osocze bogatoplytkowe

Odkryj efekty działania osocza bogatopłytkowego!

Oso­cze boga­to­płyt­kowe pełni dziś ważną rolę w kilku dzie­dzi­nach medy­cyny. Sub­stan­cja ta poka­zała nowe moż­li­wo­ści w rege­ne­ra­cji skóry i zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wała lecze­nie kon­tu­zji, stała się jed­nym z naj­waż­niej­szych pre­pa­ra­tów wyko­rzy­sty­wa­nych przez medy­cynę rege­ne­ra­cyjną. Do nie­dawna tera­pia oso­czem boga­to­płyt­ko­wym była dostępna wyłącz­nie dla spor­tow­ców, któ­rym zale­żało na szyb­kim powro­cie do zdro­wia po kon­tu­zji, i dla cele­bry­tów, pra­gną­cych jak naj­dłu­żej zacho­wać gładką skórę. Obec­nie z tego spo­sobu lecze­nia może sko­rzy­stać pra­wie każdy. Dowiedz się wię­cej o zasto­so­wa­niu oso­cza boga­to­płyt­ko­wego i efek­tach tera­pii.

Osocze bogatopłytkowe – działanie

Oso­cze boga­to­płyt­kowe jest pre­pa­ra­tem pozy­ski­wa­nym z krwi Pacjenta. Przed zabie­giem pobie­rana jest nie­wielka ilość krwi, a następ­nie pod­da­wana wiro­wa­niu, które ma na celu uzy­ska­nie pre­pa­ratu o wyso­kim stę­że­niu pły­tek krwi i dużej zawar­to­ści czyn­ni­ków wzro­stu. Tak przy­go­to­wane oso­cze jest wstrzy­ki­wane w daną oko­licę. Podany pre­pa­rat pobu­dza tkanki skóry do rege­ne­ra­cji.

Zastosowanie osocza bogatopłytkowego

Oso­cze boga­to­płyt­kowe jest wyko­rzy­sty­wane na sze­roką skalę, a jego zasto­so­wa­nie stale się powięk­sza. Pre­pa­rat odzna­cza się wysoką sku­tecz­no­ścią w rege­ne­ra­cji i odmła­dza­niu skóry. Wstrzyk­nię­cie oso­cza boga­to­płyt­ko­wego, czyli zabieg o nazwie wam­pi­rzy lifting, wygła­dza skórę, redu­ku­jąc zmarszczki i bruzdy. Tera­pia PRP spraw­dza się też w walce z bli­znami i roz­stę­pami. Zabieg z oso­czem boga­to­płyt­ko­wym to także jeden z naj­now­szych spo­so­bów lecze­nia łysie­nia. Pre­pa­rat jest wyko­rzy­sty­wany w zabiegu mezo­te­ra­pii, który zapo­biega nad­mier­nemu wypa­da­niu wło­sów i wspo­maga porost nowych wło­sów. W nie­któ­rych zabie­gach oso­cze boga­to­płyt­kowe pełni rolę natu­ral­nego zamien­nika tok­syny botu­li­no­wej. W innych ma dzia­ła­nie pomoc­ni­cze, przy­spie­sza pro­ces goje­nia się tka­nek.

Oso­cze boga­to­płyt­kowe pełni ważną rolę w dzi­siej­szej orto­pe­dii. Poda­nie pre­pa­ratu wspo­maga pro­ces goje­nia zła­ma­nia, także w przy­padku braku zro­stu. Za pomocą tego pre­pa­ratu, który przy­spie­sza rege­ne­ra­cję tka­nek, leczone są scho­rze­nia sta­wów, m.in. zwy­rod­nie­niowe zapa­le­nie sta­wów oraz urazy ścię­gien, m.in. zapa­le­nie ścię­gna Achil­lesa. W nie­któ­rych przy­pad­kach zasto­so­wa­nie tera­pii oso­czem pozwala unik­nąć lecze­nia ope­ra­cyj­nego.

Jakie efekty daje iniekcja osocza bogatopłytkowego?

Rege­ne­ra­cja tka­nek i odmło­dze­nie skóry to dwie naj­waż­niej­sze korzy­ści, jakie możemy osią­gnąć dzięki iniek­cji oso­cza. Efekty po zabiegu z oso­czem boga­to­płyt­ko­wym są widoczne w cza­sie do 2 tygo­dni po zabiegu. Sama iniek­cja nie jest bole­sna, gdyż na obszar nano­szony jest krem ze znie­czu­le­niem. Zabieg nie pozo­sta­wia trwa­łych śla­dów na skó­rze Pacjenta, bez­po­śred­nio po może poja­wić się jed­nak deli­katne zaczer­wie­nie­nie lub zasi­nie­nie. Powrót do codzien­nych zajęć jest moż­liwy bez­po­śred­nio po zabiegu, ale nie należy tuż po nim eks­po­no­wać skóry na słońce i odwie­dzać sola­rium lub sauny. Ze względu na natu­ralne pocho­dze­nie pre­pa­ratu, po zabiegu nie wystę­pują reak­cje aler­giczne, a inne efekty uboczne poja­wiają się rzadko.

Osocze bogatopłytkowe – przeciwwskazania

Iniek­cja oso­cza cechuje się wyso­kim bez­pie­czeń­stwem, jed­nak w nie­któ­rych przy­pad­kach jej wyko­na­nie nie jest moż­liwe. Zabie­gowi iniek­cji oso­cza boga­to­płyt­ko­wego nie może pod­dać się osoba nie­ma­jąca wystar­cza­ją­cej ilo­ści pły­tek we krwi. Kolejne prze­ciw­wska­za­nia obej­mują ciążę i okres kar­mie­nia pier­sią, nowo­twory, cho­roby auto­im­mu­no­lo­giczne, cho­roby krwi, zabu­rze­nia krze­pli­wo­ści i aktywna opryszczka.

Skon­tak­tuj się z nami i sko­rzy­staj z tera­pii oso­czem boga­to­płyt­ko­wym PRP w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy.