Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski do swo­jego zespołu w Byd­gosz­czy poszu­kuje osoby na sta­no­wi­sko recep­cjo­nistki. 

Jeśli jesteś osobą, którą cha­rak­te­ry­zują:

 • bar­dzo dobra orga­ni­za­cja pracy wła­snej,
 • wysoka kul­tura oso­bi­sta,
 • komu­ni­ka­tyw­ność, dokład­ność, dys­po­zy­cyj­ność,
 • zna­jo­mość języka angiel­skiego,
 • zna­jo­mość obsługi pakietu MS Office oraz urzą­dzeń biu­ro­wych
 • zaan­ga­żo­wa­nie w powie­rzone zada­nia, 
 • umie­jęt­ność pracy w zespole
 • odpor­ność na stres
 • chęć roz­woju i pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji

to zapra­szamy do skła­da­nia apli­ka­cji na adres: dagmara.cmb@gmail.com 

OFERUJEMY:

 • pracę w reno­mo­wa­nej fir­mie,
 • moż­li­wość roz­woju zawo­do­wego
 • peł­no­eta­towe zatrud­nie­nie na umowę o pracę
 • przy­ja­zną atmos­ferę pracy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przed prze­sła­niem apli­ka­cji pro­simy o zapo­zna­nie się z Infor­ma­cjami na temat prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski.

PROSIMY O ZAWARCIE W CV KLAUZULI:

Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie przez Cen­trum Chi­rur­giczne, Chi­rur­gia Pla­styczna Bień­kow­ski spółka z o.o. z sie­dzibą w Byd­gosz­czy moich danych oso­bo­wych zawar­tych w dostar­czo­nych przeze mnie doku­men­tach apli­ka­cyj­nych, wykra­cza­ją­cych poza zakres danych wska­za­nych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu reali­za­cji pro­cesu rekru­ta­cji.