POLITYKA JAKOŚCI CENTRUM MEDYCZNEGO BIEŃKOWSKI

Nie­pu­bliczny Zakład Opieki Zdro­wot­nej Cen­trum Medyczne BIEŃKOWSKI przy­kłada szcze­gólną uwagę do wyso­kiej jako­ści usług ofe­ro­wa­nych pacjen­tom.

Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski to nowo­cze­sny Zakład Opieki Zdro­wot­nej spe­cja­li­zu­jący się w zabie­gach z zakresu:

·        chi­rur­gii pla­stycz­nej,

·        chi­rur­gii ogól­nej,

·        chi­rur­gii ręki,

·        medy­cyny este­tycz­nej,

·        orto­pe­dii,

·        medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej,

·        gine­ko­lo­gii.

Śro­do­wi­sko, w któ­rym C. M. Bień­kow­ski stara się osią­gnąć swoje cele to klienci, dostawcy, per­so­nel medyczny, urzędy, oto­cze­nie spo­łeczno-kul­tu­ralne oraz inni zain­te­re­so­wani roz­wo­jem naszej firmy.

Cele te osią­gamy przez:

·        wyso­kie i stale roz­wi­jane kwa­li­fi­ka­cje pra­cow­ni­ków, ich świa­do­mość i pełne zaan­ga­żo­wa­nie,

·        sta­ranny dobór dostaw­ców usług i mate­ria­łów medycz­nych,

·        opiekę i sta­ranny moni­to­ring wszyst­kich pro­ce­sów reali­zo­wa­nych w Cen­trum,

·        stwo­rze­nie przy­ja­znej atmos­fery i warun­ków w jakich świad­czone są usługi medyczne,

·        wdro­że­nie i utrzy­ma­nie sys­temu zarzą­dza­nia jako­ścią zgod­nego z wyma­ga­niami normy ISO 9001:2015.

Poli­tyka Jako­ści jest zobo­wią­za­niem Cen­trum w sto­sunku do pacjen­tów i pra­cow­ni­ków do zagwa­ran­to­wa­nia warun­ków for­mal­nych, mery­to­rycz­nych oraz finan­so­wych, dla uzy­ska­nia zado­wo­le­nia z wyko­na­nej usługi medycz­nej. Naszą wolą jest cią­głe dosko­na­le­nie sys­temu jako­ści i sys­te­ma­tyczne umac­nia­nie naszej pozy­cji na rynku.

Poli­tyka jako­ści Cen­trum jest okre­sowo prze­glą­dana pod wzglę­dem jej cią­głej przy­dat­no­ści.

Kie­row­nic­two Cen­trum zapew­nia, że poli­tyka jako­ści jest zro­zu­miała i wdro­żona oraz że są zapew­nione środki na jej reali­za­cję.

Dyrek­tor Cen­trum: Wie­sław Bień­kow­ski

Data: 12 lipca.2018 r.