PODOLOGIA

PODOLOGKIM JEST?

Podo­log jest spe­cja­li­stą z zakresu lecze­nia cho­rób stóp, takich jak: wra­sta­jące paznok­cie, grzy­bica stóp i paznokci, hal­luksy, odci­ski, modzele, bro­dawki, a także stopy cukrzy­co­wej. Oprócz lecze­nia wyżej wymie­nio­nych scho­rzeń podo­log zaleci odpo­wied­nią pie­lę­gna­cję stóp i wdroży pra­wi­dłową tera­pię.

Zakre­sem dzia­ła­nia podo­loga jest stopa, jej skóra oraz przy­datki. Do podo­loga naj­czę­ściej zgła­sza­ją­cymi się­o­so­bami są dia­be­tycy, osoby star­sze, osoby bory­ka­jące się z wra­sta­ją­cymi paznok­ciami i bole­snymi odci­skami.

Pro­blemy z jakimi zgła­szają się pacjenci wyma­gają od podo­loga holi­stycz­nego podej­ścia oraz ogrom­nej empa­tii i zro­zu­mie­nia.

Podo­lo­gia to nie­zwy­kle potrzebna dzie­dzina nauki. Stopy, cho­ciaż nie­kiedy lek­ce­wa­żone noszą Nas przez całe życie i potrze­bują jak naj­lep­szej opieki i pro­fi­lak­tyki. Wie­dza na temat pie­lę­gna­cji stóp nadal jest nie­wielka i wymaga edu­ka­cji pacjen­tów.

OFERTA ZABIEGOWA

1.USUWANIE NADMIERNYCH ZROGOWACEŃ – ODCISKI, MODZELE, PĘKAJĄCE PIĘTY

ODCISK – to zgru­biała war­stwa naskórka, powstała  w rezul­ta­cie sil­nego i dłu­go­trwa­łego naci­sku fizycz­nego lub mecha­nicz­nego na dane miej­sce. Skóra podraż­niona przez długi czas reaguje, two­rząc tward­szą war­stwę tkanki, która rogo­wa­cieje i w prze­ci­wień­stwie do zdro­wych tka­nek – nie docho­dzi do jej złusz­cze­nia. Odci­ski wywo­łują nie­przy­jemne dozna­nia w postaci bólu i są nie­este­tyczne.

Pre­dys­po­zy­cje do powsta­nia odci­sków: 

- osoby chore na nad­ci­śnie­nie, cukrzycę

- osoby z pro­ble­mami z tar­czycą

- osoby pra­cu­jące fizycz­nie, dużo cho­dzące lub dźwi­ga­jące cię­żary

- nosze­nie obu­wia o nie­do­pa­so­wa­nym do stopy kształ­cie

USUWANIE ODCISKÓW: 

Usu­wa­jąc odcisk należy wyeli­mi­no­wać przy­czynę jego powsta­nia- jed­no­ra­zowy zabieg prze­pro­wa­dzony przez podo­loga nie wystar­czy. Zbyt duże usu­nię­cie naskórka w trak­cie pierw­szej wizyty spo­wo­duje dys­kom­fort w życiu codzien­nym, dla­tego zaleca się 2–3 wizyty.

MODZELE

Wystę­pują naj­czę­ściej na pode­szwo­wej czę­ści stóp, ale rów­nież i dłoni. Jest to zgru­bie­nie war­stwy rogo­wej naskórka, spo­wo­do­wane przez cią­gły ucisk. Mają żół­tawy odcień i są pła­skie. Potra­fią dawać dole­gli­wo­ści bólowe. Przy ich lek­ce­wa­że­niu może dojść do pęk­nię­cia skóry i nad­ka­żeń grzy­bi­czych lub bak­te­ryj­nych. 

