Partnerzy Centrum Medycznego Bieńkowski :

Villa Park MED&SPA – Hotel i Klinika Rehabilitacji Strukturalnej

Hotel Villa Park MED&SPA, zlo­ka­li­zo­wany jest w Cie­cho­cinku, w sąsiedz­twie Parku Zdro­jo­wego. Dogodny dojazd auto­stradą, tra­dy­cje słyn­nego uzdro­wi­ska i zdro­wotne wła­ści­wo­ści solanki to połą­cze­nie ide­alne zarówno dla osób poszu­ku­ją­cych chwili relaksu, jak i tych pra­gną­cych zadbać o swoje zdro­wie.

Zapra­szamy Pań­stwa do  sko­rzy­sta­nia z oferty Kli­niki Reha­bi­li­ta­cji Struk­tu­ral­nej Villa Park. To jedyna w Euro­pie pla­cówka bazu­jąca na wie­dzy i doświad­cze­niu zespołu pię­ciu Tera­peu­tów Pra­cu­ją­cych z Cia­łem (Struc­tu­ral Body Wor­kers), któ­rego lide­rem jest Woj­ciech Cac­kow­ski, Tre­ner i Men­tor Tera­pii KMI. Kli­nika spe­cja­li­zuje się w lecze­niu i reha­bi­li­ta­cji wszel­kiego rodzaju scho­rzeń i ogra­ni­czeń rucho­mo­ści, a także w reha­bi­li­ta­cji przed i poope­ra­cyj­nej. Poma­gamy radzić sobie ze skut­kami ura­zów i kon­tu­zji.

Zaufaj eks­per­tom! Koniecz­nie dowiedz się wię­cej, dla­czego jesz­cze warto sko­rzy­stać z oferty hotelu Villa Park MED&SPA – miej­sca, w któ­rym czas pły­nie od nowa… www.villapark.pl

Hotel Kura­cyjny to  hotel o wyso­kim stan­dar­dzie i dosko­nałe miej­sce wypo­czynku. Dogodna loka­li­za­cja – Gdy­nia Orłowo oraz sze­roki zakres usług ofe­ro­wa­nych klien­tom czyni z tego ośrodka wyma­rzone miej­sce na relaks, imprezę oko­licz­no­ściową czy spo­tka­nie biz­ne­sowe. W hotelu dostępne są rów­nież nowo­cze­sne spa z sze­roką ofertą zabie­gów upięk­sza­ją­cych i lecz­ni­czych, ele­gancka restau­ra­cja z wyśmie­ni­tym jedze­niem oraz wygodne sale kon­fe­ren­cyjno-balowe.