Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski – powstało z myślą o pacjen­tach, dla któ­rych zdro­wie i piękny wygląd jest ważny. To nowo­cze­sna i kom­for­towa Kli­nika Chi­rur­gii Pla­stycz­nej i Medy­cyny Rege­ne­ra­cyj­nej dzia­ła­jąca od 25 lat, zapew­nia­jąca sze­roki wachlarz zabie­gów odmła­dza­ją­cych i mode­lo­wa­nia syl­wetki, rekon­struk­cyj­nych i rege­ne­ra­cyj­nych. Na szcze­gólną uwagę zasłu­gują inno­wa­cyjne zabiegi rege­ne­ra­cji sta­wów z wyko­rzy­sta­niem komó­rek macie­rzy­stych pobra­nych z wła­snej tkanki tłusz­czo­wej pacjenta w sys­te­mie Q‑graft. Metody prze­pro­wa­dza­nia zabie­gów są wyni­kiem wie­lo­let­nich doświad­czeń i prak­tyki lekar­skiej, co zapew­nia gwa­ran­cję dosko­na­łych efek­tów, zado­wo­le­nie i uzna­nie pacjen­tów. Doświad­czeni spe­cja­li­ści dbają o bez­pie­czeń­stwo i kom­fort pod­czas pobytu w Cen­trum Medycz­nym Bień­kow­ski. Ope­ra­cje pla­styczne dają moż­li­wość reali­za­cji marzeń zwią­za­nych z wła­snym wyglą­dem, co pozwala pacjen­tom nabrać więk­szej pew­no­ści sie­bie i poczu­cia wła­snej war­to­ści. A zabiegi z wyko­rzy­sta­niem komó­rek macie­rzy­stych odra­czają lub eli­mi­nują zało­że­nie endo­pro­tezy w orto­pe­dii.

Misją Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski jest świad­cze­nie spe­cja­li­stycz­nych usług medycz­nych z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej, rekon­struk­cyj­nej i medy­cyny este­tycz­nej, medy­cyny rege­ne­ra­cyj­nej w orto­pe­dii, chi­rur­gii ogól­nej i naczy­nio­wej – z zacho­wa­niem naj­wyż­szej jako­ści i bez­pie­czeń­stwa, w celu poprawy jako­ści życia pacjen­tów.

Obec­nie do Pań­stwa dys­po­zy­cji pozo­staje naj­licz­niej­szy w Pol­sce zespół spe­cja­li­stów z zakresu chi­rur­gii pla­stycz­nej, w pry­wat­nym sek­to­rze usług medycz­nych oraz zespół spe­cja­li­stów z zakresu orto­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii.

Cen­trum Medyczne Bień­kow­ski – Kli­nika Chi­rur­gii Pla­stycz­nej  już dziś jest jedną z naj­lep­szych i naj­no­wo­cze­śniej­szych pry­wat­nych pla­có­wek w kraju. Należy do Ogól­no­pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Szpi­tali Pry­wat­nych i ma na swym kon­cie zdo­by­cie czo­ło­wych miejsc w ran­kin­gach tygo­dni­ków „Wprost” i „New­sweek” oraz tytu­łów amba­sa­dora marki Resty­lane i Macro­lane. Leka­rze zatrud­nieni w kli­nice odby­wają szko­le­nia  utrzy­mu­jąc kon­takty z  ośrod­kami chi­rur­gii pla­stycz­nej i rekon­struk­cyj­nej  na całym świe­cie.  Uczest­ni­czą też w Sym­po­zjach w Paryżu, Ber­li­nie, Wied­niu, Yoko­ha­mie, Rzy­mie, Monte Carlo, Dubaju, Sin­ga­pu­rze, Majorce czy Buenos Aires tzn. tam gdzie ta dzie­dzina medy­cyny jest na naj­wyż­szym pozio­mie.

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa do Cen­trum Medycz­nego Bień­kow­ski w Byd­gosz­czy, gdzie doło­żymy wszel­kich sta­rań aby speł­nić ocze­ki­wa­nia naszych Pacjen­tów i uzy­ska­nia peł­nej satys­fak­cji z doko­na­nego wyboru.

Informacje o numerach kont i dane rejestrowe spółki

Cen­trum Chi­rur­giczne – Chi­rur­gia Pla­styczna Bień­kow­ski Spółka z o. o. z sie­dzibą w Byd­gosz­czy
adres: ulica Draw­ska 1, 85–701 Byd­goszcz;
dane reje­strowe: Sąd Rejo­nowy w Byd­gosz­czy XIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego;
KRS 0000154822;
NIP 554–25-26–422;
kapi­tał zakła­dowy: 50.000,- zł;

Wpłaty tylko i wyłącz­nie ZALICZEK na zabiegi pro­simy o wpła­ca­nie na nr konta: Bank BGŻ 55 2030 0045 1110 0000 0140 1250

Na numer konta pro­simy wpła­cać zapłaty ZA ZABIEGI (nie wpła­cać zali­czek) lub fak­tury: Bank BGŻ 67 2030 0045 1110 0000 0047 1580

INFORMACJA DODATKOWA
Usta­le­nie ter­minu zabiegu wiąże się z wpłatą kwoty gwa­ran­cyj­nej w wyso­ko­ści 10% war­to­ści zabiegu. Rezer­wa­cja ter­minu może zostać anu­lo­wana tele­fo­nicz­nie lub bez­po­śred­nio w Kli­nice powo­łu­jąc się na numer dowodu wpłaty. Anu­lo­wa­nie rezer­wa­cji na mniej niż 72 godziny przed ter­mi­nem zabiegu i nie zgło­sze­nie się w ter­mi­nie zabiegu, powo­duje obcią­że­nie w postaci prze­pad­nię­cia kwoty gwa­ran­cyj­nej. W przy­padku anu­lo­wa­nia rezer­wa­cji na 72 godziny lub wię­cej przed uzgod­nio­nym ter­mi­nem zabiegu Cen­trum zwraca kwotę pobraną jako gwa­ran­cję rezer­wa­cji na rachu­nek ban­kowy wska­zany przez Klienta lub doko­nuje wypłaty gotówką po oka­za­niu dowodu wpłaty.

Ist­nieje moż­li­wość opła­ca­nia zabie­gów w ratach.