Pre­dys­po­zy­cje do powsta­nia modzeli:

- pła­sko­sto­pie

- zbyt cia­sne obu­wie

- oty­łość

- zanik pod­skór­nej war­stwy tłusz­czo­wej na pode­szwie

Usu­wa­nie modzeli:

W trak­cie pierw­szej wizyty można usu­nąć modzel. Jed­nak należy wyeli­mi­no­wać pro­blem powsta­nia przy­czyny, gdyż dole­gli­wość będzie nawra­cać.

PĘKAJĄCE PIĘTY

To nie tylko pro­blem este­tyczny , ale rów­nież zdro­wotny. Zro­go­wa­ciała część naskórka pęka, two­rząc szcze­liny. Bywa jed­nak, że pro­blem jest bar­dziej poważny, a pęk­nię­cia głęb­sze i się­ga­jące, aż do skóry wła­ści­wej. Wtedy pięty bolą, krwa­wią, a nie­kiedy ropieją. Jest to bar­dzo nie­bez­pieczne, ponie­waż przez zra­nioną skórę wni­kają bak­te­rie i wirusy. łatwo wtedy o zaka­że­nie.

Pre­dys­po­zy­cje do powsta­nia pęk­nięć pięt:

- nad­waga

- nie­wła­ściwe odży­wia­nie

- brak wit.A i E

- praca sto­jąca

- nie­wła­ściwe obu­wie

- cukrzyca, łusz­czyca

Usu­wa­nie pęka­ją­cych pięt:

Nie wystar­czy jeden zabieg, by pro­blem znik­nął raz na zawsze. Pro­fe­sjo­nalne lecze­nie pięt jest dłu­go­trwałe i wymaga rów­nież pracy pacjenta w domu.

2. WRASTAJĄCE PAZNOKCIE

Wra­sta­jące paznok­cie są przy­pa­dło­ścią, która cha­rak­te­ry­zuje się wra­sta­niem bocz­nej czę­ści kra­wę­dzi paznok­cia pod skórę, nie­sie to za sobą uczu­cie dys­kom­fortu. Ból w trak­cie cho­dze­nia, jak i nawet pod­czas zakła­da­nia butów jest szcze­gól­nie odczu­walny. Może wystą­pić zaczer­wie­nie­nie i opu­chli­zna, a nie­kiedy nawet krwa­wie­nie. Dość czę­sto docho­dzi do nad­ka­że­nia bak­te­ryj­nego i poja­wie­nie się wydzie­liny pod posta­cią ropy( stan zapalny). Dole­gli­wość ta dotyka naj­czę­ściej paznokci u stóp, a kon­kret­nie dużego palca. Szybka reak­cja pomaga unik­nąć chi­rur­gicz­nej korek­cji.

Przy­czyny wra­sta­nia się paznokci:

- uwa­run­ko­wa­nia gene­tyczne

-uraz spo­wo­do­wany przez nie­od­po­wied­nie obu­wie( za cia­sne, za luźne, na wyso­kim obca­sie)

- nie­wła­ściwe obci­na­nie paznokci( nad­mierne wyci­na­nie bocz­nych brze­gów, obcię­cie zbyt krótko, pozo­sta­wie­nie nie­do­cię­tego ele­mentu)

- ska­le­cze­nia w trak­cie wyci­na­nia skó­rek

- uszko­dze­nia paznok­cia( ude­rze­nie, nadep­nię­cie)

- grzy­bica

- dłu­gie palce stóp

- defor­ma­cja stóp

- paznok­cie rur­ko­wate

- hal­luksy

- palce młot­ko­wate

- wady postawy

- pła­sko­sto­pie

- nie­pra­wi­dłowa moto­ryka chodu

- upra­wia­nie sportu piłka nożna , balet- wywie­ra­nie uci­sku przez długi czas)

- oty­łość ( kobiety w ciąży)

Lecze­nie wra­sta­ją­cych paznokci:

Tera­pia wra­sta­ją­cych paznokci w gabi­ne­cie podo­lo­gicz­nym polega zawsze w pierw­szej kolej­no­ści na pra­wi­dło­wym obcię­ciu wra­sta­ją­cego paznok­cia i zabez­pie­cze­niu odpo­wied­nim pre­pa­ra­tem. Następ­nie wyle­cze­niu stanu zapal­nego i korek­cji wzro­stu płytki paznok­cia odpo­wied­nią klamrą. Apli­ka­cja i nosze­nie klamry jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sne.

