POWIĘKSZENIE PIERSI PRZY POMOCY AUTOGENNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Powięk­sza­nie piersi auto­genną tkanką tłusz­czową cie­szy się uzna­niem wśród kobiet, które pra­gną uwy­dat­nić i wymo­de­lo­wać swój biust, jed­nak nie są zwo­len­nicz­kami powięk­sza­nia piersi przy pomocy implan­tów. Piersi dla kobiet są nie tylko sym­bo­lem kobie­co­ści, ale wpły­wają także na jakość życia i spo­sób postrze­ga­nia wła­snego ciała, a co za tym idzie, na pew­ność sie­bie. Zabieg powięk­sze­nia piersi tkanką tłusz­czową jest pro­ce­durą chi­rur­giczną i odbywa się w znie­czu­le­niu ogól­nym. Prze­bieg zabiegu możemy podzie­lić na dwa główne etapy. Pierw­szym z nich jest lipo­suk­cja, czyli pobra­nie tłusz­czu z oko­lic ciała, w któ­rych wystę­puje on w nad­mia­rze. Dru­gim eta­pem zabiegu jest przy­go­to­wa­nie tkanki tłusz­czo­wej poprzez wiro­wa­nie i dekan­ta­cję, a następ­nie prze­szcze­pie­nie jej do piersi. Augmen­ta­cja piersi wła­snym tłusz­czem jest w pełni bez­pieczna.

Powięk­sze­nie piersi wła­snym tłusz­czem nie daje takich samych efek­tów jak wsz­czep implan­tów sta­łych, może być jed­nak zabie­giem dla kobiet z ubyt­kami tkanki tłusz­czo­wej i gru­czo­ło­wej, które utra­ciły jędr­ność i obję­tość w następ­stwie inten­syw­nego odchu­dza­nia lub ciąży. Trwa­łość zabiegu uwa­run­ko­wana jest wie­loma czyn­ni­kami. Są nimi sprzęt i tech­nika poboru i obróbki tłusz­czu jak i tech­nika jego poda­nia. Efekty zabiegu są prak­tycz­nie natych­mia­stowe, jed­nak pod­czas pro­cesu goje­nia orga­nizm wchła­nia ok. 25% prze­szcze­pio­nej tkanki, pozo­stałe komórki zostają na stałe w nowym miej­scu. Obec­nie, aby zwięk­szyć prze­ży­wal­ność komó­rek pod­czas zabiegu oraz przy­spie­szyć pro­ces goje­nia dodat­kowo można zasto­so­wać oso­cze bogatopłytkowe(PRP), które izo­lo­wane jest z krwi i doda­wane do prze­szcze­pia­nej tkanki. Innym spo­so­bem, na osią­gnię­cie lep­szych rezul­ta­tów, jest prze­szczep adi­po­cy­tów wraz z komór­kami macie­rzy­stymi, któ­rych znaj­duje się wiele w komór­kach tłusz­czo­wych. Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski dys­po­nuje, nie tylko nowo­cze­snym sprzę­tem, ale w swych sze­re­gach ma rów­nież doświad­czo­nych spe­cja­li­stów.

Przewagi konkurencyjne

Stuprocentowo naturalny wygląd

Wła­sna tkanka tłusz­czowa jest w pełni przy­jęta i tole­ro­wana przez orga­nizm, ponie­waż odgrywa rolę natu­ral­nego wypeł­nia­cza.

2 zabiegi w 1

Pod­czas jed­nego znie­czu­le­nia pozby­wamy się nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej z oko­lic, w któ­rych jest ona zbędna i jed­no­cze­śnie popra­wiamy wygląd swo­ich piersi.

Bezpieczeństwo

Zabieg odbywa się bez wsz­czepu ciała obcego w postaci implantu, dzięki czemu ryzyko powi­kłań staje się mniej­sze. Nie wystę­puje ryzyko reak­cji uczu­le­nio­wej.

Przygotowanie do zabiegu

Droga Pacjentko, pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej chi­rurg musi upew­nić się, czy Twój stan zdro­wia umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie zabiegu, a także usta­lić, jakie są Twoje ocze­ki­wa­nia wzglę­dem final­nego efektu. Będzie też chciał dowie­dzieć się, czy otrzy­ma­łaś wszel­kie infor­ma­cje doty­czące ryzyka, które nie­sie za sobą zabieg, oraz czy wiesz, ile będzie trwał w przy­bli­że­niu okres rekon­wa­le­scen­cji. Lekarz, po dokład­nym wymie­rze­niu para­me­trów Two­ich piersi dobie­rze odpo­wied­nią tech­nikę i zade­cy­duje o zakre­sie zabiegu.

Lista nie­zbęd­nych badań do wyko­na­nia zabiegu

 • mor­fo­lo­gia,
 • płytki krwi,
 • jono­gram
 • układ krzep­nię­cia (APTT i INR),
 • glu­koza
 • HBS-anty­gen
 • HCV-prze­ciw­ciała
 • USG piersi (wynik nie star­szy niż sprzed sze­ściu mie­sięcy)

Zda­rza się, że lekarz zleca wyko­na­nie dodat­ko­wych badań w przy­padku obcią­żeń zdro­wot­nych, które mogłyby stać się prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabiegu. Zale­cana jest wtedy rów­nież kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą i ści­słe prze­strze­ga­nie wytycz­nych leka­rza pro­wa­dzą­cego. Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)

Zale­ce­nia szcze­gó­łowe:

