Poznaj możliwości medycyny regeneracyjnej!

Medy­cyna rege­ne­ra­cyjna jest prze­ło­mową dzie­dziną medy­cyny, która stale się roz­wija i posze­rza zakres swo­ich moż­li­wo­ści. Zada­niem zabie­gów medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej jest uspraw­nia­nie odbu­dowy tka­nek, przy­spie­sze­nie pro­cesu goje­nia i zastę­po­wa­nie sta­rych komó­rek nowymi. Dzięki nim moż­liwe jest wyle­cze­nie ura­zów, wad wro­dzo­nych, opóź­nie­nie pro­ce­sów sta­rze­nia i popra­wie­nie nie­do­sko­na­ło­ści. Dowiedz się wię­cej o zasto­so­wa­niu i moż­li­wo­ściach medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej!

Jak działa medycyna regeneracyjna?

Medy­cyna rege­ne­ra­cyjna wyko­rzy­stuje zalety komó­rek macie­rzy­stych i tera­pii geno­wej.

Nie­wy­spe­cja­li­zo­wane komórki macie­rzy­ste, czyli komórki pier­wotne, odzna­czają się zdol­no­ścią do wytwa­rza­nia nie­ogra­ni­czo­nej liczby podzia­łów i prze­kształ­ca­nia się w inne, wyspe­cja­li­zo­wane komórki – zastę­po­wa­nie doj­rza­łych komó­rek jest ich pod­sta­wo­wym zada­niem. Zabieg polega na pobra­niu komó­rek od Pacjenta i wstrzyk­nię­ciu ich w miej­sce objęte cho­robą lub ura­zem.

Kolejną metodą medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej jest tera­pia genowa, która polega na wpro­wa­dze­niu do komó­rek kwa­sów nukle­ino­wych (DNA lub RNA) lub zastą­pie­niu uszko­dzo­nego genu. Naj­szer­sze zasto­so­wa­nie tera­pia genowa ma w zwal­cza­niu cho­rób o pod­łożu gene­tycz­nym. Pro­wa­dzone są bada­nia nad zasto­so­wa­niem tera­pii geno­wej w lecze­niu cho­rób nowo­two­ro­wych.

Zastosowanie medycyny regeneracyjnej

Medy­cyna rege­ne­ra­cyjna ma obec­nie sze­ro­kie zasto­so­wa­nie, choć cią­gle dyna­micz­nie się roz­wija. Przede wszyst­kim rege­ne­ruje nie­funk­cjo­nu­jące popraw­nie komórki, tkanki i narządy lub zastę­puje je nowymi. Tera­pia komór­kami macie­rzy­stymi ma zba­wienny wpływ na skórę. Za pomocą zabiegu można wygła­dzić zmarszczki i bruzdy, ujędr­nić skórę oraz usu­nąć bli­zny i roz­stępy. Poda­nie nie­wy­spe­cja­li­zo­wa­nych komó­rek daje ogromne korzy­ści dla kości, sta­wów i ścię­gien. Komórki macie­rzy­ste wyka­zują dużą sku­tecz­ność w lecze­niu sta­nów zapal­nych kości, zwy­rod­nie­nio­wego zapa­le­nia sta­wów czy zerwa­nego wię­za­dła.

PRP – terapia osoczem bogatopłytkowym

Oso­cze boga­to­płyt­kowe to sub­stan­cja wyse­pa­ro­wana z krwi Pacjenta. Dzięki posia­da­niu przez oso­cze więk­szej ilo­ści pły­tek niż krew jego poda­nie znacz­nie uspraw­nia rege­ne­ra­cję tka­nek. Przy­spie­szone zostają pro­cesy pro­duk­cji kola­genu i two­rze­nia naczyń krwio­no­śnych. Pre­pa­rat o zwięk­szo­nym stę­że­niu pły­tek krwi jest wyko­rzy­sty­wany do zabie­gów rege­ne­ru­ją­cych skórę, m.in. wygła­dza­nia zmarsz­czek, usu­wa­nia blizn i roz­stę­pów, a także zabie­gów z zakresu orto­pe­dii.

Transfer tkanki tłuszczowej

Lipo­trans­fer to prze­szczep komó­rek tłusz­czu pobra­nych z danej oko­licy, w któ­rej jest nagro­ma­dzony (np. z brzu­cha), w miej­sce, które potrze­buje wypeł­nie­nia. Tłusz­czem można m.in. wygła­dzać zmarszczki, powięk­szać usta i mode­lo­wać piersi lub pośladki. Skóra w miej­scu prze­szcze­pie­nia ulega rege­ne­ra­cji i staje się jędrna.

Na co pozwalają możliwości medycyny regeneracyjnej?

Tera­pia komór­kami macie­rzy­stymi jest w sta­nie znacz­nie skró­cić czas goje­nia i uspraw­nić rege­ne­ra­cję tkanki przy jed­no­cze­snym zmi­ni­ma­li­zo­wa­niu dole­gli­wo­ści bólo­wych. Obec­nie jed­nym z naj­waż­niej­szych celów medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej jest hodowla tka­nek i narzą­dów, nada­ją­cych się do prze­szcze­pie­nia w miej­sce cho­rych orga­nów. Wytwo­rzone w ten spo­sób narządy będą w pełni bez­pieczne dla orga­ni­zmu i nie będzie ist­niało ryzyko, że nie zostaną one przy­jęte. W przy­szło­ści, komórki macie­rzy­ste mogą stać się  roz­wią­za­niem w lecze­niu kolej­nych poważ­nych cho­rób, m.in. cho­rób serca i nowo­two­rów, a w innych scho­rze­niach, zastą­pić lecze­nie far­ma­ko­lo­giczne.

Medy­cyna rege­ne­ra­cyjna to jeden z naj­waż­niej­szych dzia­łów naszego Cen­trum Medycz­nego. Zaj­mu­jemy się tera­pią oso­czem boga­to­płyt­ko­wym oraz prze­szcze­pem tkanki tłusz­czo­wej. Zapra­szamy na kon­sul­ta­cję ze spe­cja­li­stą!