nici liftingujace - efekty

Poznaj moc niezwykłych nici liftingujących

Wraz z wie­kiem na Two­jej twa­rzy poja­wiają się zmarszczki? Nie martw się – jest moż­li­wość, aby Ci pomóc! Nici bio­re­wi­ta­li­zu­jące to rewo­lu­cyjny spo­sób odmło­dze­nia twa­rzy, a nawet całego ciała, poprzez przy­wró­ce­nie wcze­śniej­szego młod­szego wize­runku. Ope­ra­cja polega na wzmoc­nie­niu skóry przez sia­teczkę z nici bio­re­wi­ta­li­zu­ją­cych, która pod­trzy­muje tkanki mięk­kie twa­rzy i zapo­biega jej defor­ma­cji (np. opa­da­niu). Same nici po cza­sie ule­gają bio­de­gra­da­cji, ale zanim się roz­pusz­czą i wchłoną, zaczną sty­mu­lo­wać two­rze­nie się nowego kola­genu i ela­styny w Two­jej skó­rze. Brzmi kusząco? Zde­cy­duj się na ten zabieg nie tylko dla twa­rzy. Możesz także zre­wi­ta­li­zo­wać swój dekolt, oko­lice biu­stu, ramiona czy nogi. Boisz się zastrzy­ków czy cięć chi­rur­gicz­nych – postaw na nici liftin­gu­jące!

Chcesz pięknej twarzy? Nici Ci to zapewnią

Dobro­czynne dzia­ła­nie tego zabiegu spra­wia, że jest wyko­ny­wany w przy­padku: asy­me­trii twa­rzy, defor­ma­cji jej owalu, pro­blemu zwiot­cza­łej skóry, podwój­nego pod­bródka, opa­da­ją­cych kąci­ków ust, opa­da­ją­cych brwi, zmarsz­czek war­gowo-noso­wych, tzw. ,,cho­mi­ków’’ i innych zmian zwią­za­nych z wie­kiem. Nici zna­ko­mi­cie spraw­dzają się w pro­ble­mach skóry szyi i dekoltu, nie­kształt­nych piersi, roz­stę­pach na brzu­chu, poślad­kach i udach. To wyjąt­kowo bez­pieczna forma tera­pii, jed­nakże wystę­pują prze­ciw­ska­za­nia:

  • ciąża i kar­mie­nie pier­sią,
  • cho­roby nowo­two­rowe,
  • infek­cje, otwarte rany,
  • stany zapalne skóry,
  • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
  • tera­pia prze­ciw­za­krze­powa.

Przed zabie­giem nie musisz robić żad­nych spe­cjal­nych badań. Wystar­czy szcze­gó­łowy wywiad, który prze­pro­wa­dzi z Tobą lekarz pod­czas pierw­szego spo­tka­nia.

Nici – jak wygląda zabieg?

Tera­pia poprze­dzona jest kon­sul­ta­cją lekar­ską, pod­czas któ­rej chi­rurg obja­śnia istotę tera­pii. Pod­da­wany zabie­gowi obszar zostaje znie­czu­lony kre­mem ane­ste­tycz­nym, po czym lekarz implan­tuje nici w odpo­wied­nie miej­sca. Efekty dostrze­żesz zaraz po zej­ściu opu­chli­zny i będą się utrzy­my­wały bar­dzo długo (nawet 5 lat). Wśród zalet zabiegu trzeba wymie­nić: bez­pie­czeń­stwo, brak koniecz­no­ści szcze­gól­nych przy­go­to­wań, wysoką sku­tecz­ność, brak blizn po nacię­ciach, wchła­nial­ność nici, natych­mia­stowe rezul­taty, moż­li­wość powtó­rze­nia zabiegu. Nici bio­re­wi­ta­li­zu­jące spra­wią, że Twoja skóra będzie znacz­nie odmło­dzona, roz­ja­śniona i bez zmarsz­czek.

Nici – różne możliwości

W ofer­cie naszego Cen­trum cze­kają na Cie­bie różne typy zabiegu z uży­ciem nici nie tylko bio­re­wi­ta­li­zu­ją­cych, lecz także Spring Thread®. Nie zwle­kaj – poznaj te metody już dziś. Zadzwoń: +48 52 361 69 10 lub napisz kontakt@wbienkowski.pl.