Partnerzy Centrum Medycznego Bieńkowski :

Kli­nika Reha­bi­li­ta­cji Struk­tu­ral­nej Hotelu Villa Park funk­cjo­nuje w opa­ra­ciu o tech­niki Struk­tu­ral­nej Pracy z cia­łem według kon­cep­cji Ana­tomy Tra­ins. Jest to jedyna w Euro­pie kli­nika bazu­jąca na wie­dzy i doświad­cze­niu zespołu pię­ciu Tera­peu­tów Struk­tu­ral­nie Pra­cu­ją­cych z Cia­łem (Struc­tu­ral Body Wor­kers), któ­rego lide­rem jest Woj­ciech Cac­kow­ski, cer­ty­fi­ko­wany nauczy­ciel Ana­tomy Tra­ins. Kli­nika spe­cja­li­zuje się w lecze­niu prze­wle­kłych sta­nów bólo­wych i dys­funk­cji narzą­dów ruchu, a także reha­bi­li­ta­cji przed i poope­ra­cyj­nej oraz reha­bi­li­ta­cji pre­wen­cyj­nej.

Hotel Kura­cyjny to  hotel o wyso­kim stan­dar­dzie i dosko­nałe miej­sce wypo­czynku. Dogodna loka­li­za­cja – Gdy­nia Orłowo oraz sze­roki zakres usług ofe­ro­wa­nych klien­tom czyni z tego ośrodka wyma­rzone miej­sce na relaks, imprezę oko­licz­no­ściową czy spo­tka­nie biz­ne­sowe. W hotelu dostępne są rów­nież nowo­cze­sne spa z sze­roką ofertą zabie­gów upięk­sza­ją­cych i lecz­ni­czych, ele­gancka restau­ra­cja z wyśmie­ni­tym jedze­niem oraz wygodne sale kon­fe­ren­cyjno-balowe.