plastyka nosa

Plastyka nosa dla zdrowia i urody

Pla­styka nosa to ope­ra­cja chi­rur­giczna, dzięki któ­rej możemy dia­me­tral­nie zmie­nić wygląd, a także popra­wić stan zdro­wia. Nos nie­sy­me­tryczny, zbyt duży, z gar­bem lub za mały, zadarty i nie­pro­por­cjo­nalny w sto­sunku do twa­rzy jest jed­nym z naj­częst­szych powo­dów, dla któ­rych decy­du­jemy się na zabieg w kli­nice medy­cyny este­tycz­nej.

Pla­styka nosa może cał­ko­wi­cie zmie­nić jego kształt, jed­no­cze­śnie popra­wia­jąc ogólny wyraz twa­rzy, lub sko­ry­go­wać jedy­nie część nosa, np. sam czu­bek, czy wiel­kość mał­żo­winy noso­wej. W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski rhi­no­pla­styka jest jedną z bar­dzo czę­sto wyko­ny­wa­nych ope­ra­cji. Nasi spe­cja­li­ści posta­rają się wyja­śnić, jak wygląda pla­styka nosa oraz na jakie efekty możesz liczyć po zabiegu.

Plastyka nosa – wskazania do zabiegu

W więk­szo­ści przy­pad­ków wska­za­niem do pla­styki nosa są potrzeby Pacjen­tów, któ­rzy nie akcep­tują wyglądu nosa i chcą zwięk­szyć swoją atrak­cyj­ność. Część osób decy­du­ją­cych się na ope­ra­cję ma nie­pro­por­cjo­nalny lub skrzy­wiony nos już od uro­dze­nia, inni doznali uszko­dze­nia nosa w wyniku nie­szczę­śli­wego wypadku. Rów­nie czę­sto pro­ble­mem jest nie­pra­wi­dłowa budowa prze­grody noso­wej. W przy­padku nie­wiel­kiego skrzy­wie­nia prze­grody mogą nie wystę­po­wać żadne objawy, jed­nak spora wada utrud­nia swo­bodne oddy­cha­nie.

Jeśli masz pro­blemy z oddy­cha­niem, doku­czają Ci czę­ste infek­cje, katar, zapa­le­nie zatok i gar­dła lub mie­wasz krwo­toki z nosa, być może masz skrzy­wioną prze­grodę nosową. Wów­czas można prze­pro­wa­dzić korektę wyrów­nu­jącą o nazwie sep­to­pla­styka. W Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski czę­sto pla­styka nosa wyko­nu­jemy łącz­nie z korektą skrzy­wio­nej prze­grody noso­wej, głów­nie jako zabieg ,,przy oka­zji” pla­styki nosa popra­wia­ją­cej wygląd. W wielu przy­pad­kach dodat­kową korzy­ścią jest wyeli­mi­no­wa­nie pro­blemu chra­pa­nia.

Plastyka nosa służy do poprawiania niedoskonałości, takich jak:

 • zbyt duży nos;
 • nos zbyt mały;
 • garb na nosie;
 • wklę­śnię­cie na grzbie­cie, szcze­gól­nie widoczne z pro­filu;
 • nos sze­roki na grzbie­cie;
 • zbyt duży czu­bek nosa, opa­da­jący lub zadarty;
 • prze­ro­śnięte mał­żo­winy nosowe;
 • sze­ro­kie lub zbyt duże noz­drza;
 • nos nie­sy­me­tryczny, np. jed­no­stron­nie skrzy­wiony,
 • nos zde­for­mo­wany po wypadku lub ura­zie;
 • nie­pra­wi­dłowa budowa prze­grody noso­wej.

Jak wygląda operacja plastyczna nosa?

Prze­bieg pla­styki nosa zależy od stop­nia doko­ny­wa­nej korek­cji. W każ­dym przy­padku jed­nak ope­ra­cja odbywa się w znie­czu­le­niu ogól­nym (pod nar­kozą) i trwa zwy­kle 1,5 do 2 godzin. Wyjąt­kiem jest nie­wielka korekta czę­ści chrzęst­nej, którą można prze­pro­wa­dzić w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Ope­ra­cje nosa należą do jed­nych z naj­czę­ściej prze­pro­wa­dza­nych zabie­gów w obrę­bie twa­rzy, ale są także naj­bar­dziej skom­pli­ko­wane i wyma­gają szcze­gól­nej pre­cy­zji oraz doświad­cze­nia ze strony chi­rurga pla­stycz­nego.

W zależ­no­ści od rodzaju korekty nosa ope­ra­cja może obej­mo­wać:

 • część chrzęstną,
 • część kostno-chrzęstną – tzw. cał­ko­wita korek­cja nosa.

W trak­cie pla­styki nosa chi­rurg wyko­nuje cię­cia wewnętrzne lub na słupku nosa. W przy­padku korekty mał­żo­winy noso­wej nacięte mogą zostać fałdy nosowe w mało widocz­nym miej­scu.

 • Lekarz nadaje nowy kształt nosa, wyci­na­jąc zbędne lub zde­for­mo­wane czę­ści oraz uzu­peł­nia­jąc ubytki.
 • Pod koniec zabiegu na nos zostaje zało­żona ela­styczna płytka dopa­so­wana do nowego kształtu.
 • W 2 dobie zmie­nia się opa­tru­nek i usuwa steny.
 • Pacjent wraca do domu po 2 dniach w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski.
 • Obrzęk i zasi­nie­nia mogą utrzy­my­wać się od kilku tygo­dni do kilku mie­sięcy.
 • Pacjent zostaje dokład­nie poin­stru­owany o zale­ce­niach poope­ra­cyj­nych.

Jeśli inte­re­suje Cię pla­styka nosa i chcesz wie­dzieć, na jakie efekty możesz liczyć – umów się na kon­sul­ta­cję w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski Byd­goszcz