1. Przed wyzna­czoną datą wizyty kon­sul­ta­cyj­nej nasz Per­so­nel skon­tak­tuje się z Wami, w celu prze­pro­wa­dze­nia ankiety epi­de­mio­lo­gicz­nej. Ankieta ta zosta­nie przez Pań­stwa potwier­dzona w  dniu kon­sul­ta­cji. Bar­dzo pro­simy o udzie­la­nie szcze­rych odpo­wie­dzi oraz nie­za­ta­ja­nie istot­nych kwe­stii, mają­cych wpływ na bez­pie­czeń­stwo Pań­stwa oraz Per­so­nelu Kli­niki.

2. Czas wizyt w Kli­nice został wydłu­żony oraz tak dopa­so­wany, aby mak­sy­mal­nie ogra­ni­czyć kon­takt mię­dzy Pacjen­tami. Pro­simy o punk­tu­alne przy­by­cie oraz o nie­przy­pro­wa­dza­nie osób towa­rzy­szą­cych.

3. W przed­sionku Kli­niki znaj­duje się bez­do­ty­kowy auto­mat do dezyn­fek­cji. Pro­simy o zde­zyn­fe­ko­wa­nie rąk, zało­że­nie ochra­nia­czy na obu­wie w bez­do­ty­ko­wym auto­ma­cie oraz o pod­da­nie się bez­kon­tak­to­wemu pomia­rowi tem­pe­ra­tury. Infor­mu­jemy, iż zgod­nie z wytycz­nymi  Mini­stra Zdro­wia należy bez­względ­nie nosić maseczkę zakry­wa­jącą nos i usta. Pro­simy rów­nież o pozo­sta­wie­nie okry­cia wierzch­niego we wska­za­nym przez per­so­nel miej­scu.

4. Roz­dzie­li­li­śmy cał­ko­wi­cie część szpi­talną od ambu­la­to­ryj­nej, aby mak­sy­mal­nie wzmóc Pań­stwa bez­pie­czeń­stwo w okre­sie przed jak i poope­ra­cyj­nym. Pro­simy, aby w cza­sie poope­ra­cyj­nym  pozo­stać w domu przez okres 14 dni oraz o tele­fo­niczne infor­mo­wa­nie nas o wystą­pie­niu jakich­kol­wiek nie­po­ko­ją­cych obja­wów.

5. Każdy Pacjent przed ope­ra­cją ma wyko­ny­wany test na obec­ność koro­na­wi­rusa. Ope­ra­cja może wpły­nąć na odpor­ność w okre­sie poope­ra­cyj­nym, chcemy więc wie­dzieć, że ryzyko zabiegu nie jest zwięk­szone. 

6. Per­so­nel Kli­niki każ­dego dnia przed roz­po­czę­ciem pracy wypeł­nia ankietę epi­de­mio­lo­giczną oraz pod­daje się pomia­rowi tem­pe­ra­tury. Ponadto per­so­nel wypo­sa­żony został w środki ochrony oso­bi­stej (maseczki, przy­łbice, gogle, far­tu­chy, czepki oraz płyny do dezyn­fek­cji).

7. W recep­cji Kli­niki zamon­to­wane zostały prze­słony chro­niące zarówno Pacjen­tów jak i Per­so­nelu.

8. Kli­nika została dodat­kowo dopo­sa­żona w auto­maty do dezyn­fek­cji (przy każ­dych drzwiach oraz na kory­ta­rzach). Ponadto nasz wykwa­li­fi­ko­wany per­so­nel sprzą­ta­jący pil­nuje, aby na bie­żąco dezyn­fe­ko­wać powierzch­nie i dba o Pań­stwa kom­fort.

9. Po każ­dej wizy­cie Pacjenta w Kli­nice zarówno gabi­net, w któ­rym prze­pro­wa­dzana była kon­sul­ta­cja jak i wszyst­kie powierzch­nie są dezyn­fe­ko­wane i wen­ty­lo­wane. Sto­su­jemy spe­cja­li­styczne fil­try pla­zmowe, które oczysz­czają i neu­tra­li­zują powie­trze z wiru­sów i bak­te­rii. Ponadto każ­dego dnia po zakoń­cze­niu pracy wszyst­kie pomiesz­cze­nia w Kli­nice pod­da­wane są fumi­ga­cji, bio­de­gra­do­wal­nym  nad­tlen­kiem wodoru, która poprzez zamgła­wia­nie sku­tecz­nie dezyn­fe­kuje wszyst­kie powierzch­nie.

10. Pro­simy o doko­ny­wa­nie w miarę moż­li­wo­ści płat­no­ści bez­go­tów­ko­wych (karta kre­dy­towa, tele­fon lub prze­lew ban­kowy).

11. Przy­ję­cia na oddział Pacjen­tów na zabiegi ope­ra­cyjne odby­wają się w 30 min odstę­pach cza­so­wych na wska­zaną przez per­so­nel recep­cji godzinę. Każdy Pacjent prze­bywa w sali jed­no­oso­bo­wej. Wypisy pacjen­tów odby­wają się następ­nego dnia w godz. 8:00 – 9:00. Jeśli zmu­szeni są Pań­stwo prze­dłu­żyć pobyt, pro­simy o wcze­śniej­sze poin­for­mo­wa­nie o tym fak­cie Recep­cji.