Piersi doskonałe, czyli jak implanty pomagają kobietom

Zda­rza się, że nie jeste­śmy zado­wo­lone z wyglądu naszych piersi, głów­nie dla­tego, że wydają się nam za małe. Poszu­ku­jemy więc spo­so­bów na poprawę naszego wyglądu, czyli powięk­sze­nia piersi. Dzięki chi­rur­gii pla­stycz­nej możemy osią­gnąć wyma­rzony efekt. Metodą na sta­nie się posia­daczką peł­nego biu­stu jest wsta­wie­nie implan­tów. Trzeba jed­nak pamię­tać, że endo­pro­tezy są także ratun­kiem dla kobiet po mastek­to­mii, zastę­pu­jąc im natu­ralne piersi. Wciąż jed­nak poja­wiają się liczne pyta­nia na temat implan­tów. Czy to metoda bez­pieczna, czy endo­pro­tezy należy wymie­niać, jak żyć z nowym, pięk­nym biu­stem?

Rodzaje implantów

Naj­po­pu­lar­niej­szymi rodza­jami implan­tów piersi są endo­pro­tezy solne i sili­ko­nowe, znane już od lat 60. Wciąż udo­sko­na­lane pozwa­lają cie­szyć się paniom z nowych kształ­tów i wiel­ko­ści biu­stu. Implanty sili­ko­nowe mogą być okrą­głe lub ana­to­miczne, o powierzchni gład­kiej lub tek­stu­ro­wej. Róż­nią się także stop­niem gęsto­ści wypeł­nie­nia. Implanty solne to spe­cjalny sili­ko­nowy worek, który wypeł­niany jest solą fizjo­lo­giczną. One rów­nież mogą mieć różny kształt i oczy­wi­ście wiel­kość. Uzna­wane są za bar­dziej zawodne, z powodu ryzyka uszko­dze­nia i wyla­nia się soli.

Okrągłe czy anatomiczne?

Wybór kształtu implan­tów zależy od wielu czyn­ni­ków. Naj­waż­niej­sza jest budowa ciała, roz­miar piersi, syl­wetka, ale także pre­fe­ren­cje pacjentki. Wyboru odpo­wied­niego rodzaju należy doko­nać wspól­nie z leka­rzem, który zasu­ge­ruje naj­lep­sze roz­wią­za­nie, bio­rąc pod uwagę wszyst­kie nie­zbędne skła­dowe. Implanty ana­to­miczne spra­wiają, że biust wygląda bar­dziej natu­ral­nie, nato­miast okrą­głe są bar­dziej mięk­kie i lepiej wyglą­dają w pozy­cji leżą­cej. Czę­sto wła­śnie wybór kształtu implan­tów nastrę­cza naj­więk­szych kło­po­tów. Należy wziąć pod uwagę, że te o kształ­cie jak naj­bar­dziej zbli­żo­nym do natu­ral­nego zacho­wują deli­katną linię opa­da­nia, ponie­waż kształ­tem przy­po­mi­nają łzę. Zaleca się je paniom, któ­rych piersi stra­ciły jędr­ność po ciąży, opa­dły bądź przy pier­siach asy­me­trycz­nych. Okrą­głe lepiej spraw­dzą się przy powięk­sze­niu obję­to­ści piersi, które pozba­wione są defor­ma­cji i nie opa­dają.

Czy implanty trzeba wymieniać?

Wiele pań nie­po­koi się, że implanty trzeba będzie wymie­niać, co wiąże się z koniecz­no­ścią pod­da­nia się kolej­nemu zabie­gowi. Dziś więk­szość implan­tów nie ma ter­minu waż­no­ści, dla­tego nie to staje się powo­dem ich wymiany. Należy jed­nak pamię­tać, że już sama siła gra­wi­ta­cji, jaka działa na nas, może powo­do­wać zmiany w wyglą­dzie piersi z wsz­cze­pio­nymi implan­tami. Nawet taki biust może po pew­nym cza­sie wyglą­dać gorzej, co skła­nia pacjentki do wymiany implan­tów. Jakie inne sytu­acje zmu­szają kobiety do ponow­nego zabiegu?

  • Uszko­dze­nie implantu, które może zda­rzyć się pod­czas wypadku,
  • roz­wi­ja­jące się zaka­że­nie,
  • odrzu­ce­nie implantu przez orga­nizm (zda­rza się nie­zwy­kle rzadko),
  • nie­za­do­wo­le­nie pacjentki z efek­tów,
  • źle dobrany implant (za płytko, za głę­boko umiesz­czony),
  • uszko­dze­nie zastawki w implan­cie sol­nym.

Gdy musisz usunąć endoprotezę

Gdy zaist­nieje nie­po­żą­dana sytu­acja, w któ­rej musisz poże­gnać się z implan­tami, konieczne będzie prze­pro­wa­dze­nie zabiegu. Pod­czas jed­nej inter­wen­cji lekarz wykona nacię­cie w dol­nej czę­ści piersi i usu­nie endo­pro­tezy. W tym samym cza­sie może zostać wsz­cze­piony inny implant lub, gdy rezy­gnu­jemy z takiej metody upięk­sza­nia biu­stu, możemy zde­cy­do­wać się na zabieg pod­nie­sie­nia piersi.

Jeśli marzysz o pięk­niej­szych pier­siach, przyjdź do nas na kon­sul­ta­cję. Nasi spe­cja­li­ści pomogą Ci pod­jąć naj­lep­szą decy­zję i wybrać implanty! Zapra­szamy do nas!