powiększanie piersi - zabiegi

Perfekcyjne modelowanie piersi dzięki zabiegom plastycznym!

Jesteś kobietą, a więc marzysz o pięk­nym biu­ście. To natu­ralne. Nie­stety, nie czu­jesz się zado­wo­lona z tego, w co wypo­sa­żyła Cię natura, a przy­czyny Two­jego nie­za­do­wo­le­nia mogą rodzić fru­stra­cje i kom­pleksy. Jeśli masz zbyt małe piersi, być może nie czu­jesz się dosta­tecz­nie kobieca, jeśli Twój biust jest zbyt obfity, odczu­wasz to z kolei w nie­przy­jem­nych bólach krę­go­słupa. Wresz­cie… przez lata byłaś zado­wo­lona ze swo­ich piersi, ale upływ czasu dał o sobie znać. Tak czy ina­czej, możesz sobie pomóc. Spe­cja­li­ści naszej kli­niki pomogą Ci pod­jąć odpo­wied­nią dla Two­jego zdro­wia i urody decy­zję.

Poznaj rozwiązanie w postaci implantów piersi

Pew­nie sły­sza­łaś, że chi­rur­giczne powięk­sza­nie piersi przy pomocy implan­tów jest czę­sto prze­pro­wa­dza­nym zabie­giem z obszaru chi­rur­gii pla­stycz­nej. Odpo­wied­nio dobrane implanty pozwalą Ci cie­szyć się z wyma­rzo­nego roz­miaru i kształtu piersi. Zabieg powięk­sze­nia biu­stu wyko­ny­wany jest w znie­czu­le­niu ogól­nym i trwa zwy­kle od jed­nej do dwóch godzin. Pamię­taj, że efekt tera­pii będzie w dużej mie­rze uza­leż­niony nie tylko od roz­mia­rów implantu, lecz także Two­jej wła­snej tkanki gru­czo­ło­wej i tłusz­czo­wej oraz tech­niki nacię­cia. Twój spe­cja­li­sta może wybrać jeden z kilku spo­so­bów wyko­na­nia cięć przy tego typu ope­ra­cjach: nacię­cie w dole pacho­wym, wokół bro­dawki, w fał­dzie pod­pier­sio­wym. W trak­cie tera­pii implanty mogą być umiesz­czone zarówno pod mię­śniem na klatce pier­sio­wej, jak i pod samym gru­czo­łem pier­sio­wym. Musisz wie­dzieć, że każda inge­ren­cja chi­rur­giczna pozo­sta­wia po sobie bli­zny, tak samo będzie i w tym w przy­padku, jed­nak efekt zapewne zre­kom­pen­suje Ci wszyst­kie nie­do­statki. Spe­cja­li­ści naszego Cen­trum sta­rają się, aby ślad po zabiegu był pra­wie nie­wi­doczny, a pacjentka w pełni zado­wo­lona z efektu ope­ra­cji. Zaufaj zatem ich pro­fe­sjo­na­li­zmowi, a na pewno się nie zawie­dziesz.

Twoja tkanka tłuszczowa przychodzi z pomocą

Jeżeli nale­żysz do tej grupy kobiet, które nie chcą wpro­wa­dzać do orga­ni­zmu ciała obcego (implantu), spe­cja­li­ści z zakresu medy­cyny este­tycz­nej usza­nują Twoją decy­zję. W odpo­wie­dzi mogą Ci zapro­po­no­wać wypeł­nie­nie biu­stu auto­genną tkanką tłusz­czową. Zabieg rów­nież odbywa się w znie­czu­le­niu ogól­nym i polega na pobra­niu tłusz­czu z miejsc, w któ­rych wystę­puje zazwy­czaj w nad­mia­rze i prze­szcze­pie­niu go do piersi. Oczy­wi­ście, pobrany mate­riał musi zostać pod­dany spe­cjal­nemu wiro­wa­niu i dekan­ta­cji, ale po tej obróbce nie straci swo­ich wła­ści­wo­ści, a jego zasto­so­wa­nie staje się w pełni bez­pieczne dla orga­ni­zmu. Rezul­taty zabiegu zoba­czysz pra­wie natych­miast i na pewno będą  trwałe, choć po jakimś cza­sie zabieg będziesz musiała powtó­rzyć, gdyż już nawet w fazie goje­nia orga­nizm absor­buje część prze­szcze­pio­nej tkanki.

A może myślisz o innym zabiegu (zmniejszanie, podciąganie, rekonstrukcja piersi)?

Jeśli masz dość swo­jego zbyt obfi­tego biu­stu, czu­jesz się z nim nie­kom­for­towo, a nawet odczu­wasz ból w ple­cach, warto pomy­śleć o zabiegu zmniej­sza­nia piersi. Polega na usu­nię­ciu nad­miaru tkanki tłusz­czo­wej i gru­czołu. U nie­któ­rych pań reduk­cję piersi łaczy się z wsz­cze­pia­niem implantu pod gru­czoł lub mię­sień pier­siowy. Cza­sami wyni­kiem tego zabiegu mogą być skutki uboczne: infek­cje, bli­zny, obrzęki, krwiaki itp., dla­tego decy­zję o tera­pii musisz  bez­względ­nie prze­my­śleć i omó­wić jej skutki ze spe­cja­li­stą.

Jeżeli prze­szłaś mastek­to­mię możesz pomy­śleć o rekon­struk­cji piersi, jest zwy­kle wyko­ny­wana za pomocą pro­tezy sili­ko­no­wej lub z wyko­rzy­sta­niem auto­no­micz­nej tkanki, pobra­nej np. z pła­tów poślad­ko­wych.

Nasza kli­nika stwa­rza kobie­tom różne moż­li­wo­ści w zakre­sie pla­styki piersi (wymiana implan­tów, wsz­cze­pia­nie endo­pro­tezy). Od Two­ich potrzeb i ocze­ki­wań zależy, który wybie­rzesz.

Przygotuj się do zabiegu

Na początku, pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej, lekarz prze­pro­wa­dzi z Tobą wywiad, aby upew­nić się, czy stan Two­jego zdro­wia umoż­li­wia wyko­na­nie zabiegu oraz jakie są Twoje ocze­ki­wa­nia. Przed ope­ra­cją będziesz zobo­wią­zana do wyko­na­nia nie­zbęd­nych badań, do któ­rych należą m.in.: mor­fo­lo­gia i płytki krwi, jono­gram, glu­koza, układ krzep­nię­cia, HBS-anty­gen i HCV-prze­ciw­ciała. Warto jed­nak cza­sami pod­jąć decy­zję i poko­nać swój pro­blem raz na zawsze. Jeśli mar­twi Cię zdro­wie lub  kon­dy­cja Two­ich piersi, już dziś umów się na wizytę.