modelowanie sylwetki - efekty

Odzyskaj piękną sylwetkę dzięki dwóm niezwykłym zabiegom. Poznaj Body Tite i Body Jet

Nic nie trwa wiecz­nie i któ­re­goś dnia zauwa­żasz, że Twoja skóra nie jest już tak jędrna, sprę­ży­sta i gładka jak nie­gdyś. Pew­nie tar­gają Tobą wtedy różne uczu­cia, zdzi­wie­nie, nie­do­wie­rza­nie, smu­tek, a może złość. Nie jesteś gotowa na takie zmiany! Spo­koj­nie, są spo­soby na to, abyś znowu mogła odzy­skać radość i zado­wo­le­nie ze swo­ich kształ­tów i kon­dy­cji skóry. Co prawda, czasu cof­nąć się nie da, co gor­sza, zatrzy­mać też nie, ale już oszu­kać go – można spró­bo­wać. Jeśli chcesz odczu­wać satys­fak­cję, patrząc w lustro, sprawdź, w jaki spo­sób możesz wymo­de­lo­wać syl­wetkę. Jakie zabiegi ma do zaofe­ro­wa­nia medy­cyna este­tyczna? Zobacz, jak działa Body Tite i Body Jet.

Liposukcja inaczej – Body Tite

Naj­czę­ściej pierw­szym kro­kiem do uzy­ska­nia wyma­rzo­nej figury i jędr­nej skóry jest ode­ssa­nie tłusz­czu, czyli tzw. lipo­suk­cja. To znany zabieg, z któ­rego chęt­nie korzy­stają osoby bory­ka­jące się z pro­ble­mem nad­mier­nego nagro­ma­dze­nia się tkanki tłusz­czo­wej w okre­ślo­nych miej­scach, Zda­rza się, że nawet poprzez restryk­cyjną dietę czy tre­ningi nie spo­sób wyeli­mi­no­wać bocz­ków, tłusz­czyku na ramio­nach czy udach. Z pomocą przy­cho­dzi wtedy metoda usu­wa­nia tkanki tłusz­czo­wej. Jeśli jed­nak myślisz, że lipo­suk­cja to po pro­stu mecha­niczne ode­ssa­nie tłusz­czu, jesteś w błę­dzie. Dziś sto­so­wa­nych jest wiele metod i ist­nieje kilka spo­so­bów na prze­pro­wa­dze­nie tej pro­ce­dury. Nowo­cze­sne Body Tite to lipo­suk­cja falami radio­wymi, która cha­rak­te­ry­zuje się dużym bez­pie­czeń­stwem oraz sku­tecz­no­ścią. Tkanka tłusz­czowa zostaje roz­bita za pomocą fali radio­wej, a następ­nie dokład­nie ode­ssana. Zabieg prze­pro­wa­dzany jest naj­czę­ściej w znie­czu­le­niu miej­sco­wym i trwa około godziny. Kiedy możesz myśleć o tym typie zabiegu?

 • Gdy bory­kasz się z cel­lu­li­tem – dosko­nale radzi sobie z poma­rań­czową skórką, powo­du­jąc, że skóra wła­ściwa gęst­nieje, obkur­cza się, a w rezul­ta­cie staje się jędr­niej­sza,
 • masz kło­pot z nad­mia­rem tkanki tłusz­czo­wej w pew­nych par­tiach ciała,
 • skóra stra­ciła jędr­ność, sprę­ży­stość, stała się luźna,
 • chcesz wymo­de­lo­wać syl­wetkę, odzy­skać ,,kształty”.

Body Jet – bezpieczne i skuteczne usuwanie tkanki tłuszczowej

Alter­na­tywą dla tra­dy­cyj­nej lipo­suk­cji jest odsy­sa­nie tłusz­czu przy pomocy nowo­cze­snego urzą­dze­nia Body Jet. Tkanka tłusz­czowa jest wypłu­ki­wana przy uży­ciu spe­cjal­nego roz­tworu, wpro­wa­dza­nego poprzez kaniulę. Zabieg składa się z kilku eta­pów:

 • wpro­wa­dzany jest śro­dek znie­czu­la­jący tkankę tłusz­czową,
 • poprzez kaniulę poda­wany jest spe­cjalny pre­pa­rat, który wypłu­cze komórki tłusz­czowe,
 • podany roz­twór wnika w prze­strzeń mię­dzy­ko­mór­kową i roz­luź­nia jej struk­turę,
 • lekarz łagod­nymi ruchami uwal­nia komórki tłusz­czowe, które mają zostać usu­nięte,
 • nastę­puje ode­ssa­nie płynu wraz z uwol­nio­nymi komór­kami tłusz­czo­wymi.

Zabieg jest bez­pieczny, nie zostają uszko­dzone żadne oko­liczne tkanki czy naczy­nia krwio­no­śne. Pobrana tkanka tłusz­czowa może zostać użyta do prze­szczepu bądź odse­pa­ro­wa­nia komó­rek macie­rzy­stych.

Przeciwwskazania do zabiegów

Kon­sul­ta­cja lekar­ska przed zabie­giem pozwoli roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści i obawy, co do moż­li­wo­ści wyko­na­nia zabiegu. Warto jed­nak pamię­tać, że nie zawsze możemy liczyć na pozy­tywne zakwa­li­fi­ko­wa­nie do zabiegu. Prze­ciw­wska­za­niami są:

 • nie­wy­dol­ność nerek i wątroby,
 • zabu­rze­nia krzep­nię­cia krwi,
 • stany zapalne,
 • stany prze­zię­bie­niowe, infek­cje wiru­sowe,
 • nad­ci­śnie­nie,
 • cukrzyca,
 • cho­roby serca,
 • ciąża i okres kar­mie­nia pier­sią,
 • nowo­twory,
 • inne, o któ­rych zawsze poin­for­muje Cię lekarz.

Zadzwoń do nas i umów się na kon­sul­ta­cję. Opo­wiemy Ci, jak prze­biega pro­ces mode­lo­wa­nia syl­wetki!