3. BRODAWKI WIRUSOWE

Bro­dawki , potocz­nie nazy­wane kurzaj­kami , to uciąż­liwy pro­blem wielu osób, w tym dzieci. Są to zmiany na skó­rze, które wystę­pują w postaci naro­śli, spo­wo­do­wane zaka­że­niem wiru­sem bro­daw­czaka ludz­kiego HPV.  Sam kon­takt zdro­wej skóry z wiru­sem nie musi skoń­czyć się infek­cją. Jed­nak, gdy wirus trafi na uszko­dzony naskó­rek, a układ immu­no­lo­giczny jest osła­biony, docho­dzi do zaka­że­nia wiru­sem. Czę­sto zmiany są roz­dra­py­wane i wirus prze­no­szony jest w nowe miej­sce na ciele.

Lecze­nie bro­da­wek:

Elek­tro­ko­agu­la­cja, czyli ter­miczne uszko­dze­nie białka tka­nek za pomocą prądu elek­trycz­nego wyso­kiej czę­sto­tli­wo­ści. Pod­czas wizyty w gabi­ne­cie zmiana zostaje oczysz­czona, a następ­nie za pomocą odpo­wied­niej koń­cówki zostaje wyko­nany zabieg elek­tro­ko­agu­la­cji. Bez­po­śred­nio po zabiegu wystę­puje zaczer­wie­nie­nie lub lekka bole­sność, która szybko ustę­puje. Po kilku dniach poja­wia się strup, w miej­scu pod­da­nym zabie­gowi, który sam odpada. Sku­tecz­ność tera­pii zależy  od wiel­ko­ści bro­dawki i czasu jej wystę­po­wa­nia. Potrzeba kilku wizyt, aby osią­gnąć pożą­dany efekt. Zabieg powi­nien być wyko­ny­wany w odstę­pach dwu­ty­go­dnio­wych.

4. REKONSTRUKCJA PAZNOKCI

Rekon­struk­cja polega na odbu­do­wa­niu płytki paznok­cio­wej nada­jąc jej natu­ralny kształt. Dedy­ko­wana jest oso­bom, które wsku­tek urazu bądź scho­rzeń utra­ciły część płytki. Do rekon­struk­cji wyko­rzy­stuje się spe­cjalną masę podo­lo­giczną, która działa grzy­bo­bój­czo i bak­te­rio­bój­czo. Rekon­struk­cja wyko­ny­wana jest ze wzglę­dów este­tycz­nych oraz ochron­nych.

Naj­częst­sze przy­czyny znie­kształ­ce­nia płytki paznok­cio­wej:

- chi­rur­giczny zabieg usu­nię­cia płytki paznok­cio­wej

- uraz mecha­niczny

- krwiaki pod­pa­znok­ciowe

- cho­roby der­ma­to­lo­giczne grzy­bica, łusz­czyca itp.)

Naj­czę­ściej na sku­tek ura­zów docho­dzi do uszko­dze­nia czę­ści płytki paznok­cio­wej i jej odspo­je­nia od łoży­ska( ony­cho­liza). W trak­cie tera­pii w gabi­ne­cie usu­wany jest odspo­jony frag­ment płytki, zostaje oczysz­czone łoży­sko paznok­cia i dobrany odpo­wiedni pre­pa­rat rege­ne­ru­jący. W okre­sie let­nim nato­miast pożą­dana jest rekon­struk­cja płytki paznok­cio­wej. Jest ona środ­kiem tym­cza­so­wym. Pod­czas nosze­nia rekon­struk­cji należy dbać o higienę stóp, uni­kać czę­stego i dłu­go­trwa­łego mocze­nia stóp. Pro­fi­lak­tycz­nie zaleca się sto­so­wać pre­pa­rat bak­te­rio i grzy­bo­bój­czy., apli­ko­wany pod­płyt­kowo. Zale­cana jest zmiana rekon­struk­cji lub zdję­cie po 1–2 mie­sią­cach od apli­ka­cji, a w momen­cie zmiany obu­wia na pełne powinna być cał­ko­wi­cie zdjęta. Pazno­kieć dokład­nie oczysz­czony i pod­dany dal­szej tera­pii rege­ne­ra­cyj­nej.

