Idealny nos dzięki przełomowej technologii chirurgii plastycznej: plastyka nosa jeszcze nigdy nie była tak skuteczna!

Roz­miar i kształt nosa ma ogromny wpływ na ogólny wygląd twa­rzy. Może dodać urody, ale bar­dzo czę­sto szpeci i odbiera pew­ność sie­bie. To część ciała, z którą się rodzimy, ale jed­nak zda­rza się, że spę­dza nam sen z powiek. Dla osób nie­za­do­wo­lo­nych z wyglądu nosa chi­rur­gia pla­styczna wycho­dzi ofe­ruje rhi­no­pla­stykę, czyli per­fek­cyjną korektę nosa.

Rhinoplastyka – co to takiego?

Wygląd nosa jest uza­leż­niony szcze­gól­nie od czyn­ni­ków gene­tycz­nych i wieku, ale może ulec zmia­nie pod wpły­wem wypad­ków czy ura­zów. Nasi spe­cja­li­ści wyja­śniają, że rhi­no­pla­styka  jest skie­ro­wana dla osób, które nie są zado­wo­lone z wyglądu tej czę­ści twa­rzy.  Według spe­cja­li­stów z CM Bień­kow­ski współ­cze­śnie coraz czę­ściej na rhi­no­pla­stykę decy­dują się Pacjenci, któ­rzy uwa­żają, że ich nos jest zbyt duży, za mały, zadarty, gar­baty lub prze­krzy­wiony. Gdy nie pasuje do kształtu twa­rzy, staje się poważ­nym pro­ble­mem, ponie­waż wła­śnie on przy­ciąga naj­wię­cej uwagi przy pierw­szym spo­tka­niu. Nie­pra­wi­dłowy kształt nosa jest więc nie tylko defek­tem kosme­tycz­nym, lecz także źró­dłem kom­plek­sów. Mając nie­este­tyczny kształt nosa, trudno być pew­nym sie­bie. Nic dziw­nego, ponie­waż jeśli nos nie pasuje do kształtu twa­rzy, staje się dużym pro­ble­mem. Rhi­no­pla­styka spra­wia, że możemy cie­szyć się pięk­nym i zgrab­nym nosem oraz naresz­cie odzy­skać pew­ność sie­bie.

Jakie są opinie osób, które zmieniły kształt nosa dzięki rhinoplastyce?

Według Pacjen­tów, któ­rzy zde­cy­do­wali się na zabieg korekty nosa, to wła­śnie rhi­no­pla­styka przede wszyst­kim ma ogromny wpływ na samo­ocenę. Korekta nosa zmie­nia wygląd jed­nej czę­ści twa­rzy, a może w zna­czący spo­sób zmie­nić całe nasze postrze­ga­nie samego sie­bie i umoż­li­wić poże­gna­nie kom­plek­sów raz na zawsze. Jeśli zależy Ci na sku­tecz­nej korek­cie nosa oraz zmia­nie swo­jego wize­runku, to rhi­no­pla­styka jest ide­al­nym roz­wią­za­niem! To naj­lep­szy zabieg z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej, który umoż­li­wia poprawę kształtu nosa w cał­ko­wi­cie bez­pieczny spo­sób.

Wię­cej infor­ma­cji na temat rhi­no­pla­styki znajdą Pań­stwo na stro­nie: Ope­ra­cje nosa – Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski.