ARTROSKOPIA STAWU KOLANOWEGO

operacja kolana - Bydgoszcz

Artro­sko­pia jest mało inwa­zyj­nym zabie­giem ope­ra­cyj­nym, prze­pro­wa­dza­nym w znie­czu­le­niu miej­sco­wym lub ogól­nym. Zabieg ten sta­nowi jed­no­cze­śnie dia­gnozę, jak i jest sku­tecz­nym spo­so­bem lecze­nia wnę­trza sta­wów, szcze­gól­nie kola­no­wych. Metoda pozwala na dokładne zdia­gno­zo­wa­nie przy­pa­dło­ści stawu kola­no­wego i jest jed­no­cze­śnie uzu­peł­nie­niem badań kli­nicz­nych. Artro­sko­pia polega na wyko­na­niu małego nacię­cia skóry i wpro­wa­dze­niu przez nie do wnę­trza stawu artro­skopu, czyli świa­tło­wodu z kamerką oraz dodat­ko­wych narzę­dzi. Obraz z kamery jest wyświe­tlany na ekra­nie moni­tora, dzięki czemu chi­rurg ma pełen wgląd do wnę­trza stawu. Kolano jest wypeł­nione ste­ryl­nym pły­nem, który pozwala na  uwi­docz­nie­nie więk­szo­ści znaj­du­ją­cych się w nim struk­tur. Pod­czas zabiegu oce­nie pod­daje się takie struk­tury jak: wię­za­dła i mię­śnie, łąkotki, błonę maziową, chrząstki sta­wowe (część dia­gno­styczna). Następ­nie, jeśli wystę­puje taka koniecz­ność, do stawu wpro­wa­dza się minia­tu­rowe narzę­dzia chi­rur­giczne, by przy ich pomocy, jeśli jest to moż­liwe, usu­nąć stwier­dzone pato­lo­gie (część ope­ra­cyjna).

Artro­sko­pia w naszym cen­trum pozwala na wyko­na­nie nastę­pu­ją­cych czyn­no­ści lecz­ni­czych:

 • naprawa uszko­dzo­nej łąkotki
 • usu­nię­cie uszko­dzo­nej łąkotki
 • chon­dro­pla­styka, czyli oczysz­cze­nie uszko­dzo­nej powierzchni chrząstki.
 • uwol­nie­nie trocz­ków rzepki, pod­czas nie­zbor­no­ści rzep­kowo-udo­wej.
 • usu­nię­cie błony mazio­wej
 • usu­nię­cie uszko­dzo­nych frag­men­tów wię­za­deł wewnętrz­nych kolana.

Cennik

ZabiegCena
Artro­sko­pia stawu kola­no­wego w znie­czu­le­niu ogól­nym z jedną dobą pobytu na oddziale3600 zł
Przewagi konkurencyjne

Mała ingerencja

Zabieg nie wymaga dużych cięć chi­rur­gicz­nych.  Bli­zny są bar­dzo małe, bo mają roz­miar około 5mm.

Krótki okres hospitalizacji

Lecze­nie nie wymaga kil­ku­dnio­wego pobytu na oddziale, a Pacjent/ka opusz­cza kli­nikę  następ­nego dnia po zabiegu.

Kompleksowa procedura

Tera­pia łączy w sobie dia­gno­stykę z moż­li­wo­ścią jed­no­cze­snego wyeli­mi­no­wa­nia pro­blemu.

Przy­go­to­wa­nie do ope­ra­cji

Droga Pacjentko/Drogi Pacjen­cie, pod­czas wizyty kon­sul­ta­cyj­nej chi­rurg musi upew­nić się, czy Twój stan zdro­wia umoż­li­wia prze­pro­wa­dze­nie zabiegu, a także usta­lić, jakie są Twoje ocze­ki­wa­nia wzglę­dem final­nego efektu. Będzie też chciał dowie­dzieć się, czy otrzymałaś/eś wszel­kie infor­ma­cje doty­czące ryzyka, które nie­sie ze sobą zabieg, oraz czy wiesz, ile  w przy­bli­że­niu będzie trwał okres rekon­wa­le­scen­cji. W związku z pla­no­wa­nym zabie­giem artro­sko­pii infor­mu­jemy, że Pacjent powi­nien dosto­so­wać się do nastę­pu­ją­cych zale­ceń:

Należy pod­dać się bada­niom, nie­zbęd­nym do wyko­na­nia zabiegu. Należą do nich:

 • mor­fo­lo­gia
 • płytki krwi
 • jono­gram
 • układ krzep­nię­cia (APTT i INR)
 • glu­koza
 • HBS-anty­gen
 • HCV-prze­ciw­ciała
 • USG Dop­plera (już przed wizytą)

Zda­rza się, że lekarz zleca wyko­na­nie dodat­ko­wych badań w przy­padku obcią­żeń zdro­wot­nych, które mogłyby stać się prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia zabiegu. Wska­zana jest wtedy rów­nież kon­sul­ta­cja ze spe­cja­li­stą i ści­słe prze­strze­ga­nie wytycz­nych leka­rza pro­wa­dzą­cego. Pro­simy także, by nie odsta­wiać leków przyj­mo­wa­nych regu­lar­nie (np. w związku z nad­ci­śnie­niem, zabu­rze­niami endo­kry­no­lo­gicz­nymi czy depre­sją itp.)

Pacjent jest zobo­wią­zany do wyko­na­nia odpo­wied­nich badań krwi dwa tygo­dnie przed zabie­giem i dostar­cze­nie ich oso­bi­ście albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com) do recep­cji Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski. Dwa tygo­dnie przed zabie­giem konieczne jest rów­nież wstrzy­ma­nie się od przyj­mo­wa­nia aspi­ryny i wszyst­kich jej pochod­nych, tj. acardu, polo­cardu itd. Dzień przed zabie­giem zaleca się dietę lek­ko­strawną. Przed roz­po­czę­ciem lecze­nia należy zdjąć sztuczne rzęsy oraz udo­stęp­nić pazno­kieć palca wska­zu­ją­cego bez lakieru, tip­sów lub hybrydy.

W dniu zabiegu Pacjent/ka sta­wia się na czczo w kli­nice  o okre­ślo­nej godzi­nie. Następ­nie zostaje przyjęty/ta na oddział. Chi­rurg raz jesz­cze oma­wia z Pacjen­tem cel zabiegu i spo­sób jego wyko­na­nia oraz ana­li­zuje wyniki badań. Ane­ste­zjo­log prze­pro­wa­dza wywiad zwią­zany ze sta­nem zdro­wia i rodza­jem znie­czu­le­nia (oprócz wyni­ków badań wska­zane jest rów­nież przy­nie­sie­nie ze sobą  doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej prze­by­tych cho­rób lub uczu­leń).

Pacjent pod­pi­suje oświad­cze­nie o tym, że nie jadł i nie pił mini­mum 6 godzin przed zabie­giem, a następ­nie składa pod­pisy pod: zgodą na zabieg, zgodą na znie­czu­le­nie, kartą wywiadu epi­de­mio­lo­gicz­nego – po dokład­nym zapo­zna­niu się z jej tre­ścią. Następ­nie Pacjent/ka udaje się pod opieką pie­lę­gniarki do swo­jego pokoju, z któ­rego zosta­nie przekazany/a na salę ope­ra­cyjną zgod­nie z kolej­no­ścią pla­no­wa­nych w danym dniu zabie­gów. Ich kolej­ność ustala lekarz.