5. GRZYBICA PAZNOKCI I STÓP

Grzy­bica paznokci jest to zmiana cho­ro­bowa, którą wywo­łują grzyby. Naj­le­piej roz­wija się w śro­do­wi­sku cie­płym i wil­got­nym, dla­tego czę­ściej spo­ty­kamy się z grzy­bicą stóp. Cho­roba może zaata­ko­wać jedną płytkę paznok­cia lub prze­nieść się na pozo­stałe.
Przy­czyny grzy­bicy:
- cie­pło i wil­goć
- nosze­nie zakry­tych butów i skar­pet z two­rzywa sztucz­nego
- oty­łość
- cukrzyca
- ane­mia
- zabu­rze­nia żołąd­kowo- jeli­towe
- zabu­rze­nia układu odpor­no­ścio­wego i krą­że­nia
- zabu­rze­nia hor­mo­nalne
- kura­cja anty­bio­ty­kami
- sto­so­wa­nie ste­ry­dów
- che­mio­te­ra­pia
Naj­częst­sze objawy grzy­bicy:
- popę­kana, łusz­cząca się i scho­dząca pła­tami skóra
- skóra zma­ce­ro­wana w prze­strze­niach mię­dzy­pal­co­wych
- biały nalot na powierzchni skóry
- nie­przy­jemny zapach
- kru­che lub twarde paznok­cie o żół­ta­wym lub bia­łym zabar­wie­niu
- cza­sami swę­dze­nie i ból
W gabi­ne­cie ist­nieje moż­li­wość pobra­nia mate­riału do bada­nia myko­lo­gicz­nego w celu roz­po­zna­nia rodzaju grzyba i dobra­nia odpo­wied­nich leków doust­nych i pre­pa­ra­tów zewnętrz­nych. Paznok­cie zmie­nione cho­ro­bowo zostają oczysz­czone i wpro­wa­dzony zostaje odpo­wiedni pre­pa­rat tera­peu­tyczny. Ist­nieje moż­li­wość zre­kon­stru­owa­nia za pomocą spe­cjal­nego żelu prze­ciw­grzy­bi­czego płytki paznok­cio­wej. Należy pamię­tać, że grzy­bica lubi wra­cać, dla­tego po zakoń­czo­nym lecze­niu należy sto­so­wać się do wszyst­kich zale­ceń oraz bar­dzo dokład­nie dbać o higienę oso­bi­stą.
6. PIELĘGNACJA STOPY CUKRZYCOWEJ
Stopa cukrzy­cowa to cho­roba pole­ga­jąca na nie­do­sta­tecz­nym dokr­wie­niu stóp. Jest ona mniej wraż­liwa na ból, rany goją się na niej znacz­nie dłu­żej, mogą poja­wić się bole­sne owrzo­dze­nia oraz defor­ma­cje. Do stopy cukrzy­co­wej docho­dzi wsku­tek uszko­dze­nia naczyń krwio­no­śnych w wyniku nie­unor­mo­wa­nego poziomu cukru we krwi.
Główne objawy to:
- ból stopy
- skur­cze mię­śni
-drę­twie­nie stóp
- trudne w goje­niu się rany
- pęk­nię­cia na skó­rze
- nad­mierna jej suchość
Pod­sta­wowy zabieg podo­lo­giczny u osób cho­rych na cukrzycę powi­nien prze­bie­gać z naj­wyż­szą ostroż­no­ścią i dokład­no­ścią. Podo­log usuwa powstałe zmiany na sto­pach, takie jak odci­ski, modzele i zapo­biega powsta­wa­niu głę­bo­kich zmian. Edu­kuje pacjenta w kwe­stii pra­wi­dło­wego obci­na­nia paznokci oraz o pie­lę­gna­cji skóry stóp spe­cjal­nymi pre­pa­ra­tami dla dia­be­ty­ków. które zawie­rają sub­stan­cje ochronne, prze­ciw­grzy­bi­cze, natłusz­cza­jące, zmięk­cza­jące i rege­ne­ru­jące. Infor­muje o odpo­wied­nim pozio­mie higieny (po każ­dym myciu stopy powinny być osu­szone) oraz o ochro­nie stóp przed ura­zami (nosze­nie wygod­nego obu­wia, skar­pe­tek bez szwów).

