Pogromcy zmarszczek. Poznaj mocne trio!

Zmarszczki nie są mile widziane, mimo to się poja­wiają. Po pro­stu pew­nego dnia zauwa­żasz, że też już je masz. I zapewne dzi­wisz się, że to tak szybko. Może mach­niesz ręką, bo są nie­wiel­kie i pra­wie ich nie widać, ale może posta­no­wisz pozbyć się ich, bo jed­nak nie dodają uroku, a jest ich znacz­nie wię­cej niż jesz­cze rok temu. Jeśli Ty i zmarszczki nie two­rzy­cie zgra­nego duetu i koniecz­nie chcesz je wyeli­mi­no­wać ze swego życia, a przy­naj­mniej twa­rzy, musisz wybrać sto­sowną metodę. Jest ich kilka, więc masz w czym wybie­rać. Zanim jed­nak krzyk­niesz ,,botoks” lub zawo­łasz ,,skal­pel”, zobacz, co ofe­ruje Ci nowo­cze­sna medy­cyna este­tyczna.

Po pierwsze: wypełniacze

To chyba naj­bar­dziej znana metoda na eli­mi­na­cję zmarsz­czek, która nie tylko pomoże usu­nąć zmarszczki, lecz także poprawi wygląd skóry, zwięk­szy jej naprę­że­nie, przy­wróci jędr­ność, wymo­de­luje kon­tur twa­rzy. Wśród sub­stan­cji uży­wa­nych jako wypeł­niacz możemy zna­leźć te natu­ralne i syn­te­tyczne. Zabieg polega na wstrzyk­nię­ciu sub­stan­cji w miej­sce, gdzie chcemy uzy­skać efekt, jest bez­pieczny, mało inwa­zyjny i odwra­calny w skut­kach. Za pomocą poda­wa­nych sub­stan­cji można zli­kwi­do­wać powierz­chowne zmarszczki, ale też głęb­sze bruzdy. Sto­so­wa­nymi z powo­dze­niem wypeł­nia­czami są:

 • kwas hia­lu­ro­nowy, czyli sub­stan­cja wystę­pu­jąca natu­ral­nie w każ­dym orga­ni­zmie; nie powo­duje uczu­leń, dosko­nale wypeł­nia zmarszczki i nawilża skórę. Naj­czę­ściej jest sto­so­wany do mode­lo­wa­nia oko­lic ust, odmła­dza­nia skóry, kory­go­wa­nia kształtu policz­ków,
 • tkanka tłusz­czowa pobie­rana od pacjenta; cał­ko­wi­cie bez­pieczna metoda, nie powo­duje uczu­leń, podraż­nień, pomaga pozbyć się zmarsz­czek, a przy oka­zji odsy­sa­nie tłusz­czu z innych oko­lic ciała pozwala na wymo­de­lo­wa­nie syl­wetki,
 • botoks, czyli tok­syna botu­li­nowa, dosko­nały na zmarszczki mimiczne – kurze łapki, zmarszczki na czole, zmarszczki wokół ust. Wstrzyk­nię­cie tok­syny botu­li­no­wej powo­duje zmniej­sze­nie siły impul­sów ner­wo­wych, a przez to zmniej­sze­nie aktyw­no­ści mię­śni twa­rzy, któ­rych nad­mierna aktyw­ność pro­wa­dzi wła­śnie do powsta­wa­nia zmarsz­czek mimicz­nych.

Po drugie: nici biorewitalizujące

Nici to nowo­cze­sna i rewo­lu­cyjna tech­nika usu­wa­nia zmarsz­czek i mode­lo­wa­nia twa­rzy. Sto­so­wane są w obsza­rze twa­rzy, szyi, pod­bródka, dekoltu, ale także poślad­ków, ud, piersi. To dosko­nały spo­sób na odzy­ska­nie młod­szego wyglądu bez inge­ren­cji chi­rur­gicz­nej czy sto­so­wa­nia wypeł­nia­czy. Nici to spe­cjalna siatka, która wzmac­nia struk­tury skóry, przy­wraca napię­cie opa­da­ją­cym tkan­kom, ale także wspo­maga pro­ces two­rze­nia się ela­styny i kola­genu w skó­rze. Nici pro­du­ko­wane są z mate­riału bio­de­gra­do­wal­nego, co ozna­cza, że z cza­sem cał­ko­wi­cie się roz­pusz­czają. Zabieg trwa około godziny i wyko­ny­wany jest w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Zaraz po zej­ściu opu­chli­zny widoczne są efekty napię­tej, jędr­nej i pozba­wio­nej zmarsz­czek skóry, które utrzy­mują się nawet 5 lat! Dzięki niciom możesz pozbyć się:

 • fałdu mario­net­ko­wego,
 • podwój­nego pod­bródka,
 • opa­da­ją­cych kąci­ków ust,
 • zmarsz­czek war­gowo-noso­wych,
 • zmarsz­czek szyi,
 • zmarsz­czek na czole,
 • wiot­kich policz­ków,
 • zwiot­cze­nia skóry.

Po trzecie: lifting

Jeśli pra­gniesz rady­kal­nych zmian, zde­cy­duj się na lifting, czyli potocz­nie mówiąc, pod­cią­ga­nie skóry. Lifting polega na usu­nię­ciu nad­miaru skóry z moż­li­wo­ścią odtwo­rze­nia pra­wi­dło­wego napię­cia tka­nek pod­skór­nych, czyli mię­śni i powięzi twa­rzy. Wszyst­kie te dzia­ła­nia pro­wa­dzą do uzy­ska­nia bar­dziej mło­dzień­czego wyglądu. Lifting prze­pro­wa­dzany jest na wiele spo­so­bów, w zależ­no­ści od tego, jak głę­boko chi­rurg ma się­gnąć. Może to być dzia­ła­nie pod­skórne, podo­kost­nowe lub mie­szane, wyko­nane za pomocą lasera, poprzez mini nakłu­cia lub endo­sko­powe.

Spo­so­bów na pozby­cie się zmarsz­czek jest sporo. Wystar­czy wybrać ten naj­lep­szy dla sie­bie, dla­tego zapra­szamy Cię na kon­sul­ta­cję do naszego Cen­trum, gdzie wspól­nie zasta­no­wimy się, jak uwol­nić Twoją twarz od nie­po­trzeb­nych zna­mion czasu!