OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sza­nowny Pacjen­cie !

Zgod­nie z art. 13 ust. 1−2 roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − infor­mu­jemy, że:

Admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa Danych Oso­bo­wych jest : Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski ul. Draw­ska 1, 85–701 Byd­goszcz adres e‑mail: kontakt@wbienkowski.pl, nr tele­fonu: 52 3616910

Wyzna­czy­li­śmy Inspek­tora Ochrony Danych w celu uła­twie­nia Pań­stwu kon­taktu w spra­wach doty­czą­cych prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych. Adres e‑mail: iod@wbienkowski.pl

Jako admi­ni­stra­tor będziemy prze­twa­rzać Pań­stwa dane w celu ochrony stanu zdro­wia, świad­cze­nia usług medycz­nych lub lecze­nia przez osoby trud­niące się zawo­dowo lecze­niem na pod­sta­wie art. 9 ust. 2 lit h RODO, oraz w celu ewen­tu­al­nego usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony przed rosz­cze­niami będą­cego reali­za­cją naszego praw­nie uza­sad­nio­nego w tym inte­resu (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);

Możemy udo­stęp­nić Pań­stwa dane: Orga­nom upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa, oraz pod­mio­tom współ­pra­cu­ją­cym z nami w celu udzie­la­nia świad­czeń medycz­nych:

1). Vita­labo Labo­ra­to­ria Medyczne Gene­rała Józefa Hal­lera 2, 85–795 Byd­goszcz

2). 10 Woj­skowy Szpi­tal Kli­niczny z Poli­kli­niką w Byd­gosz­czy Powstań­ców War­szawy 5

W każ­dej chwili przy­słu­guje Pań­stwu prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych opi­sa­nych powy­żej. Prze­sta­niemy prze­twa­rzać Pań­stwa dane w tych celach, chyba że będziemy w sta­nie wyka­zać, że w sto­sunku do Pań­stwa danych ist­nieją dla nas ważne praw­nie uza­sad­nione pod­stawy, które są nad­rzędne wobec Pań­stwa inte­re­sów, praw i wol­no­ści lub dane te będą nam nie­zbędne do ewen­tu­al­nego usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony rosz­czeń.

Pań­stwa dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres 20 lat na pod­sta­wie art. 29 ust. 1,  Ustawy o pra­wach pacjenta i Rzecz­niku Praw Pacjenta.

Ponadto nagra­nia z moni­to­ringu prze­cho­wy­wane będą przez okres do 3 mie­sięcy. W przy­padku, w któ­rym nagra­nia sta­no­wią dowód w postę­po­wa­niu pro­wa­dzo­nym na pod­sta­wie prawa lub po otrzy­ma­niu przez Admi­ni­stra­tora wia­do­mo­ści, że mogą sta­no­wić one dowód w postę­po­wa­niu, ter­min ten ulega prze­dłu­że­niu do czasu jego pra­wo­moc­nego zakoń­cze­nia.

W przy­padku prze­twa­rza­nia danych na pod­sta­wie udzie­lo­nej zgody – dane prze­cho­wy­wane będą
do czasu cof­nię­cia tej zgody.

Zgod­nie z RODO, przy­słu­guje Pań­stwu:

a) prawo dostępu do swo­ich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;

b) prawo do spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia) swo­ich danych;

c) prawo do usu­nię­cia danych, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych;

d) prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia danych;

e) prawo do prze­no­sze­nia danych;

f) prawo do wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego.

Poda­nie danych jest obo­wiąz­kiem wyni­ka­ją­cym z art. 25 ustawy o pra­wach pacjenta i Rzecz­niku Praw Pacjenta i sta­nowi waru­nek udzie­la­nia świad­czeń.