Poznaj JETT PLASMĘ – nowy sposób na piękny i młody wygląd

Tra­dy­cyjny lifting powoli zaczyna odcho­dzić do prze­szło­ści. Skal­pel i laser coraz wyraź­niej ustę­pują miej­sca nowo­cze­snym tech­ni­kom, które są mniej inwa­zyjne i bez­piecz­niej­sze. Jedną z nich jest zabieg z uży­ciem Jett Pla­smy Medi­cal. Urzą­dze­nie to zna­ko­mi­cie spraw­dza się nie tylko w redu­ko­wa­niu zmarsz­czek, ale także usu­wa­niu blizn i bro­da­wek.

O dzia­ła­nie Jett Pla­smy zapy­ta­li­śmy spe­cja­li­stów z Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy.

Jett Plasma – co powinnaś wiedzieć?

Jett Pla­sma Medi­cal jest nie­wiel­kim urzą­dze­niem, które działa w opar­ciu o wytwo­rzoną iskrę. Istota zabiegu przy uży­ciu Jett Pla­smy tkwi w dobra­niu odpo­wied­niej gło­wicy, posma­ro­wa­niu żelem o prze­wo­dzą­cych wła­ści­wo­ściach leczo­nego miej­sca i nagrze­wa­niu go wysoką tem­pe­ra­turą. Two­rzy się spe­cjalna pla­zma, dzięki czemu skóra w leczo­nym miej­scu napina się, a tkanki w natu­ralny spo­sób odbu­do­wują się i wzmac­niają. Jett Pla­sma działa pod wyso­kim napię­ciem, więc iskra jest cią­gła, a jej moc można regu­lo­wać. Warto dodać, że iskra ma gru­bość zale­d­wie 0,1 mm, przez co urzą­dze­nie jest nie­zwy­kle pre­cy­zyjne i bez­pieczne.

Od liftingu po usuwanie blizn

Ogromną zaletą Jett Pla­smy jest jej sze­ro­kie zasto­so­wa­nie. Pod­stawą jest lifting twa­rzy, ponie­waż urzą­dze­nie to zna­ko­mi­cie radzi sobie z róż­nymi rodza­jami zmarsz­czek, a także z opa­da­ją­cymi powie­kami. Po zabiegu skóra twa­rzy jest ujędr­niona, a cera wygląda mło­dziej. Jett Pla­sma spraw­dza się rów­nież usu­wa­niu róż­nych nie­do­sko­na­ło­ści na twa­rzy. Redu­kuje naczynka i krwa­wie­nie pod­skórne, pomaga wal­czyć z trą­dzi­kiem i usuwa prze­bar­wie­nia skóry nada­jąc jej jed­no­litą, żywą barwę.

Leka­rze z Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski pod­kre­ślają rów­nież nie­zwy­kłe efekty lecz­ni­cze Jett Pla­smy. Jest to sku­teczne urzą­dze­nie w walce z bro­daw­kami, bli­znami i roz­stę­pami. Iskra pomaga je usu­nąć, a póź­niej nadać skó­rze natu­ralną barwę. Dzięki temu z upły­wem czasu po bro­dawce czy bliź­nie nie zostaje ślad. Ponadto Jett Pla­sma spraw­dza się w gine­ko­lo­gii i lecze­niu róż­nych scho­rzeń narzą­dów płcio­wych. Pomaga w zwięk­sze­niu napię­cia kro­cza czy zwę­że­niu wej­ścia do pochwy. Jest także wyko­rzy­sty­wana w reha­bi­li­ta­cji mło­dych mam.

Zabieg całkiem bezpieczny

Kolej­nym atu­tem Jett Pla­smy Medi­cal jest jej bez­pieczne dzia­ła­nie, które nie powo­duje powi­kłań i nie wymaga dłu­giej rekon­wa­le­scen­cji. Przede wszyst­kim Jett Pla­sma nie nacina skóry, a jedy­nie wyła­do­wuje ener­gię w leczo­nym miej­scu. Urzą­dze­nie nie apli­kuje rów­nież żad­nej sub­stan­cji, a dla lep­szego efektu wyko­rzy­stuje się jedy­nie żele prze­wo­dzące. Po zabiegu rany goją się natu­ral­nie, przez co po pew­nym cza­sie nie zostaje żaden ślad po zabiegu.

Pod­czas lecze­nia sto­suje się maści, które łago­dzą uczu­cie pie­cze­nia i kłu­cia (jest ono zwią­zane z wysoką tem­pe­ra­turą i dzia­ła­niem iskry). Zabieg z wyko­rzy­sta­niem Jett Pla­smy nie wymaga od pacjenta porzu­ce­nia codzien­nych obo­wiąz­ków i wła­ści­wie zaraz po wyj­ściu z gabi­netu można wró­cić do nor­mal­nych aktyw­no­ści. Należy jed­nak pamię­tać o tym, by odpo­wied­nio dbać o leczone miej­sce i nie wysta­wiać go na zbyt silne świa­tło sło­neczne (szcze­gól­nie w przy­padku usu­nię­tych bro­da­wek). Lepiej zatem uni­kać sola­rium aż do czasu peł­nego zago­je­nia się rany. Pro­ces ten trwa zwy­kle kilka tygo­dni, a wyraźne efekty widać już po mie­siącu.

Lecze­nie przy uży­ciu Jett Pla­smy Medi­cal jest nie tylko bez­pieczne, ale także wygodne. Po pierw­sze jest to roz­wią­za­nie dla osób, które boją się, lub z róż­nych powo­dów nie mogą zde­cy­do­wać się na tra­dy­cyjny zabieg chi­rur­giczny. Ponadto, zwy­kły lifting czy usu­wa­nie blizn jest pro­ce­sem nie tylko bole­snym, ale także dłu­go­trwa­łym, który nawet na kilka mie­sięcy wyklu­cza z wielu aktyw­no­ści. Tym­cza­sem po zabiegu z Jett Pla­smą można funk­cjo­no­wać bez zmian, a pro­ces goje­nia jest bez­bo­le­sny.