Powstrzymaj czas i zmarszczki! PRP-like Therapy dla zawsze młodej skóry!

Sta­rze­nie się skóry to pro­ces nie­uchronny, który dotyka męż­czyzn i kobiety, wypę­dza­jąc cza­sem w stan smutku i rezy­gna­cji. Prze­cież nikt z nas nie chce się sta­rzeć! Medy­cyna este­tyczna wciąż opra­co­wuje coraz dosko­nal­sze metody i spo­soby na popra­wia­nie natury, ale także oszu­ki­wa­nie czasu. Dziś możemy wybie­rać wśród zabie­gów, które pozwolą nam wyglą­dać pięk­niej, mło­dziej, zdro­wiej. Musimy jed­nak pamię­tać, że my też mamy wiele do zro­bie­nia. Aby efekty utrzy­my­wały się jak naj­dłu­żej, należy zwró­cić uwagę na dietę i styl życia. Wspo­ma­gajmy się zatem zdro­wym odży­wia­niem i odpo­wied­nią dawką ruchu. O resztę zatrosz­czy się medy­cyna este­tyczna.

Dlaczego skóra się starzeje?

Skóra każ­dego z nas sta­rzeje się w innym tem­pie. Jedni zauważą zmarszczki już po 20. czy 30. roku życia, inni dłu­gie lata będą wzbu­dzać podziw swą gładką, pra­wie nie­zmie­nioną cerą. Jak to się dzieje? Na kon­dy­cję naszej skóry ma wpływ sze­reg czyn­ni­ków: uwa­run­ko­wa­nia gene­tyczne, nara­że­nie na czyn­niki zewnętrzne, dieta, sto­pień nawod­nie­nia orga­ni­zmu, stres, styl życia, ilość snu, sto­so­wane kosme­tyki. Wszystko to ma nie­ba­ga­telne zna­cze­nie nie tylko dla naszego orga­ni­zmu, lecz także wyglądu i spo­sobu, w jaki będziemy się sta­rzeć.

Jak powstrzymać procesy starzenia się skóry?

Spo­so­bów na poprawę kon­dy­cji skóry jest wiele. Możemy zacząć od poprawy jako­ści naszego życia oraz sto­so­wa­nia dobrych, odpo­wied­nich kosme­ty­ków. Kiedy jed­nak pora dzia­łać bar­dziej rady­kal­nie, się­gnijmy po pomoc spe­cja­li­stów od medy­cyny este­tycz­nej. W naszym Cen­trum odmła­dzamy pacjen­tów, sto­su­jąc zabiegi dosto­so­wane do potrzeb każ­dego z Was. Inno­wa­cyj­nym pro­jek­tem jest zabieg PRP- like The­rapy, który pomaga przy­wró­cić młody wygląd twa­rzy. To pomysł na pro­fi­lak­tykę prze­ciw­sta­rze­niową dla każ­dego. Jeśli więc Twoja skóra wymaga szyb­kiej i kom­plet­nej rege­ne­ra­cji, PRP- like jest wła­śnie dla Cie­bie.

Jak wygląda zabieg PRP-like Therapy?

Zabieg PRP-like polega na wyko­ny­wa­niu mikro­na­kłuć na twa­rzy, aby zasto­so­wany pre­pa­rat prze­ni­kał w głąb i speł­niał swoje zada­nia odbu­dowy oraz rege­ne­ra­cji. Siła zabiegu opiera się na mocy uży­tej sub­stan­cji, która zawiera dwa dobro­czynne skład­niki: oleje chia oraz INCA INCHI. Dzia­łają na skórę anty­ok­sy­da­cyj­nie, prze­ciw­za­pal­nie, nawil­żają, natłusz­czają, uela­stycz­niają, dzia­łają prze­ciw­zmarszcz­kowo. Zabieg trwa około 90 minut, a bez­po­śred­nio po nim skóra może być zaczer­wie­niona przez dwie doby. Może też deli­kat­nie się złusz­czać. Naj­lep­sze efekty osią­gniemy, powta­rza­jąc zabieg 3–5 razy, w 2–3 tygo­dnio­wych odstę­pach.

Zalecenia pozabiegowe

Bez­po­śred­nio po zabiegu nie zaleca się odwie­dza­nia sauny, siłowni czy basenu. Koniecz­nie należy ochra­niać twarz przed słoń­cem, sto­su­jąc wysoki filtr UV. Z maki­ja­żem warto pocze­kać do następ­nego dnia. Należy także pamię­tać, że nie zawsze możemy sko­rzy­stać z takiego zabiegu. Prze­ciw­wska­za­niem będą:

  • ciąża,
  • cho­roby nowo­two­rowe,
  • cho­roby skóry – wiru­sowe, bak­te­ryjne, grzy­bi­cze,
  • twar­dzina skóry,
  • zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści,
  • trą­dzik.

Na co pomoże PRP- like Therapy?

PRP-like to zabieg, który poprawi owal twa­rzy, spłyci zmarszczki, ujędrni skórę twa­rzy, zre­ge­ne­ruje i odbu­duje. Możesz sto­so­wać go w celu zapo­bie­ga­nia pro­ce­som sta­rze­nia, jako doda­tek do innych zabie­gów z medy­cyny este­tycz­nej lub dla poprawy kon­dy­cji skóry twa­rzy. Kon­sul­ta­cja z naszym spe­cja­li­stą pomoże Ci roz­wiać wąt­pli­wo­ści i pod­jąć wła­ściwą decy­zję.

Nie martw się na zapas o zmarszczki, zafun­duj sobie tera­pię pro­fi­lak­tyczną. Przyjdź do nas i wypró­buj moc zabiegu PRP- like The­rapy!