Zale­ce­nia poope­ra­cyjne

 • Po zabiegu Pacjent/ka zostaje na oddziale pod opieką wykwa­li­fi­ko­wa­nego per­so­nelu aż do dnia następ­nego.
 • W razie potrzeby należy przyj­mo­wać zale­cone przez chi­rurga leki prze­ciw­bó­lowe oraz anty­bio­tyki.
 • W przy­padku wystą­pie­nia bar­dzo sil­nego obrzęku, zaczer­wie­nie­nia koń­czyny, sil­nego bólu i wzro­stu tem­pe­ra­tury w cza­sie nosze­nia opa­trunku (lub w kilka dni po jego zdję­ciu) trzeba  nie­zwłocz­nie skon­tak­to­wać się z leka­rzem pro­wa­dzą­cym. Wizyta nie­za­pla­no­wana jest bez­płatna.
 • Zało­żony opa­tru­nek nie prze­szka­dza w wyko­ny­wa­niu codzien­nych czyn­no­ści i pracy. Należy jed­nak uni­kać dłuż­szego sta­nia lub sie­dze­nia. W pierw­szych dwóch dniach po zabiegu, w przy­padku poja­wie­nia się bólu, zaleca się przyj­mo­wa­nie łagod­nie dzia­ła­ją­cego środka prze­ciw­bó­lo­wego. Okres rekon­wa­le­scen­cji trwa około 2–3 tygo­dnie.
 • Pacjent jest zobo­wią­zany do prze­strze­ga­nia zale­co­nych wcze­śniej usta­lo­nych ter­mi­nów kon­tro­l­nych. Moż­liwe efekty uboczne: cza­sowe odczu­cie bólu, obrzęk i zasi­nie­nie ope­ro­wa­nej oko­licy. Pacjenta obo­wią­zuje zakaz korzy­sta­nia z sola­rium, sauny i inten­syw­nego opa­la­nia ope­ro­wa­nej oko­licy przez okres 3 mie­sięcy.
 • Mogą wystą­pić nie­po­żą­dane reak­cje w postaci zmian aler­gicz­nych, np. pokrzywki po nastrzyk­nię­ciu lekami, aler­gii na pla­ster, otarć skóry od ban­daża. Po lecze­niu zasto­so­wa­nie okła­dów z lodu zmniej­sza obrzęk i działa prze­ciw­bó­lowo. Naj­le­piej zaopa­trzyć się w spe­cjalne okłady żelowe. Dobrze jest sto­so­wać je  przez 30 min co godzinę przez kilka dni. Pod­dany zabie­gowi staw jest szcze­gól­nie wraż­liwy i nie należy zbyt­nio go obcią­żać pod­czas poru­sza­nia się. Dla­tego też Pacjent/ka będzie uży­wać kul, które trzeba ze sobą zabrać do cen­trum w dniu zabiegu. Dłu­gość czasu, przez który należy chro­nić staw i nie for­so­wać go,  ustala lekarz.

Prze­ciw­wska­za­nia do ope­ra­cji

Zabie­gów nie prze­pro­wa­dza się u Pacjentki/a: z czyn­nym owrzo­dze­niem na koń­czy­nie, prze­wle­kłym nie­do­krwie­niem koń­czyn dol­nych, nowo­two­rem,  w sta­nie ciąży.

Cięż­kie stany cho­ro­bowe (cho­roba nie­do­krwienna serca, zabu­rze­nia rytmu serca, nie­wy­dol­ność krą­że­nia, cięż­kie nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, nie­wy­dol­ność odde­chowa, zabu­rze­nia elek­tro­li­towe) także zasad­ni­czo sta­no­wią  prze­ciw­wska­za­nie do ope­ra­cji koń­czyn dol­nych. Jed­nak więk­szość Pacjen­tów cier­pią­cych z powodu wymie­nio­nych cho­rób można odpo­wied­nio przy­go­to­wać do zabiegu ope­ra­cyj­nego pod warun­kiem dobrej współ­pracy chi­rurga i ane­ste­zjo­loga z leczą­cym Pacjenta inter­ni­stą (leka­rzem rodzin­nym). Jeżeli jed­nak, pomimo sta­ran­nego przy­go­to­wa­nia Pacjenta, leka­rze zade­cy­dują, że zabieg ope­ra­cyjny sta­nowi zbyt duże ryzyko dla cho­rego, należy poprze­stać na meto­dach lecze­nia zacho­waw­czego.