Plastyka nosa – mała i jednocześnie duża zmiana

Krzywy lub zde­for­mo­wany nos jest tego rodzaju kosme­tycz­nym defek­tem, który może sku­tecz­nie ode­brać radość życia i unie­moż­li­wić swo­bodne funk­cjo­no­wa­nie w rela­cjach towa­rzy­skich i zawo­do­wych. Brak samo­ak­cep­ta­cji, nie­ustanne przy­gnę­bie­nie, a nawet depre­sja to tylko jedne z moż­li­wych kon­se­kwen­cji takiego stanu rze­czy. Sku­tecz­nym roz­wią­za­niem, jakie pro­po­nu­jemy naszym pacjen­tom, jest pla­styka nosa. Rhi­no­pla­styka jest zabie­giem z zakresu medy­cyny este­tycz­nej, który umoż­li­wia nada­nie tej czę­ści twa­rzy wyma­rzo­nego kształtu. Szybko i trwale roz­pra­wisz się z kom­plek­sem, z któ­rym zma­gasz się od lat.

Dlaczego warto zdecydować się na korektę nosa?

Nos jest czę­ścią twa­rzy, któ­rej kształt zależy od wielu czyn­ni­ków. Może być podyk­to­wany gene­tyką, prze­by­tym ura­zem lub cho­robą. Ponadto, jego kształt zmie­nia się wraz z upły­wem czasu, przez co może tra­cić na atrak­cyj­no­ści. Nie­kiedy jed­nak od zawsze bory­kamy się z gar­ba­tym lub zbyt dużym nosem, który w mło­do­ści był obiek­tem żar­tów i drwin, a w doro­słym życiu stał się kom­plek­sem, który deter­mi­nuje naszą codzien­ność. Spra­wia, że obniża się nasze poczu­cie war­to­ści, mamy trud­no­ści z pro­wa­dze­niem życia towa­rzy­skiego, a nawet ze zna­le­zie­niem pracy.

Pacjen­tom, któ­rzy zgła­szają się do nas z podob­nym pro­ble­mem, pro­po­nu­jemy zabieg pla­styki nosa. Rhi­no­pla­styka, czyli ope­ra­cja korek­cyjna nosa, stwa­rza ogromne moż­li­wo­ści i umoż­li­wia nada­nie tej czę­ści ciała pożą­da­nego kształtu. Wszystko w trak­cie zale­d­wie jed­nego zabiegu, który prze­biega pod okiem naszego doświad­czo­nego spe­cja­li­sty.

Rhinoplastyka pomoże Ci rozpocząć nowy rozdział

W naszej kli­nice chi­rur­gii pla­stycz­nej zabieg pla­styki nosa wyko­ny­wany jest w znie­czu­le­niu ogól­nym i trwa od 1,5 do 2 godzin. W jego trak­cie doświad­czony spe­cja­li­sta wyko­nuje zazwy­czaj cał­ko­witą pla­stykę nosa, czy w mniej­szym lub więk­szym stop­niu popra­wia każdy z jego ele­men­tów. Zakres poszcze­gól­nych dzia­łań uza­leż­niony jest od budowy nosa pacjenta. W przy­padku dłu­giego, gar­ba­tego lub krzy­wego nosa chi­rurg pod­daje korek­cie część kostną nosa. Z kolei część chrzęstną kory­guje się, gdy nos ma cha­rak­te­ry­styczny czu­bek, jest zbyt sze­roki lub wysta­jący. Dodat­kowo, czę­stym wska­za­niem do tego rodzaju korekty i pla­styki nosa jest krzywa prze­groda nosowa, która może powo­do­wać trud­no­ści z oddy­cha­niem oraz być przy­czyną upo­rczy­wego chra­pa­nia.

Przez zabie­giem nasi spe­cja­li­ści oma­wiają z pacjen­tem wszel­kie szcze­góły doty­czące prze­biegu oraz zakresu zabiegu pla­styki nosa. W trak­cie kon­sul­ta­cji możesz przed­sta­wić leka­rzowi swoje ocze­ki­wa­nia i wspól­nie omó­wić spo­sób, w jaki można je osią­gnąć.

Zabieg, który odmieni Cię nie zawsze

Nasi pacjenci, któ­rzy pod­dali się pla­styce nosa w kli­nice dr. Bień­kow­skiego, pod­kre­ślają, że ten pozor­nie pro­sty zabieg dia­me­tral­nie odmie­nił ich dotych­cza­sowe życie. Pozby­cie się upo­rczy­wego kom­pleksu przy­nio­sło korzy­ści zarówno natury fizycz­nej, jak i psy­chicz­nej oraz pomo­gło zna­leźć rów­no­wagę na wielu płasz­czy­znach życio­wych. Pla­styka nosa jest więc zabie­giem, który przy­nosi rezul­taty, które z pew­no­ścią zapro­cen­tują w przy­szło­ści. Osoby, które dotych­czas były nie­pewne sie­bie i napo­ty­kały pro­blemy w codzien­nych sytu­acjach, teraz:

  • mają poczu­cie swo­body w każ­dej sytu­acji, ponie­waż pozbyły się przy­tła­cza­ją­cego defektu;
  • zyskały pew­ność sie­bie, która pozwala im z łatwo­ścią nawią­zy­wać kon­takty towa­rzy­skie i czer­pać z nich przy­jem­ność;
  • mają wyż­sze poczu­cie wła­snej war­to­ści i zaczęły wie­rzyć we wła­sne moż­li­wo­ści, co prze­ło­żyło się na odno­sze­nie suk­ce­sów w życiu zawo­do­wym;
  • dzięki zmia­nom fizycz­nym, a przede wszyst­kim psy­chicz­nym, jakie nastą­piły w ich zacho­wa­niu, są dobrze postrze­gane przez innych;
  • nie zma­gają się z upo­rczy­wym pro­ble­mem chra­pa­nia, z któ­rym bory­kali się do tej pory, ponie­waż został on cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wany za sprawą korekty prze­grody noso­wej, która została wyko­nana przy oka­zji korekty nosa.

Chcesz sko­rzy­stać z zabiegu pla­styki nosa? Zadzwoń i umów się na wizytę w naszej kli­nice!