Cennik

KONSULTACJA PODOLOGICZNACenaCzas trwa­nia
Omó­wie­nie zmian na sto­pach. Zapla­no­wa­nie tera­pii.  80 zł30 min.
WIZYTA KONTROLNACenaCzas trwa­nia
Kon­sul­ta­cja, która odbywa się po prze­pro­wa­dzo­nych zabie­gach.  50 zł 15 min.
ZABIEGI PODOLOGICZNECenaCzas trwa­nia
   – PODSTAWOWY ZABIEG PODOLOGICZNY

(Obcię­cie i opra­co­wa­nie paznokci, opra­co­wa­nie skó­rek, oczysz­cze­nie wałów paznok­cio­wych, usu­wa­nie modzeli/odcisków, opra­co­wa­nie pęka­ją­cych pięt, usu­nię­cie zro­go­wa­cia­łego naskórka, peeling stóp, nało­że­nie odpo­wied­niego pre­pa­ratu na zakoń­cze­nie zabiegu.)

150–250zł90 min.
   – USUNIĘCIE MODZELI
(Usu­nię­cie zmian za pomocą dłuta lub skal­pela)
80zł/obie stopy30 min.
   – USUNIĘCIE ODCISKU
(Odci­ski na pode­szwie, mię­dzy­pal­cowe, pod­pa­znok­ciowe) 
50–80zł/ 1 odcisk
* przy więk­szej ilo­ści + 20zł za kolejny
   – OPRACOWANIE PODESZWY 
(Usu­nię­cie modzeli, odci­sków i zro­go­wa­cia­łego naskórka)
100–150zł
 * cena uza­leż­niona od roz­le­gło­ści zmian na sto­pach
60 min.
- ODCIĄŻENIE MIEJSCA ZABIEGOWEGO
(Wyko­na­nie odcią­że­nia z blatu fil­co­wego o odpo­wied­niej gru­bo­ści) 
30–50zł30 min.
- OPRACOWANIE PĘKAJĄCYCH PIĘT/ ROZPADLIN PIĘTOWYCH100–150zł60 min.
OPRACOWANIE PAZNOKCICenaCzas trwa­nia
- OBCIĘCIE I OSZLIFOWANIE PAZNOKCI NIEZMIENIONYCH CHOROBOWO100 zł60 min.
- OBCIĘCIE I OSZLIFOWANIE PAZNOKCI ZMIENIONYCH CHOROBOWO            100–250zł
 *cena uza­leż­niona od stop­nia zmian na paznok­ciach
90 min.
TERAPIA PAZNOKCI WRASTAJĄCYCH/ WKRĘCAJĄCYCHCenaCzas trwa­nia
- PIERWSZA WIZYTA Z WRASTAJĄCYM PAZNOKCIEM -
STAN ZAPALNY JEDNOSTRONNY 
(Pod­cię­cie wra­sta­ją­cego paznok­cia, zało­że­nie spe­cja­li­stycz­nego opa­trunku, dal­sze zale­ce­nia do pie­lę­gna­cji)
150 zł 30 min.
- PIERWSZA WIZYTA Z WRASTAJĄCYM PAZNOKCIEM -
STAN ZAPALNY DWUSTRONNY
180 zł30 min.
- ZAŁOŻENIE OPATRUNKU, PAKIET 4 WIZYT   200 zł30 min.
- ZAŁOŻENIE KLAMRY TYTANOWEJ      150–200zł60 min.
- PRZEŁOŻENIE KLAMRY TYTANOWEJ         150 zł30 min.
- ZAŁOŻENIE OPATRUNKU AKTYWNEGO( TAMPONADA )
PRZY STANIE ZAPALNYM- KONTYNUACJA TERAPII 
80zł/palec30 min.
- ZAŁOŻENIE TAMPONADY BEZ STANU ZAPALNEGO          20zł/1palec15 min.
- OPRACOWANIE PAZNOKCIA DUŻEGO BEZ STANU ZAPALNEGO                 80zł/ palec30 min.
TERAPIA KURZAJEK/ BRODAWEK WIRUSOWYCH HPV CenaCzas trwa­nia
Wybór tera­pii dobie­rany jest indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od roz­le­gło­ści zmian na sto­pach, wieku i czasu wystę­po­wa­nia
- ELEKTROKOAGULACJAPIERWSZA WIZYTA 
(Wywiad z pacjen­tem, zapla­no­wa­nie tera­pii, oczysz­cze­nie zmian i wdro­że­nie odpo­wied­nich pre­pa­ra­tów, omó­wie­nie pie­lę­gna­cji domo­wej i dobra­nie suple­men­ta­cji, zale­ce­nie badań)                
150zł/ 1 zmiana 30 min.
- ELEKTROKOAGULACJAKOLEJNA WIZYTA 100zł/ 1 zmiana30 min.
- TERAPIA JASKÓŁCZYM ZIELEMPIERWSZA WIZYTA 
(Oczysz­cze­nie zmiany, nało­że­nie pre­pa­ratu)              
100zł/ 1 zmiana30 min.
- TERAPIA JASKÓŁCZYM ZIELEMKOLEJNA WIZYTA                    50zł/ 1 zmiana30 min.
REKONSTRUKCJA/ PROTETYKA PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ METODĄ UNGUISAN
CenaCzas trwa­nia
(Wyko­nana za pomocą spe­cjal­nej masy podo­lo­gicz­nej.
Pro­teza zastę­puje funk­cję uszko­dzo­nej płytki paznok­cio­wej,
tzn. ochra­nia łoży­sko pazno­cia. Czas nosze­nia 2 mie­siące.)
150zł/ 1 palec90 min.
PROFILAKTYKA I PIELĘGNACJA STOPY CUKRZYCOWEJ    CenaCzas trwa­nia
150 zł60 min.
ODBARCZENIE KRWIAKA POD PAZNOKCIEM 
(Do 24h od urazu.) 
CenaCzas trwa­nia
100 zł30 min.
POBRANIE MATERIAŁU DO BADANIA MYKOLOGICZNEGO
CenaCzas trwa­nia
Mate­riał pobie­rany jest przy podej­rze­niu grzy­bicy paznokci.
Kwota doty­czy pobra­nia mate­riału bez oczysz­cze­nia płytki paznok­cio­wej
100 zł15 min.
PEDICURE PIELĘGNACYJNY  CenaCzas trwa­nia
Obcię­cie i opra­co­wa­nie paznokci, opra­co­wa­nie skó­rek,
oczysz­cze­nie wałów paznok­cio­wych, usu­nię­cie zro­go­wa­cia­łego naskórka, peeling stóp, krem
120 zł60 min.
MALOWANIE HYBRYDĄ  CenaCzas trwa­nia
50 zł30 min.