 1. Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich – albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com), albo oso­bi­ście do recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski.
 2. Dwa tygo­dnie przed zabie­giem konieczne jest rów­nież wstrzy­ma­nie się od uży­wa­nia pochod­nych aspi­ryny tj. acardu, polo­cardu i tym podob­nych leków.
 3. Dzień przed zabie­giem zaleca się dietę lek­ko­strawną.
 4. Zaleca się też udo­stęp­nie­nie pod­czas zabiegu paznok­cia palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy.
 5. Wska­zane jest też naby­cie przez pacjentkę w dniu zabiegu spe­cja­li­stycz­nego biu­sto­no­sza. Jest on dostępny w recep­cji kli­niki
 6. W dniu zabiegu pacjentka sta­wia się w kli­nice w umó­wio­nym ter­mi­nie na czczo. Chi­rurg raz jesz­cze oma­wia z pacjentką cel zabiegu i spo­sób jego wyko­na­nia oraz ana­li­zuje wyniki badań. Ane­ste­zjo­log prze­pro­wa­dza wywiad zwią­zany ze sta­nem zdro­wia i rodza­jem znie­czu­le­nia (wska­zane jest przy­nie­sie­nie ze sobą oprócz wyni­ków badań rów­nież doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej prze­by­tych cho­rób lub uczu­leń).
 7. Pacjentka pod­pi­suje oświad­cze­nie o tym, że nie jadła i nie piła mini­mum sześć godzin przed zabie­giem, a następ­nie świa­do­mie składa pod­pis w sto­sow­nym doku­men­cie (zgoda na zabieg) po dokład­nym zapo­zna­niu się z jej tre­ścią. Następ­nie pacjentka udaje się wraz z pie­lę­gniarką do swo­jego pokoju, z któ­rego zosta­nie prze­wie­ziona na salę ope­ra­cyjną.

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

Droga Pacjentko, w związku z pla­no­wa­nym zabie­giem ode­ssa­nia tłusz­czu, połą­czo­nego z trans­fe­rem do piersi, obo­wią­zuje prze­strze­ga­nie niżej wymie­nio­nych zale­ceń:

 1. Po zabiegu pacjentka zostaje na oddziale pod opieką wykwa­li­fi­ko­wa­nego per­so­nelu aż do dnia następ­nego.
 2. W pierw­szej dobie po ope­ra­cji chi­rurg prze­pro­wa­dza kon­trolę poope­ra­cyjną i zmie­nia opa­tru­nek.
 3. Po zabiegu należy nosić spe­cjalny sta­nik poope­ra­cyjny przez okres około 3–4 tygo­dni.
 4. W razie potrzeby należy przyj­mo­wać zale­cone przez chi­rurga leki prze­ciw­bó­lowe oraz anty­bio­tyki.
 5. Należy prze­strze­gać ter­mi­nów wcze­śniej zale­co­nych i usta­lo­nych wizyt kon­tro­l­nych.
 6. Przez okres 2–3 tygo­dni Pacjentka zobo­wią­zana jest ogra­ni­czyć wysi­łek fizyczny (szcze­gól­nie pod­no­sze­nie rąk, schy­la­nie się, dźwi­ga­nie, inten­sywne zaję­cia, gry zespo­łowe) w ciągu kilku pierw­szych dni po zabiegu. Konieczne jest też zapew­nie­nie sobie pomocy w domu i w opiece nad dziećmi.
 7. Powrót do codzien­nych czyn­no­ści i wyko­ny­wa­nia lek­kiej pracy domo­wej nastę­puje naj­czę­ściej po 10–14 dniach od zabiegu.
 8. Powrót do codzien­nych czyn­no­ści i wyko­ny­wa­nia lek­kiej pracy domo­wej nastę­puje zwy­kle po 10–14 dniach od zabiegu.
 9. Pacjentka jest zobo­wią­zana do bez­względ­nego prze­strze­ga­nia zale­ceń doty­czą­cych nosze­nia ubra­nia uci­sko­wego przez cały dzień i całą noc w celu zabez­pie­cze­nia przed kom­pli­ka­cjami zakrze­powo-zato­ro­wymi, obrzę­kami i w celu poprawy jako­ści skóry aż do wizyty kon­tro­l­nej.
 10. Po okre­sie 2–3 tygo­dni pacjentka może sto­so­wać deli­katny masaż wibra­cyjno-dre­nu­jący przez ubra­nie uci­skowe.
 11. Pacjentka przez 6 mie­sięcy od zabiegu nie może korzy­stać z sola­rium, sauny i innych form inten­syw­nego opa­la­nia się; zaleca się rów­nież sto­so­wa­nie kre­mów z fil­trami.
 12. Efekty uboczne: cza­sowe odczu­cie bólu, obrzęk oko­licy ope­ro­wa­nej, zasi­nie­nia.
 13. Czas rekon­wa­le­scen­cji trwa około 14 dni.

Prze­ciw­wska­za­nia do ope­ra­cji

 • nie­ure­gu­lo­wane nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze
 • cukrzyca
 • zbyt niska masa ciała
 • infek­cja ropna skóry i ślu­zó­wek
 • skazy naczy­niowe
 • cięż­kie zabu­rze­nia funk­cji nerek
 • poważne scho­rze­nia wątroby
 • infek­cje ogól­no­ustro­jowe
 • złe wyniki badań obo­wiąz­ko­wych zle­co­nych przez chi­rurga
 • ciąża
 • cho­roby ukła­dowe

Obszary zabiegowe

1
2
3
1

BIUST

2

NAMIAR TKANKI TŁUSZCZOWEJ Z OKOLIC BIODER I POŚLADKÓW

3

NADMIAR TKANKI TŁUSZCZOWEJ Z OKOLICY BRZUCHA