić się do kli­niki w umó­wio­nym ter­mi­nie. Przed zabie­giem w recep­cji wypeł­nia doku­men­ta­cję medyczną: zgoda na znie­czu­le­nie, zgoda na zabieg, karta wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego.
 • Po doko­na­niu wszel­kich for­mal­no­ści Pacjent pod opieką pie­lę­gniarki zostaje skie­ro­wany na blok ope­ra­cyjny.

Prze­ciw­wska­za­nia

 • Prze­wle­kłe cho­ro­wa­nie na zespół wątro­bowo-ner­kowy.
 • Lecze­nie immu­no­su­pre­syj­nie.
 • Tera­pia anty­ko­agu­lan­tami.
 • Zaka­że­nie wiru­sami (HCV, HBS, HIV).
 • Skle­ro­der­mia.
 • Immu­no­lo­giczne cho­roby naczyń.
 • Aler­gie na nukle­otydy.
 • Cho­roby krwi (np. trom­bo­cy­to­pe­nia), sepsa.
 • Prze­wle­kłe cho­roby wątroby.
 • Aktywna infek­cja.

Obszary zasto­so­wań

1
2
3
4
5
6
1

Staw łok­ciowy

2

Staw kola­nowy

3

Staw ramienny

4

Staw bio­drowy

5

Staw nad­garst­kowy

6

Staw sko­kowy

Gale­ria