Powiększanie piersi autogenną tkanką tłuszczową. Fakty i mity

Piersi to nie tylko sym­bol kobie­co­ści, lecz także ele­ment, który odgrywa nie­zwy­kle ważną rolę w postrze­ga­niu wła­snego ciała. Wpływa na jakość życia, naszą samo­ocenę i dodaje pew­no­ści sie­bie. W przy­padku, gdy jego jakość lub wiel­kość jest nie­za­do­wa­la­jąca, można się­gnąć po roz­wią­za­nia z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, które umoż­li­wiają nada­nie mu pożą­da­nego kształtu. Zna­ko­mita metodą z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, która wycho­dzi naprze­ciw ocze­ki­wa­niom kobiet, chcą­cych wymo­de­lo­wać i uwy­dat­nić swój biust bez wsz­cze­pia­nia implan­tów, jest powięk­sze­nie piersi auto­genną tkanką tłusz­czową. W naszej kli­nice ten zabieg wyko­ny­wany jest przez doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, co pozwala osią­gnąć zado­wa­la­jące i dłu­go­trwałe rezul­taty.

Podaruj sobie piękno w Centrum Medycznym Bieńkowski

Tym, co wyróż­nia powięk­sza­nie piersi auto­genną tkanką tłusz­czową od innych metod z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej, jest jej podwójne dzia­ła­nie. Pod­czas jed­nego zabiegu pozby­wamy się tkanki tłusz­czo­wej z oko­lic, w któ­rych jest ona zbędna lub jest jej za dużo, oraz popra­wiamy wygląd swo­ich piersi, które stają się jędr­niej­sze, peł­niej­sze i wyraź­nie powięk­szone.

W naszej pla­cówce powięk­sza­nie piersi auto­genną tkanką tłusz­czową odbywa się w znie­czu­le­niu ogól­nym. Pod­czas zabiegu nad pacjentką czu­wają doświad­czeni spe­cja­li­ści. Jego prze­bieg można podzie­lić na dwa główne etapy:

  • lipo­suk­cję, czyli pobra­nie tłusz­czu z tych oko­lic ciała pacjentki, w któ­rym wystę­puje w nad­mia­rze, dzięki czemu te oko­lice zostają wyszczu­plone;
  • przy­go­to­wa­nie tkanki tłusz­czo­wej poprzez wiro­wa­nie i dekan­ta­cję, a następ­nie prze­szcze­pie­nie jej do piersi. Augmen­ta­cja piersi takim wła­snym tłusz­czem spra­wia, że pro­ce­dura ta jest w pełni bez­pieczna dla pacjentki.

Bezpieczeństwo i komfort

Wbrew nie­któ­rym opi­niom, zabieg powięk­sza­nia piersi auto­genną tkanką tłusz­czową jest jed­nym z naj­bez­piecz­niej­szych zabie­gów tego rodzaju. Z racji tego, że zabieg odbywa się bez wsz­cze­pie­nia ciała obcego w postaci implantu, ryzyko powi­kłań zostało zmi­ni­ma­li­zo­wane. Nasi spe­cja­li­ści pod­kre­ślają, że powięk­sza­nie biu­stu tą metodą eli­mi­nuje także ryzyko reak­cji uczu­le­nio­wej – wszystko dla­tego, że wyko­rzy­stana zostaje pod­czas niej tkanka, którą uprzed­nio pobie­ramy od pacjentki pod­da­ją­cej się zabie­gowi. Wła­sna tkanka tłusz­czowa zostaje w pełni przy­jęta i jest dobrze tole­ro­wana przez orga­nizm. Speł­nia rolę natu­ral­nego wypeł­nia­cza, który może być sto­so­wany u pacjen­tów w róż­nym wieku.

Efekty, które przerosną Twoje oczekiwania

Choć powięk­sza­nie piersi auto­genną tkanką tłusz­czową nie daje takich samych efek­tów jak wsz­cze­pie­nie sta­łych implan­tów, to nie jest prawdą, jakoby nie były one widoczne. Powięk­sza­nie biu­stu tą metodą przy­nosi zado­wa­la­jące rezul­taty i jest cenione przez wiele naszych pacjen­tek. Świet­nie spraw­dza się w przy­padku tych kobiet, które mają ubytki tkanki tłusz­czo­wej i gru­czo­ło­wej lub utra­ciły jędr­ność oraz obję­tość piersi w następ­stwie inten­syw­nego odchu­dza­nia lub ciąży.  

Efekty zabiegu są prak­tycz­nie natych­mia­stowe, jed­nakże należy mieć na uwa­dze, że pod­czas pro­cesu goje­nia skóra wchła­nia około 25% prze­szcze­pio­nej tkanki. Pozo­stałe komórki pozo­stają na stałe na swoim miej­scu. Trwa­łość rezul­ta­tów uwa­run­ko­wana jest wie­loma czyn­ni­kami. Należą do nich zarówno jakość sprzętu, tech­nika poboru, obróbki oraz poda­nia komó­rek tłusz­czo­wych. Dodat­kowo, nasi spe­cja­li­ści zwra­cają uwagę pacjen­tek na moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z naj­now­szych osią­gnięć medy­cyny este­tycz­nej, pozwa­la­ją­cych na zwięk­sze­nie prze­ży­wal­no­ści komó­rek pod­czas zabiegu oraz przy­spie­sze­nie pro­cesu goje­nia się skóry. W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski sto­su­jemy w tym celu oso­cze boga­to­płyt­kowe, które jest izo­lo­wane z krwi. Zna­ko­mite rezul­taty można także osią­gnąć dzięki prze­szcze­powi adi­po­cy­tów wraz z komór­kami macie­rzy­stymi, które znaj­dują się w komór­kach tłusz­czo­wych.

Jesteś zain­te­re­so­wana zabie­giem powięk­sza­nia piersi auto­genną tkanką tłusz­czową w naszej kli­nice? Skon­tak­tuj się z nami tele­fo­nicz­nie i umów na kon­sul­ta­cję u jed­nego z naszych spe­cja­li­stów!